برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’80px,0px,0px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

الکتریکی تهران

[/av_textblock]
[/av_one_full]

[av_two_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_portfolio columns=’3′ one_column_template=’special’ items=’16’ contents=’excerpt’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ linking=” sort=’yes’ paginate=’yes’ query_orderby=’date’ query_order=’DESC’]
[/av_two_third]

[av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

خدمات برقی ساختمان تهران

اجرای:

[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’ادامه مقاله آموزشی’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

الکتریکی

مشخصات فنی
تقسیم جعبههاي 2-4-1
1-1-4-2 در انتخاب یک جعبهتقسیم عوامل زیر باید ملاك عمل قرار گیرد :
)1 جنس کابل
)2 محل قرارگرفتن جعبه تقسیم
)3 تعداد انشعاب مهاي لاز
)4 درجه حفاظت مورد نظر
2-1-4-2 در جعبه هاي تقسیم از 100 زوج به بالا باید براي کابلهاي خارج ساختمان

از اتصالات ثابـت اسـتفاده
شود.
3-1-4-2 امکان دسترسی و تست مستقل مدارها در طرف تجهیزات و در طرف

خطوط وجود داشته باشد.
4-1-4-2 امکان موازيسازي مدارها وجود . داشته باشد
6-1-4-2 امکان مشخصکردن مدارات خاص با رنگ، در آن وجود داشته باشد.
7-1-4-2 براي شناسایی خطوط بهصورت دایم، امکان شمارهگذاري در آن وجود

داشته باشد.
8-1-4-2 قطعات درون آن به راحتی قابل مشاهده باشد.
9-1-4-2 طراحی، ساخت و مواد مصرفی در جعبه هاي تقسیم بهنحوي باشد که یک

عمـر سـیسـاله را تـضمین
کند.
-1-4-2 10 طراحی جعبههاي تقسیم به نوعی باشد که با نمونههاي موجود تظابق

داشته و قابل تعویض باشد.
-1-4-2 11 جعبه تقسیم باید دماي -10 تا 50 +درجه سانتیگراد با تغییرات روزانه محـیط تـا

15 درج سـانتیگراد را
به خوبی تحمل نماید. حد بالاي دما باید در 25 % کل اوقات حاکم فرض شود. رطوبت

نـسبی متوسـط
سالانه باید 75 % فرض شود بهطوري که حداکثر آن از 95 % تجاوز نکند.
-1-4-2 12 در صورت استفاده از مواد پلاستیکی، از ترکیباتی استفاده شـود کـه در اثـر

حـرارت، دود یـا بخارهـاي
دمسموم صادر نکن .
-1-4-2 13 در طراحی جعبه از گوشهها با لبههاي تیز باید پرهیز شود.
فصل دوم : وسایل ارتباطی ٦٧
-1-4-2 14 جنس بدنه، درب، نگهدارنده جعبه و کف از آلومینیوم و ابعاد آن بسته به ظرفیت،

مطابق با نقـشههـاي
اداره تهیه استانداردها و مشخصات فنی شرکت مخابرات ایران باشد که دو نمونه از این

نقشههـا بـراي

الکتریکی شرق تهران الکتریکی غرب تهران الکتریکی شمال تهران الکتریکی شبانه روزی

الکتریکی مرکز تهران الکتریکی سیار
جعب ههاي 20 زوجی و 50 زوجی در پیوست این فصل ارایه شده است.
-1-4-2 15 بست سوسماري، اتصال زمین و قیف ورودي باید مطـابق بـا اسـتانداردهاي

اداره تهیـه اسـتانداردها و
بررسیهاي فنی شبکه کابل شرکت مخابرات ایران باشد.
-1-4-2 16 پیچ و مهرهها گالوانیزه گرم و کلیه پرچها کاملاً مقاوم باشد.
-1-4-2 17 کلیه قطعات آلومینیوم بعد از پرچ آندایز شده و کلیه قطعات مصرفی فولادي گالوانیزه

گرم شود.
-1-4-2 18 کف جعبه بهصورت دو لایه همراه با اسفنج جهت جلوگیري از ورود گردوغبـار بـه

جعبـه بـوده و از دو
قسمت که برروي هم پرچ شده داند ساخته شو .
-1-4-2 19 لولا از فولاد ضدزنگ (استیل) بهصورت یکپارچه و کشویی بوده و به بدنه پرچ شود.
-1-4-2 20 جعبه تقسیم باید تحت آزمونهاي محیطی زیر قرار گیرد.
1 (آزمون سرما 2 (آزمون حرارت خشک 3 ( آزمون حرارت مرطوب
4 (آزمون حرارت مرطوب شتابداده 5 ( آزمون لرزه 6 ( آزمون ذخیره
7 (آزمون کپک 8 (آزمون خوردگی
کافو جعبههاي 2-4-2
1-2-4-2 ساختمان مجموعه کافو شامل یک صندوق، پایه فلزي براي صندوق و در صورت

لزوم سـکوي بتـونی
میباشد . پایه از ورق 3mm ساخته میشود.
٦٨ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
2-2-4-2 قطعات تشکیلدهنده ساختمان داخلی یک جعبه کافو عبارتند از :
)1 جعبه فلزي با دو درب در طرفین بهطوريکه ضخامت ورق درب mm 2/5 و ضخامت

بدنه اصـلی
5mm میباشد.
)2 یک یا چند فریم داخلی (بسته به ظرفیت جعبه ) که ترمینال ها به وسـیله

صـفحه هـاي نگهدارنـده
ترمینال به آن پیچ میشود.
)3 تسمههاي نگهدارنده به ضخامت 5mm که کافو را به سکوي بتونی محکم میکند.
3-2-4-2 جنس جعبه کافو و پایه بایستی از ورق فولادي با پوشش گالوانیزه گرم باشد.

ضخامت پوشش حـداقل
120 میکرون بوده و سطح قطعه بعد از پوشش باید کاملاً صاف و بدون شوره باشد.

براي ساخت کـافو
و پایه، استفاده از ورق گالوانیزه با استاندارد بینالمللی نیز مجاز میباشد.

محل جوشها بایـستی کـاملاً
مقاوم و جوش آن به صورت زنجیرهاي باشد و محل جوش باید پس از به همبنـدي

بـا رنـگ اپوکـسی
پوشانده شود.
4-2-4-2 بعد از مراحل ساخت، کافو بایستی با دو لایه آستر و یک لایه رنـگ پختـه

پوشـیده شـود. ایـن رنـگ
بایستی در مدت طولانی در مقابل رطوبت 100 % و درجه حرارت -30 تا 55 +درجه سانتیگراد و آب و
هواي دریایی ـ صنعتی مقاوم باشد.
5-2-4-2 صندوق کافو باید داراي محفظههاي تهویه مناسب باشد به طـوريکـه از ورود گردوغبـار

و حـشرات و
بارش افقی باران جلوگیري بعمل آورد.
6-2-4-2 دربهاي صندوق باید مجهز به لاستیک آببندي از نوع مرغوب بوده و داراي لولاي

ضدزنگ در تمام
طول درب باشد.
7-2-4-2 قفل دربها باید داراي سیستم سه نقطهاي جهت بستن و قفل به بدنه اصلی باشد .

عمل قفل کردن بـا
چرخاندن یک دستگیره میسر بوده و هر سه نقطه اتصال عمل کند. کلیه قطعات بایستی

گالوانیزه باشد.
همچنین دربها باید به قفل فنري مخصوص مجهـز باشـد بـه طـوريکـه آنهـا را بتـوان در وضـعیت
باز قرار داد.
8-2-4-2 جعبه باید داراي حلقههاي هدایت کابل باشد. ابعاد و جنس حلقه هاي هـدایت

براسـاس اسـتانداردهاي
اداره تهیه استانداردها و مشخصات فنی شرکت مخابرات ایران خواهد بود. جعبه باید

شامل تعداد کافی
حلقههاي نگهدارنده سیمهاي رانژه بوده و باید مجهز به نگهدارنده قرقره سیمهاي رانژه باشد.
فصل دوم : وسایل ارتباطی ٦٩
9-2-4-2 جعبه کافو باید مجهز به ترمینال جهت زمین کردن کابلهاي ورودي باشد.

ابعـاد صـفحات نگهدارنـده
ترمینال باید مطابق استانداردهاي اداره تهیه استانداردها و مشخصات فنی

شرکت مخابرات ایران باشد.
همچنین فریم داخلی باید بهنحوي ساخته شـود کـه امکـان بـستن ترمینـال هـاي

25 زوجـی بـه آن
میسر باشد.
ترمینالها 2-4-3
1-3-4-2 کلیه قسمتهاي هادي الکتریسیته در ترمینال باید از فلزاتی نظیر مس، برنج و

یـا آلیـاژ مـشابه باشـد
بهطوريکه در مقابل خوردگی و سایر تاثیرات محیطی مقاوم بـوده و اتـصال الکتریکـی

خـوبی را نیـز
فراهم سازد.
2-3-4-2 انواع ترکیبات پلاستیک یا رزین که بهعنوان مواد عایق در ساخت ترمینـال بکـار مـی رود

بایـد بتوانـد
علاوه بر عمل عایقکاري قطعات فلزي، نصب مکانیکی آن را نیز فراهم سازد.
3-3-4-2 خروجیهاي طرف خط ترمینال باید بتواند دامنه ضخامت موجود کابلها با هادي مسی از قطر 0/32 تا
0/90 میلیمتر را که روکشهاي پلاستیکی دارد در خود جاي دهد.
4-3-4-2 فواصل بین ترمینال ها باید بهنحوي باشد که استفاده از یک کابل ضخیمتر،

مانع نصب محکـم کابـل
نازكتر در کنار آن نشود.
5-3-4-2 مواد مورد استفاده در ترمینالها باید در مقابل مقادیر متعارف و معمول رطوبت،

کلرید سـدیم، سـولفید
هیدرژن، دياکسید سولفور، کلرید آمونیوم و اسید فورمیک که ممکن اسـت در یـک

سـاختمان وجـود
داشته یا به آن نفوذ . کند، مقاوم باشد
6-3-4-2 قطعات بکاررفته باید دماي -10 تا 50 +درجه سانتیگراد با تغییرات روزانه

محیط تا 15 درجه سانتیگراد
را به خوبی تحمل کند. حد بالاي دما باید براي 25 %کـل اوقـات حـاکم فـرض شـود.

رطوبـت نـسبی
متوسط سالانه باید 75 %فرض شود بهطوريکه حداکثر آن از 95 %تجاوز ننماید.
7-3-4-2 قطعات بکاررفته باید تحت آزمونهاي محیطی زیر قرار گیرد :
1 (آزمون سرما 2 (آزمون حرارت خشک 3 ( آزمون حرارت مرطوب
4 (آزمون حرارت مرطوب شتابداده 5 ( آزمون لرزه 6 ( آزمون ذخیره
7 (آزمون کپک 8 (آزمون خوردگی 9 ( آزمون استحکام ترمینالها

٧٠ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
8-3-4-2 از لحاظ ایمنی در طراحی ترمینالها موارد زیر باید درنظر گرفته شود :
)1 احتمال تماسهاي الکتریکی اتفاقی یا جابجایی سیمها به حداقل رسانده شود.
)2 از مواد پلاستیکی با حداقل اندیس اکسیژن 28 که انـدازه دقیـق آن در تطـابق

بـا اسـتانداردهاي
بینالمللی باشد استفاده شود.
)3 مواد پلاستیکی که مورد استفاده قرار میگیرد باید در اثر حرارت، دود یـا بخـارات

مـسموم صـادر
نکند.
)4 از گوشهها یا لبههاي تیز پرهیز شود.
9-3-4-2 کلیه قطعات بکاررفته باید مشخصات الکتریکی مناسب خود را داشته باشد

تـا احتمـال مجـروح شـدن
تکنسین مربوطه، مشترکین و عموم به دلایل الکتریکی به حداقل برسد. در این رابطه در صورت لـزوم
مقادیر مناسب باید براي مقاومت عایقی و ظرفیت خازنی بین زوجهـاي یـک ترمینـال تعیـین شـده و
آزمون ضد ولتاژ انجام شود.
زوجی 10 لهاي ترمینا 10 2-4-3-
-3-4-2 1-10 نیازهاي مکانیکی، الکتریکی و فیزیکی ترمینالهاي 10 : زوجی عبارتند از

الکتریکی ازگل الکتریکی اقدسیه الکتریکی الهیه الکتریکی اوین الکتریکی باغ فردوس

الکتریکی تجریش الکتریکی جماران الکتریکی چیذر الکتریکی دارآباد الکتریکی شهرک محلاتی

الکتریکی فرمانیه الکتریکی فرشته الکتریکی زعفرانیه الکتریکی سوهانک الکتریکی شهرک نفت

الکتریکی دربند الکتریکی درکه الکتریکی قیطریه الکتریکی کاشانک الکتریکی کامرانیه

الکتریکی محمودیه الکتریکی نیاوران الکتریکی تهران ویلا الکتریکی ستارخان الکتریکی سعادت آباد

الکتریکی شهرک غرب الکتریکی شهرک مخابرات الکتریکی شهرآرا الکتریکی صادقیه

الکتریکی فرحزاد الکتریکی گیشا الکتریکی همایونشهر الکتریکی اختیاریه الکتریکی پاسداران

الکتریکی سیدخندان الکتریکی جردن الکتریکی قلهک الکتریکی ظفر الکتریکی میرداماد

الکتریکی ونک الکتریکی تهران پارس الکتریکی حکیمیه الکتریکی نارمک الکتریکی باغ فیض

الکتریکی پونک الکتریکی جنت آباد الکتریکی شهرزیبا الکتریکی شهرک نفت

)1 هر ترمینال 10 زوجی داراي 40 عدد پـیچ و مهـره بـراي اتـصال بـه 10 زوج سـیم

دوبـل یـا
کاب لهاي 2 ،4 6 و زوج میباشد.
)2 نقاط اتصال براي هر زوج سیم روي ترمینال باید با حروف «T «براي Tip» R

«بـراي Ring
مشخص شود.
)3 پیچ هایی که زوجهاي کابل به آن متصل می شود، بایستی بـهصـورت بـسیار

مطمئنـی از نظـر
الکتریکی به پیچهایی که یک زوج سیم دوبل به آن بسته میشود، متصل باشد.
)4 روي اتصالات الکتریکی پشت ترمینال باید با یک ماده عایقی مناسب پوشیده

شود.
)5 قسمتی که پیچهاي مربوط به زوج کابل قرار دارد باید از نظر عایقی با قـسمتی

کـه پـیچهـاي
مربوط به سیم دوبل قرار دارد از یکدیگر مجزا شده باشد.
)6 پیچها بایستی روي بدنه ترمینال بهصورتی تعبیـه شـود کـه چنانچـه یـک نیـروي گـشتاوري
به مقدار kg-60cm به آن اعمال شود در جاي خود نپیچد.
)7 هر پایه پیچ Post Binding باید داراي یک مهره ششگوش
1

و دو واشر تخـت باشـد. مهـره
ششگوش را باید بتوان بهراحتی با آچار بکس پیچاند و محکم نمود.
)8 ابعاد استاندارد ترمینا لهاي 10 زوجی در شکل شماره 1-2 مشخص شده است

2 2-10 اجزاي فلزي ترمینال باید داراي مشخصات زیر باشد : )1 تمامی قطعات فلزي ترمینال باید

از جنس برنج بوده و داراي آبکاري نیکل باشد. )2 طول پیچهایی که توسط آچار پیچگوشتی

باز و بسته میشود بایـد 1cm بـا قطـر mm 4 باشـد. سرپیچ بایستی هلالی شکل ماشینکاري

شده باشد و طول گام آن باید mm 0/7 باشد. عـرض 1 شیار سرپیچ mm 1/3-1/1 و عمق

آن mm 1/4-1/2 باشد. ضمناً 3mm زیر سرپیچ باید صـاف و رزوه نشده باشد. )3

در قسمت رزوه نشده پیچ باید یک واشر بـهصـورتی قـرار بگیـرد کـه نتـوان آن را از

قـسمت رزو ه شده خارج کرد. یک واشر دیگر که بهراحتی در قسمت رزوه شده حرکت کند نیـز بایـستی روي این پیچ قرار گیرد. )4 قطر پایه پیچی که پیچ توصیف شده باید درآن بسته شود باید mm 8

و طول آن 10mm باشـد و بهصورت بسیار محکمی در بدنه ترمینال تعبیه شود.

ارتفاع پایه از سطح پلاسـتیکی ترمینـال باید برابر 3mm . باشد )5 پیچهاي ثابت ترمینال که به

آنها post Binding میگویند و تعداد آنها 20 عدد اسـت بایـد از یک میله برنجی به طول mm 30 و قطر 10mm که حدوداً 15mm آن بهصـورت محکمـی در بدنه ترمینال تعبیه شده است و بهعنوان پایه این پیچ ثابت

می باشد ساخته شود. طول این پـیچ بایـد 13mm باشـد کـه حـدوداً 4mm از انتهـاي آن نبایـد

مت 3mm بسته میشود. قبـل از قرار گرفتن مهره ششگوش باید دو عدد واشر به قطـر خـارجی 12mm و ضـخامت mm 1 قرار گیرد. واشرها باید در قسمت داخلی تخت بوده و در قسمت خارجی

انحناء داشته باشد. -3-4-2 3-10 جهت اطمینان از مشخصات الکتریکی ترمینالها رعایت

اصول زیر لازم میباشد : )1 در شرایط جوي خشک، مقاومت عایقی مابین دو پایه پیچ ترمینـال (Ring و Tip (بایـد برابـر حداقل 20000 مگااهم باشد. این آزمایش باید در دماي 20 درجه سـانتیگراد و رطوبـت

نـسبی 65 % اعمال ولتاژ 500 ولت .C.D به مدت حداقل یک دقیقه انجام گیرد. )2 ترمینالها

باید آزمون مقاومت عایقی در شرایط مرطوب را بگذرانـد بـه طـوري کـه در بـدترین شرایط مقاومت عایقی حداقل 500 مگـااهم و در شـرایط متوسـط 1000 مگـااهم باشـد . روش آزمون بدین ترتیب

است که ترمینالها را در یک دستگاه سیکل حرارت و بـرودت کـه شـماي

مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان -3-4-2 6-10 انتخاب نمونه جهت آزمایشهاي لازم در هر مورد بهصورت زیر میباشد : )1 ترمینالها باید بهطور 100 %تحت

آزمایش مقاومت عایقی در شرایط خشک قرار گیرد. )2 آزمایش مقاومت عایقی در

شرایط مرطوب : ا هر 1000 3 عدد ترمینال، عدد یا تمام نمونه هاي انتخاب . شده )3

آزمایش مقاومت ديالکتریک : از هر 1000 3 عدد ترمینال، عدد )4 آزمایش پرتاب از ارتفاع :

از هر 10000 1 عدد ترمینال، عدد )5 آزمایش کیفیت مواد رزینی : از هر 10000 2 عدد ترمینال،

عدد زوجی 25 لهاي ترمینا 11 2-4-3- : بدنه مشخصات 2-4-3-11-1 )1 بدنه این ترمینالها 1

از یک ماتریس داراي 10 5 ستون تایی پایه پیچ که بـهصـورت یکپارچـه روي ماتریس قرار میگیرد

تشکیل شده است. )2 در هر ستون 5 پایه پیچ تعبیه میشود که ارتفاع هر یک باید حدود

13mm و قطـر آن mm 10 باشد. در قسمتی از این پایه پیچ یک بریدگی از انتهاي فوقانی

به ابعاد 5¥5 میلیمتر باید وجـود داشته باشد تا بتوان سیمها را بهراحتی از آن بریدگی به

پیچ متصل نمود. )3 در روي پایه قسمت بریده شده پایه پیج باید سوراخی وجود داشته باشد

که بتوان زایـده فلـزي مهره پیچ را به طول mm 20 و ضخامت mm 1 و عرض 2mm .

از آن عبور داد )4 بدنه ترمینال باید از مادهاي ساخته شود که وقتی مهره در جاي خود

قـرار گرفـت بتوانـد یـک نیروي گشتاور 3/5 نیوتن ـ متر را بدون تغییر شکل و یا شکسته .

شدن تحمل کند )5 ماده پلاستیکی بدنه ترمینال باید از جنس اکریلونیتریل بوتادین استایرین

2 بدون اضـافه کـردن مواد رنگی باشد )6 به منظور واضحترشدن موارد فوق مقاطع و ابعاد

در شکل 3-2 منعکس شده است. 2-11-3-4-2 اجزاي فلزي ترمینال باید داراي مشخصات زیر باشد : )

1 در هر پایه پیچ باید یک مهره زاید هدار 20 میلیمتري Post Binding بهصورت بسیار محکمی تعبیه

شود.در هنگام تعبیه این مهره، نیروي محوري وارده به آن نباید بیشتر از 90 نیوتن باشد.

این مهره باید بهصورتی ساخته شود که یک پیچ به قطر 4 میلیمتر کـه داراي دو واشـر

تخـت 1- Terminal Block 2- Acrylonitnile Butadiene Styrene (A.B.S) فصل دوم :

وسایل ارتباطی ٧٥ می باشد در آن به راحتی بپیچد. این مهره باید پس از نصب در

قـسمت پایـه پـیچ بتوانـد یـک نیروي گشتاور به مقدار 3/5 نیوتن ـ متر را بهخوبی تحمل کند

و درجاي خود هرز نگردد. )2 پیچ استفاده شده باید داراي قطر 4mm با سر هلالی شکل

ماشینکاري شده بوده و طـول گـام آن برابر mm 0/7 وقتی که موازي با محور پیچ اندازه گیري

می شود، باشـد. شـیار سـرپیچ بایـد داراي ابعاد mm 1/3-1/1 عرض و mm 1/4-1/2 عمق باشد .

این پیچ باید یک نیروي گـشتاور 2/5 نیوتن ـ متر را تحمل کند. در قسمت فوقـانی پـیچ

(زیـر سـرپیچ) بایـد بـه مقـدار mm 3 رزوه نشده باشد و انتهاي پیچها داراي قطر بیشتري

باشد تـا پـیچ را حتـی بـا پیچانـدن نتـوان بیرون آورد. )3 هر پیچ باید داراي دو عدد واشر تخت و یک عدد واشر با لبه هاي زاویهدار باشد بهطوريکـه دو واشر تخت در قسمت بین سرپیچ و ابتداي رزوه قرار

گیرد و واشر لبهدار بهصورت آزاد در طـول پیچ حرکت کند. لقی مجاز بین واشر و قـسمت

رزوهشـده پـیچ نبایـد از mm 0/13 بیـشتر و از 7mm %کمتر باشد بهطوريکه ایـن واشـرها

در زیـر سـرپیچ بـاقی بماننـد و بـه طـرف پـایین حرکت نکند. )4 کلیه پیچها، واشرها و

مهرههاي پیچها و زایده مهره باید از جنس برنج با روکش نیکل باشد. 3-11-3-4-2 جهت

اطمینان از مشخصات الکتریکی ترمینالها رعایت اصول زیر لازم باشد : )1 در شرایط جوي

خشک، مقاومت عایقی مابین دو پایه پیچ ترمینـال (Ring و Tip (بایـد برابـر حداقل 20000

مگااهم در دماي 20 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 65 %و اعمال ولتـاژ 500 ولت .C.D

به مدت حداقل یک دقیقه باشد. )2 در شرایط مرطوب مقاومت عایقی بین دو پایه پیچ باید

حداقل500 مگااهم و بـهطـور متوسـط 1000 مگااهم باشد. روش آزمون بدین ترتیب است که

ترمینال ها را که سیم هاي ورودي به آن متصل هستند در یک دستگاه سیکل حرارت و برودت

از 5 +تا 55 +درجه در شـرایط رطـوبتی 95 %مطابق سیکل شکل2-2 به مدت 150 ساعت

قرار میدهیم. زمان هر سیکل 24 سـاعت است. پس از اینکه ترمینال سیکل حرارت و برودت

را گذراند آن را از دسـتگاه خـارج کـرده و بلافاصله مقاومت عایقی آن را اندازه گیري میکنیم.

اندازهگیري مقاومت عایقی بایـد بـه مـدت یک دقیقه و با ولتاژ 500 ولت .C.D . انجام شود )3

هر پایه پیچ ترمینال نسبت به پایه پیچ دیگر آن که در یـک ردیـف قـرار دارنـد (Tip و Ring هر زوج)

باید بتواند یک مقاومت دي الکتریک حداقل 2 کیلوولت .C.A با فرکانس 50 هرتـز را که بهمدت یک

دقیقه به آن اعمال میشود بدون آسیبدیدگی تحمل کند.
[/av_textblock]
[/av_one_full]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *