خدمات برقی ساختمان تهران

اجرای:

  • برق ساختمان کلی جزئی

  • تعمیرات برق ساختمان

  • هوشمند سازی برق ساختمان

  • دوربین مداربسته و انتقال تصویر

  • سیستم اعلام حریق اعلام سرقت و …

  • نورپردازی داخلی نما و باغچه

ادامه مقاله آموزشی

كليه چراغها بايد قبل از نصب به طور كامل سيمكشي شده باشد. سـيم مصـرفي بايـد از بهتـرين نـوع بـوده و در برابـر
حرارت حاصل از كاربرد چراغ مقاومت كافي را دارا باشد. ضمناً در محل ورود سيم هاي اصلي به داخـل چـراغ لازم اسـت
سيم هاي مزبور به وسيله غلاف نسوز محافظت شود.
8 -7 -4 چراغهاي سقفي بايد به سقف اصلي ساختمان نصب شود و در صورت وجود سقف كاذب، چراغها بايـد بـه سـقف اصـلي
آويزان شود. قاب چراغ نيز نبايستي به سقف كاذب محكم شود. اتصال چراغها به سقف اصلي به وسيله رول پلاگ و پـيچ
خواهد بود.
9 -7 -4 اتصال به چراغهاي توكار، در بالاي سقف كاذب توسط كابل نرم سه سيمه كه يك سـر آن بـه روزت وصـل شـده باشـد
انجام ميگيرد و در مورد چراغهاي رشته اي كابل نرم بايد از نوع ضد حرارت باشد.

10 -7 -4 سيم چراغهاي فلورسنت كه مستقيماً روي جعبه نصب ميشود بايد مستقيماً به اتصالي داخلي جعبه تقسـيم بـراي اتصـال
شودبرده .
11 -7 -4 چراغهاي فلورسنت توكار از نظر نحوه نصب در طرحهاي مختلف طراحي و ساخته ميشوند ولي در هر حـال چـراغ بايـد
مستقل از پانلهاي سقف كاذب نظير دامپا، كناف و غيره به سقف اصلي متصل شود. در سقف كاذب رابتيز و گـچ بايـد بـا
آهن كشي در لبه هاي حفره داخل سقف تكيه گاه مناسبي براي چراغ ايجاد نمود.
12 -7 -4 در هنگام استفاده از سرپيچهاي نوع پيچي بايد دقت كافي به عمل آيد تا هادي فاز به قسمت پيچي سرپيچ اتصال نيابد.
13 -7 -4 در صورت استفاده از خازن هاي تصحيح ضريب قدرت در مدارهاي لامپ تخليه گازي، هر قسمت از مدار نهـايي كـه بـه
وسيله يك كليد جداگانه و مستقل كنترل ميشود بايد داراي خازن تصحيح ضريب قدرت جداگانه باشد . هر خازني كه در
مدار لامپ تخليه گازي به كار مي رود (به استثناي خازنهاي حذف تداخل راديويي) بايد به وسيله اي مانند مقاومت نشـتي
فوراً به محض قطع منبع جريان به صورت اتوماتيك دشارژ شود.
14 -7 -4 در هنگام نصب چراغهاي مخصوص داخل استخر كه بايد داراي درجه حفاظـت IPX8 بـوده و ولتـاژ كـار 12 ولـت آنهـا
توسط ترانس ايزوله تامين ميشود، كابل چراغ بايد به صورت يكپارچه تا تابلو كشيده شود و اگر نياز به اتصال باشد بايـد
مفصل حرارتي قابل استفاده در داخل آب به كار رود.
15 -7 -4 در مورد نصب چراغ صنعتي آويز، در صورتي كه در سقف آهن وجود نداشته باشد بايد براي نصب چراغ، كلمـپ اتصـال را
با رول بولت قلابدار به سقف آويزان نمود.

16 -7 -4 چراغهاي سيلندري توكار براي فضاي مسكوني واداري معمولاً براي نصب روي سقف كاذب طراحـي مـي شـوند. در ايـن
صورت بايد لبه هاي پانل سقف را در دو طرف چراغ تقويت نمود.
17 -7 -4 در هنگام نصب چراغ فلورسنت روكار با لوله كشي روكار، اتصالات سيم يا كابـل در خـط اصـلي روشـنايي بايـد در جعبـه
تقسيم و به وسيله ترمينال انجام شود. اتصال لوله به جعبه تقسـيم و چـراغ بايـد توسـط بوشـن و مهـره انجـام شـود. در
اتاقهاي تاسيسات كه از چراغ نوع ضد آب استفاده ميشود بايد در محل اتصالات لوله از واشر سربي و بـراي درب جعبـه
تقسيم از واشر لاستيكي استفاده شود.

تابلو اصلي توزيع نيروي برق فشارضعيف– نوع ايستاده چند خانه اي:
1 -3 -6 -5 اينگونه تابلو بايد از نوع ايستاده و با اسكلت نگهدار ازآهن به فرم نبشي، ناوداني و سپري ساخته شده و به وسيله پـيچ و
مهره به يكديگر متصل شود. پوشش تابلو بايد از ورقهاي فلزي با ضخامت حداقل 2 ميليمتر يا بيشتر بـوده وبـه وسـيله
پيچ و مهره به اسكلت نگهدار محكم شود.ساختمان تابلو بايد طوري باشد كه هر سلول قابل تفكيك بـه سـه، چهـار، يـا
شش خانه اصلي بوده و هر خانه اصلي نيز قابل تفكيك به اجزاي كوچكتر دو، سه و يا چهار خانه فرعي باشـد . تقسـيمات
مزبور بايد داراي ابعاد استاندارد ومساوي بوده و هر قسمت نيز بايد مجهز به درب جداگانه، براي نصب يا تعويض وسـايل
داخلي آن باشد . پوششهاي طرفين تابلو، براي سهولت در امـر توسـعه، بايـد بـا پـيچ و مهـره هـاي كرومـه بـه اسـكلت
نگهدارنده متصل شود به طوري كه در صورت نياز به توسعه تابلو، بدون دخالت در كار آن انجام پذير باشد.
2 -3 -6 -5 تمامي خانهها وسطوح تابلو بايد در برابر زنگ زدگي و فساد تدريجي برابر بند گ 3-1-6-5 زيرسازي و رن كاري شود.

3 -3 -6 -5 شينه كشي در اين نوع تابلوها بايد به نحوي انجام شود كه، در صورت لزوم اضافه، كردن كليد در هر قسـمت از تـابلو، يـا
تعويض آن، و يا تبديل يك قسمت به چند قسمت وبرعكس، بدون تداخل در ادامه كار تابلو، امكانپـذير باشـد . شـينههـا
بهتر است در صورت امكان داراي مقطع گرد، و با ايزولاسيون باشد.
محل اتصال كليه شينهها به يكديگر، و كليدها به شينه ها، بايد به طور كامل تميز شده و در صورت امكـان بـا يـك لايـه
نقرهاي پوشيده شود و سپس در شينه هاي تخت، به وسيله پيچ و مهره و واشرهاي مسـي يـا برنـزي محكـم شـود و، در
شينههاي گرد، با بستهاي دو راهي، سهراهي و چهار راهي مخصوص شينهگرد به هم متصل شـود تـا حـداكثر هـدايت
الكتريكي در محل اتصال به وجود آمده و از گرم شدن جلوگيري شود.
حداقل فاصله بين شينه ها بايد از 10سانتيمتر كمتر نباشد.
اتصال كابلها به شينه ها، كليدها، فيوزها، و غيره بايد به وسيله كابلشو انجام گيرد.

4-3-6-5 لوازم داخل تابلو از قبيل كليدها، كنتاكتورها، وسايل اندازهگيري، فيوزها، رله ها، واحدهاي اعلام خطـر، و غيـره بايـد بـه
نحوي انتخاب و نصب شود كه با بازكردن درب هر قسمت، يا هر خانه به سهولت قابل دسترسـي و تعـويض، يـا تبـديل
باشد و در صورت امكان كليه وسايل و لوازم داخل تابلو بايد از نوع فشاري باشد.

5-3-6-5 كليه سرسيمها و كابلها در ابتدا و انتهاي مسير در داخل تابلو،بايد به منظور راهنمايي در تعميـرات بعـدي طبـق نقشـه
مربوط شمارهگذاري شود.

6-3-6-5 كليدها، وسايل اندازه گيري، و غيره كه در تابلو نصب ميشـود بايـد داراي شـماره راهنمـا بـوده و شـمارههـاي خطـوط
محله ايي كه براي اتصال تعيين ميشود روي آن نوشته شود،به علاوه اتصالات وسايل اندازهگيري وسيستم هاي كنتـرل
و خطوط خارجي بايد در روي صفحه ترمينال علامتگذاري شده انجام گيرد.

7-3-6-5 ابعاد تابلو اصلي توزيع نيروي برق فشار ضعيف، نوع ايستاده چندخانهاي به قرار زير است:
ارتفاع 200 سانتيمتر
عرض 50 سانتيمتر
عمق 50 سانتيمتر

8-3-6-5 نما و ابعاد يك تابلوي توزيع نيروي برق ايستاده چند خانه، به عنوان نمونه، در شكل 9-5 نشان داده شده است.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
5 تابلوهاي فشار ضعيف
6 -5 مشخصات فني ساخت و روش نصب
10 از 87 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني
4 -6 -5 روش نصب تابلوهاي ايستاده قابل دسترسي از جلو، قابل دسترسي از پشت و چند خانه اي:
1 -4 -6 -5 اين قبيل تابلوها ممكن است بر حسب مورد به يكي از دو روش زير نصب شود:
الف ) نصب بر روي اتاقك كابل: براي نصب اين قبيل تابلوها بر روي اتاقك كابل بايد يك دهانه به شكل مستطيل بـا
ابعاد كف تابلو در سقف اتاقك مزبور احداث و تـابلو بـر روي آن نصـب شـود.طـول دهانـه مـورد نظـر بايـد 20
سانتيمتر كمتر از عرض مجموعه تابلو باشد و عرض آن، براي تابلوهاي قابل دسترسي از جلـو و چنـد خانـه، 40
سانتيمتر و براي تابلوهاي قابل دسترسي از پشت 60 سانتيمتر خواهد بود. لبه دهانه بايد بـا آهـن نبشـي چهـار
سانتيمتر در چهارسانتيمتر مهار شود.
ب ) نصب بر روي كانال: طول كانال مورد نظر كه تابلو بر روي آن استقرار مييابد، بايد 20 سانتيمتر كمتر از عـرض
مجموعه تابلو باشد و عرض آن، براي تابلوهاي قابل دسترسي از جلو و چند خانه 40 سانتيمتر و براي تابلوهـاي
قابل دسترسي از پشت 60 سانتيمتر، و عمق آن 80 سانتيمتر خواهد بود. اين كانال بايد به كانالي كه كابلهـاي
ورودي و خروجي در آن ادامه مييابد مرتبط باشد . لبه كانال بايد با آهن نبشي چهار سانتيمتر در چهار سانتيمتـر
مهار شود.
براي جلوگيري از جمع شدن آب در داخل كانال، كف آن بايد آبكش بوده و يا به يك سـمت شـيب داده شـده و
منتهي به كفشور و چاهك جذب آب شود.

2-4-6-5 حداقل فاصله بين ديوار و تابلو و يا بين دو تابلوي مجاور بايد 70 سانتيمتر در نظر گرفته شود، و حداقل فضـاي بـاز در
مقابل درهاي تابلو بايد به گونهاي در نظر گرفته شود كه در آن به راحتي با زاويه 90 درجه باز شود.

3-4-6-5 اتاق پست يا اتاقك تابلو بايد به گونهاي طراحي و ساخته شود كه آبهاي سطحي جـاري ويـا طوفـان وسـيل بـه آن
آسيبي وارد نكند.

برق کار ازگل
برق کار اقدسیه
برق کار الهیه
برق کار اوین
برق کار باغ فردوس
برق کار تجریش
برق کار جماران
برق کار چیذر
برق کار دارآباد
برق کار شهرک محلاتی
برق کار فرمانیه
برق کار فرشته
برق کار زعفرانیه
برق کار سوهانک
برق کار شهرک نفت
برق کار دربند
برق کار درکه
برق کار قیطریه
برق کار کاشانک
برق کار کامرانیه
برق کار محمودیه
برق کار نیاوران
برق کار تهران ویلا
برق کار ستارخان
برق کار سعادت آباد
برق کار شهرک غرب
برق کار شهرک مخابرات
برق کار شهرآرا
برق کار صادقیه
برق کار فرحزاد
برق کار گیشا
برق کار همایونشهر
برق کار اختیاریه
برق کار پاسداران
برق کار سیدخندان
برق کار جردن
برق کار قلهک
برق کار ظفر
برق کار میرداماد
برق کار ونک
برق کار تهران پارس
برق کار حکیمیه
برق کار نارمک
برق کار باغ فیض
برق کار پونک
برق کار جنت آباد
برق کار شهرزیبا
برق کار شهرک نفت

4-4-6-5 تهويه فضاي استقرار تابلو بايد به خوبي صورت گيرد به گ گونهاي كه از زن زدگي و اثرات گرد و غبـار بـر روي تابلوهـا
جلوگيري شود.

5-4-6-5 براي اطلاع از مشخصات فني پستهاي برق به نشريه شماره 375 اين سازمان با عنوان “مشخصات فني عمـومي و
اجرايي پستهاي توزيع هوايي و زميني 20 و 33 كيلوولت” رجوع شود.

5 -6 -5 تابلو نيم اصلي توزيع نيروي برق فشار ضعيف – نوع ايستاده چندخ انهاي :
مشخصات فني ساخت و روش نصب اينگونه تابلوها عيناً مانند تابلوي اصـلي اسـت كـه در بنـدهاي 3-6-5 و 4-6-5
بيان شده است.

6 -6 -5 تابلو توزيع نيرو – نوع ايستاده چند جعبه اي :

1-6-6-5 اين نوع تابلو از جعبههاي مشابه با ابعاد مساوي كه به طور مكانيكي به هـم متصـل مـي شـود و بـر روي پايـه فلـزي
مشترك يا ديوار قابل نصب است تشكيل ميشود. جعبههـا كـه حـاوي شـينه،كليدگردان، فيـوز، كليـد خودكـارو وسـايل
اندازهگيري و غيره ميباشد، از چدن، يا فولاد، و يا كائوچوي سخت خواهد بود. هر جعبه مجموعـاً داراي پـنج درب قابـل
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
5 تابلوهاي فشار ضعيف
6 -5 مشخصات فني ساخت و روش نصب
مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي يساختمان 11 از87
برداشت و نصب در پنج جهت ميباشد به اين ترتيب كه درب جلو براي دسترسي بـه وسـايل و دربهـاي جـانبي بـراي
اتصال جعبه ها به يكديگر، عبور اتصالات برقي،و يا توسعه تابلو خواهدبود.

2-6-6-5 براي جلوگيري از نفوذگرد و غبار و آب به داخل جعبـههـا، كليـه دربهـاي فـوق الـذكر بايـد داراي واشـر مخصـوص
آببندي باشد و هنگام برداشتن دربها و اتصال جعبه ها به يكديگر بايد توجه شـود كـه واشـرهاي مزبـور حتمـاً بـين دو
جعبه قرار داده شود.

3-6-6-5 شينه ها بايستي به وسيله بستهاي عايق مخصوص به بدنه جعبه مهار شده و سرشينه هـا جهـت اتصـال بـه يكـديگر
آبنقره كاري و محل لازم براي عبور به جعبه مجاور در طرفين جعبه پيشبيني گردد. اتصال شينه ها به يكـديگر بايـد بـه
وسيله پيچ و مهره مسي يا برنجي انجام شود.

4 -6 -6 -5 وسايل و تجهيزاتي كه در داخل هر جعبه نصب ميشود بايد متناسب با جعبه و از يك سازنده باشد.

5-6-6-5 تابلوهاي چند جعبهاي براي توزيع نيروي اصلي برق در پست برق فضاهاي باز مناطق صنعتي و كارخانجات بـالاخص
در مناطق غباري و مرطوب به كار برده ميشود.

6 -6 -6 -5 نما و شماتيك تابلوي توزيع نيروي برق، نوع چند جعبهاي، قابل نصب روي ديوار و يا پايه فلزي،در شكل -5 10 به
عنوان نمونه نشان داده شده است.

7 -6 -6 -5 نمونه پايه فلزي براي نصب تابلو چند جعبه اي در شكل -5 11 ارايه شده است.

7 -6 -5 تابلو توزيع فرعي نيروي برق – نوع ديواري

1-7-6-5 اين نوع تابلو كه ممكن است بر حسب مورد در روي كار و يا توي كار نصب شود، شامل سه قسمت اصلي جداگانـه بـه
شرح زير خواهد بود:

الف ) تابلوجعبه (شكل -12-5 الف): در صورتي كه ارتفاع تابلو مورد نياز تا يك متر باشد، جعبه تابلو بايد از ورق آهن
با ضخامت 25 1 /ميليمتر ساخته شود،و چنانچه ارتفاع تابلو مورد نظر از يك متر متجاوز باشد، جعبه تابلو بايستي
از ورق آهن با ضخامت 1/5 ميليمتر انتخاب گردد. براي ورود كابل و لوله بـه داخـل تـابلو بايـد در جـدارههـاي
فوقاني و تحتاني جعبه تابلو سوراخهاي نوع سنبهاي به قطرهاي مختلف، يا شيار سراسري با درپوش تعبيـه شـود.
(توضيح اينكه،كليه لوله هاي ورودي به تابلو بايد به وسيله مهره و بوش برنجي بـه بدنـه تـابلو كـاملاً متصـل و
محكم شود.)
ب ) اسكلت داخلي براي نصب لوازم (شكل -12-5 الف): كليه وسايل و تجهيزات داخل تـابلو، بـراي جلـوگيري از
آسيب وصدمه در زمان اجراي عمليات ساختماني، بايد بر روي يك اسكلت جداگانه نصـب شـود. اسـكلت مزبـور
بايد از ورق آهن به ضخامت 1/5 ميليمتر با خمكاري هاي لازم ساخته شـده و بـه وسـيله چهـار عـدد پـيچ بـه
سهولت در داخل جعبه تابلو قابل نصب و يا برداشت باشد. (پيچ يا مهرهاي كه براي نصب اسكلت بـر روي جعبـه
تابلو به كار ميرود بايد به بدنه جعبه جوش شود.)
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
5 تابلوهاي فشار ضعيف
6 -5 مشخصات فني ساخت و روش نصب
12 از 87 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني
پ ) چارچوب و درب تابلو (شكل -12-5 ب و پ): ضخامت ورق آهن مورد لزوم براي چارچوب و درب تابلو بايدبرابر
ضخامت تعيين شده براي جعبه تابلو باشد (به بند الـف مراجعـه شـود). درب تـابلو از نظـر اسـتقامت بايـد داراي
پشتبند بوده و دورادور آن داراي خمهاي به شكل يو(U (باشد . چارچوب درب تابلوهاي روكار بايـد از هـر چهـار
طرف حداقل دو سانتيمتر بيشتر از ابعاد جعبه تابلو ساخته شود.
2-7-6-5 كليه اجزاي تابلو فوق الذكر بايد پس از زيرسازي شامل زنگزدايي،چربيگيري و فسفاته كاري، بـا يـكدسـت رنـگ
آستري و يكدست رنگ اصلي پوشيده شود.(به بند 3-1-6-5 نگاه كنيد )

نصب روش 5-6-7-3
تابلوهاي روكار بايد پس از تكميل نقاشي ساختمان، به وسيله چهار عدد پيچ و رولپلاگ مناسـب بـر روي سـطح ديـوار
نصب شود.
براي نصب تابلوهاي توكار بايد پس از اجراي گچ و خاك يا كاهگل ديوار محل نصب تابلو، ابتدا فقط جعبه تابلو هـمطـراز
با سطح تمامشده ديوار به وسيله حداقل چهار عدد پيچ و رولپلاگ مناسب نصب شود و سپس ساير اجزاي تابلو از قبيـل
اسكلت، چارچوب ودرب آن قبل از شروع نقاشي ساختمان نصب شود.
ارتفاع نصب براي كليه تابلوهاي ديواري 210 سانتيمتر از بالاي تابلو تا كف تمامشده خواهد بود.

4-7-6-5 نما و اجزاي يك تابلوي توزيع فرعي نيروي برق از نوع ديواري در شكل -5 12 ،به عنوان نمونه، ارايه شده است.

برق کار سیار ازگل
برق کار سیار اقدسیه
برق کار سیار الهیه
برق کار سیار اوین
برق کار سیار باغ فردوس
برق کار سیار تجریش
برق کار سیار جماران
برق کار سیار چیذر
برق کار سیار دارآباد
برق کار سیار شهرک محلاتی
برق کار سیار فرمانیه
برق کار سیار فرشته
برق کار سیار زعفرانیه
برق کار سیار سوهانک
برق کار سیار شهرک نفت
برق کار سیار دربند
برق کار سیار درکه
برق کار سیار قیطریه
برق کار سیار کاشانک
برق کار سیار کامرانیه
برق کار سیار محمودیه
برق کار سیار نیاوران
برق کار سیار تهران ویلا
برق کار سیار ستارخان
برق کار سیار سعادت آباد
برق کار سیار شهرک غرب
برق کار سیار شهرک مخابرات
برق کار سیار شهرآرا
برق کار سیار صادقیه
برق کار سیار فرحزاد
برق کار سیار گیشا
برق کار سیار همایونشهر
برق کار سیار اختیاریه
برق کار سیار پاسداران
برق کار سیار سیدخندان
برق کار سیار جردن
برق کار سیار قلهک
برق کار سیار ظفر
برق کار سیار میرداماد
برق کار سیار ونک
برق کار سیار تهران پارس
برق کار سیار حکیمیه
برق کار سیار نارمک
برق کار سیار باغ فیض
برق کار سیار پونک
برق کار سیار جنت آباد
برق کار سیار شهرزیبا
برق کار سیار شهرک نفت

5-7-6-5 شماتيك تابلوي فرعي توزيع برق، نوع يك فاز، 12 مداره، درشكل -5 13 ،و دو فرم مختلف از سيستم استقرار وسـايل
با حداقل فواصل در داخل تابلوي مزبور، در شكل هاي -5 14 ،و -5 15 ،به عنوان نمونه نشان داده شده است.

6-7-6-5 شماتيك تابلوي فرعي توزيع برق، نوع سه فاز، 21 مداره، در شكل -5 16 ،و سيسـتمهـاي افقـي و عمـودي اسـتقرار
وسايل با حداقل فواصل در داخل تابلوي ياد شده، به ترتيب در شكل هاي -5 17و -5 18 ،بـه عنـوان نمونـه، ارايـه شـده
است.

8 -6 -5 تابلو توزيع نيرو و روشنايي براي نصب در محوطه باز

1-8-6-5 اينگونه تابلوها بايد از نوع ايستاده و با اسكلت نگهدار از آهن گالوانيزه به فرم نبشي، ناوداني، و سـپري، و پوشـش آن
از ورقهاي آهن گالوانيزه با ضخامت حداقل دو ميليمتر يا بيشتر ساخته شـود و پـس از زيرسـازي شـامل زنـگ زدايـي،
چربيگيري و فسفاته كاري، با يكدست رنگ ضد زنگ مخصوص، يكدست رنـگ آسـتري، و يـكدسـت رنـگ اصـلي
پوشيده شود.(به بند 3-1-6-5 نگاه كنيد)
اين نوع تابلو ممكن است از جنس آلومينيوم نيز ساخته شود كه در اين صورت اسكلت نگهدار و كليه اجـزاي آن از جـنس
آلومينيوم خواهد بود و پوشش آن بايد از ورقهاي آلومينيوم با ضخامت حداقل سه ميليمتر يا بيشتر ساخته شود.

2-8-6-5 بدنه اين نوع تابلو بايد به نحوي ساخته شود كه كليه جوانب آن كاملاً مسدود بوده و فقط از طرف جلو قابـل دسترسـي
باشد.

3-8-6-5 سقف بيروني اين نوع تابلو بايد داراي شيب دوطرفه با لبه هاي برگردان به طرف داخل باشد و حداقل پنج سـانتيمتـر از
هر چهارطرف بزرگتر از ابعاد سقف تابلو باشد.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
5 تابلوهاي فشار ضعيف
6 -5 مشخصات فني ساخت و روش نصب
مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي يساختمان 13 از87
4-8-6-5 حداقل دومين رقم مشخصه درجه حفاظت تابلوهاي هواي آزاد در صورتي كه داراي حفاظت تكميلي نباشـد بايـد IPX3
در نظر گرفته شود.
يادآوري : در مورد تاسيسات هواي آزاد، حفاظت تكميلي ميتواند سقف حفاظتي يا مشابه آن باشد.
5-8-6-5 براي حفاظت در برابر اثرات زيانآور آب در اينگونه تابلوها بايد ضمن حفظ درجه حفاظت لازم، اقدامات مناسـبي بـراي
جلوگيري از تجمع قطرات آب در داخل تابلو خ(از قبيل سورا هاي آبرو و غيره ) به عمل آيد.

6-8-6-5 ساختمان تابلو بايد طوري باشد كه دسترسي به كليه لوازم و تجهيزات داخلي تابلو براي فرمان، تعمير، و تعـويض بـدون
تداخل با كار قسمتهاي ديگر امكانپذير باشد.

7-8-6-5 درب تابلو بايد مجهز به لاستيك آببندي بوده و مطابق شكل شماره -5 19 ساخته شود.

8-8-6-5 اينگونه تابلوها بايد از نظر ايمني مجهز به قفل مخصوص باشد و درب آن به وسيله كليد يا آچار مخصوص باز و بسته
شود.

9 -8 -6 -5 براي مشخصات فني و نحوه شينهكشي به بند 4-1-6-5 و 5 مراجعه شود.

10-8-6-5 براي سيمكشي وسايل اندازه غ گيري و چرا هاي سيگنال، فواصـل دسـتگاههـاي داخـل تـابلو، شـماره گـذاري لـوازم و
تجهيزات داخـل تابلو،شـمارهگـذاري سرسـيمهـا وكابـلهـا، و هـمچنـين شـرايط ترمينـالهـا بـه ترتيـب بـه بنـدهاي
.شود مراجعه 13 و 12،11،10، 5-6-1-9

11-8-6-5 ابعاد تابلوتوزيع نيرو و روشنايي براي نصب در محوطه باز به قرار زير است:
ارتفاع (حداكثر) 120 سانتيمتر
عرض برحسب نياز
عمق 40 سانتيمتر

12-8-6-5 نما و مقطع تابلوي توزيع برق قابل نصب در فضاي باز در شكل -5 19 ،به عنوان نمونه، ارايه شده است.

13-8-6-5 شماتيك تابلوي فرمان روشنايي محوطه و آبنماها در شكل -5 20 ،به عنوان نمونه، نشان داده شده است.

: نصب روش 5-6-8-14
الف) اين نوع تابلوبايد بر روي سكوي بتني يا آجري، كه 20 الي 25 سانتيمتر از كف تمـام شـده خيابـان يـا محوطـه
مربوط ارتفاع داشته باشد، نصب شود. سكوي ياد شده، كه ازنوع توخالي خواهد بود، بايد داراي ديوارهاي بـه قطـر
20 الي 25 سانتيمتر باشد و نيممتر پايينتر از كف تمام شده محوطه شروع و تا 20 الي 25 سانتيمتـر بـالاتر از
كف مزبور ادامه يابد.
لبه خارجي سكو، كه به صورت نيم گرد خ(پ ) ساخته خواهد شد، بايـد از هـر چهـار طـرف حـداقل 10 سـانتيمتـر
بزرگتر از بدنه تابلو بوده و لبه داخلي آن حداقل 5 سانتيمتر ازبدنه تابلو فاصله داشته باشد . محل نصب تابلوهـاي
قابل نصب در فضاي باز بايد طوري پيشبيني شود كه در جلوي آن محل كافي براي دسترسـي بـه تـابلو وجـود
داشته باشد.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
5 تابلوهاي فشار ضعيف
7 -5 لوازم، وسايل و تجهيزات داخل تابلو
14 از 87 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني
ب ) براي نصب تابلو روي سكوي بتني در نواحي مرطوب، ابتدا بايد كلافي از نبشي آهني آماده شود و سپس تابلو بـه
آن پــــيچ و مهــــره گــــردد، تــــا تــــابلو بــــا كــــف بتنــــي تمــــاس مســــتقيم نداشــــته باشــــد.
پ ) درشكل -5 21 ،نمونه سكوي مخصوص نصب تابلوهاي توزيع نيروي برق قابل نصب در فضـاي باز،نشـان داده
شده است.

7 -5، لوازم وسايل و تجهيزات داخل تابلو

1-7-5 لوازم وسايل، ، و تجهيزاتي كه در داخل تابلو نصب ميشود و يك تابلو كامل را تشكيل ميدهد شامل اقلام زير است:

1-1-7-5 وسايل اندازهگيري مانند ولتمتر، آمپرمتر، فركانس متر، كسينوس فيمتر، واتمتر،ولت -آمپرمتر، ترانسـفورماتور جريـان،
دورشمار، ساعت شمار، فشارسنج و غيره.

2-1-7-5 لوازم و وسايل حفاظت و فرمان مانند فيوزهاي فشنگي و چاقويي، كليدهاي مينياتوري، كليدهاي خودكار حفاظـت خـط
يا موتوري، كنتاكتورهاي مجهز به رله محافظ (بي – متال) يا بدون رله محافظ، كليد فيوز، كليـد گـردان، كليـد چـاقويي،
رلهها و تايمرهاي مختلف، كليد فرمان ولتمتر و آمپرمتر و غيره.

3-1-7-5 وسايل سمعي و بصري اعلامخطر، چراغ سيگنال و غيره.

شينهها و مقرهها 5-7-1-4

2-7-5 تابلوهاي فشار ضعيف مورد استفاده در تاسيسات برق ساختمان بايد مجهزبه يـك كليـد اصـلي جداكننـده و يـك وسـيله
حفاظتي به شرح زير باشد:

1-2-7-5 كليد اصلي جداكننده بايد قابل قطع و وصل زير بار بوده و جريان نامي آن حـداقل برابـر جريـان نـامي كـل تـابلو يـا
مصرف كل آن باشد و جريان ايستادگي كليد در برابر اتصال كوتاه كمتر از جريان اتصال كوتاه احتمالي در محـل نصـب
نباشد.

2-2-7-5 وسيله حفاظتي تابلو(كليد خودكار يا فيوز) بايد داراي جريان نامي حداكثر برابر با جريان نامي تابلو باشد. در مـواردي كـه
تابلو به وسيله مدار اختصاصي تغذيه ميشود، وسيله حفاظتي مدار، در صورتي كه جريان نـامي آن از جريـان نـامي تـابلو
بيشتر نباشد، ممكن است وسيله حفاظتي تابلو نيز محسوب شود و نيازي به وسيله حفاظتي جداگانه نخواهد بود.

3-2-7-5 در مواردي كه وسيله حفاظتي اصلي تابلو از انواع كليدهاي خودكاري كه داراي مشخصات كليد جداكننده نيـز مـيباشـد
انتخاب شود، ممكن است از چنين كليدهايي براي هر دو منظور حفاظت و جداكردن استفاده شود.

3-7-5 مدار تغذيه كننده وسايل كنترل و اندازهگيري مورد تغذيه از سيستم برق تابلو بايد داراي نوعي وسيله حفاظتي مانند فيوز
باشد.