برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’80px,0px,0px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_one_full]

[av_two_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_portfolio columns=’3′ one_column_template=’special’ items=’16’ contents=’excerpt’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ linking=” sort=’yes’ paginate=’yes’ query_orderby=’date’ query_order=’DESC’]
[/av_two_third]

[av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید
[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’آموزش ادامه مقاله’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

امداد برق پایتخت

در اين فصل چراغهاي روشنايي مورد استفاده در تاسيسات برقي كارهاي ساختماني شامل

چراغهاي فلورسنت، كامپكـت،
رشتهاي و نيز چراغهاي صنعتي، فضاي آزاد مانند چراغهاي خياباني يا پاركي و چراغهاي مخصوص

از قبيل نـورافكن هـا،

چراغهاي استخر يا چراغهاي بيمارستاني مورد بررسي قرار گرفته و مشخصات فني و استاندارد

ساخت و نيز دسـتورالعمل
و ضوابط اجرايي نصب، آزمون و راه اندازي اينگونه لوازم و تجهيزات تهيه و تـدوين شـده اسـت. هـمچنـين چـراغهـاي

روشنايي بر حسب نوع حفاظت در برابر برقگرفتگي، درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و غبار

امداد برق شبانه روزی

و جنس سطوح نگهدارنـده
چراغ و از نقطه نظر كاربرد طبقهبندي شده و ضوابط اساسي در طراحي و محاسبه روشنايي،

تعيين نوع و تعداد چراغهـا در
يك طرح روشنايي ارايه ميشود. مشخصات فني عمومي و اجرايي چراغهاي روشنايي شامل

بخشهاي زير ميباشد.
– تعاريف و اصطلاحات
– استانداردهاي ساخت
– طبقهبندي چراغها
– طراحي و محاسبه روشنايي

– مشخصات فني و موارد كاربرد چراغ ها
– اصول و روشهاي نصب چراغ ها
– نشانههاي ترسيمي الكتريكي تاسيسات روشنايي
2 -4 تعاريف و اصطلاحات

چراغ 4-2-1
وسيلهاي كه نور ساطع از يك يا چند لامپ روشنايي را توزيع، تبديل يا فيلتر ميكند و داراي تمـامي

قطعـات لازم بـراي
نصب، نگهداري و حفاظت لامپها بوده و در موارد لازم مجهز به اجزاي كمكي مدار همراه با وسايل

اتصال به منبع نيـرو
ميباشد.
معمولي چراغ 4-2-2
چراغي است كه داراي حفاظت در مقابل تماس تصادفي با بخشهاي برقدار بوده ولي فاقد

هر گونـه حفاظـت خـاص در

امداد برق تهران

برابر گرد و غبار و رطوبت ميباشد.
(general purpose) عمومي چراغ 4-2-3
چراغــي كــه بــراي منظــور خاصــي طراحــي نشــده باشــد ماننــد چــراغهــاي آويــز،

برخــي نــورافكنهــاي همگــرا
(spot (و بعضي چراغ هاي ثابت روكار يا توكار. نمونه چراغهاي مخصوص كه براي كاربردهاي

ويـژه بـه كـار مـيرونـد

عبارتند ازچراغهاي صنعتي، چراغهاي عكسبرداري و چراغهاي استخر.
ثابت چراغ 4 -2 -4
چراغي كه به سهولت قابل جابجايي نباشد، يا نحوه نصب به گونهاي باشد كه چراغ به

كمك يك ابزار برداشته شود و يـا
محل نصب آن خارج از دسترسي آسان باشد.

امداد برق غرب تهران

5 -2 -4 چراغ قابل حمل

چراغي كه در شرايط عادي بهرهبرداري و هنگام اتصال به برق قابل جابجايي باشد.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
4 روشناييچراغهاي

2 -4 تعاريف و اصطلاحات

امداد برق تهران امداد برق شبانه روزی

امداد برق پایتخت امداد برق شرق تهران امداد برق غرب تهران امداد برق شمال تهران امداد برق جنوب تهران

امداد برق شبانه روزی تهران امداد برق تهران شبانه روزی
2 از 29 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان
توكار چراغ 4 -2 -6
چراغي كه بخشي يا تمامي آن براي نصب توكار ساخته شده باشد.

امداد برق شرق تهران

برقدار اجزاء 4 -2 -7

اجزاء هادي چراغ كه ميتوانند در شرايط عادي بهرهبرداري سبب شوك الكتريكي شوند .

هـادي خنثـي بـه عنـوان اجـزاء
برقدار محسوب ميشود.
اساسي عايقبندي 4 -2 -8

عاي قبندي كه به منظور حفاظت در برابر خطر برقگرفتگي به اجزاء برقدار اعمال ميشود.
تكميلي عايقبندي 4 -2 -9
عايقبندي مستقلي است كه علاوه بر عايقبندي اساسي به منظور تامين حفاظت در برابر خطر بـرقگرفتگـي در صـورت
بروز نقص در عايقبندي اساسي پيشبيني شده باشد.

امداد برق شمال تهران

مضاعف عايقبندي 4 -2 -10
عايقبندي است كه متشكل از عايقبندي اساسي و تكميلي باشد.
11 -2 -4 عايقبندي تقويت شده
يك سيستم عايقبندي واحد كه به اجزاء برقدار اعمال شده و همان درجه حفاظت عايقبندي

مضـاعف را در برابـر خطـر
برقگرفتگي ايجاد ميكند.
(Safety Extra Low Voltage, SELV) ايمني ضعيف خيلي ولتاژ 4 -2 -12

ولتاژ موثري است كه از 50 ولت متناوب بين هاديها يا بين هر هادي وزمـين، در مـداري كـه

از شـبكه اصـلي بـرق بـا
وسيلهاي مانند ترانسفورماتور جداكننده ايمني يا يك كنورتر با سيمپيچهاي مجزا، جدا شده باشد،

امداد برق مرکز تهران

تجاوز نكند.
(Ballast) بالاست 4 -2 -13
وسيلهاي است كه بين منبع تغذ يه و يك يا چند لامپ تخليه قـرار داده شـده و بـه
مقاومت، به تنهايي يا تركيبي از آنها، جريان لامپها را محدود كرده و در حد موردنظر تنظيم ميكند.

از ايـن وسـيله نيـز
ميتوان به عنوان تبديل ولتاژ منبع تغذيه، تامين ولتاژ راهاندازي و جريان پيشگـرمكننـده،

جلـوگيري از راهانـدازي سـرد،
اصلاح ضريب توان و حذف تداخل راديويي استفاده كرد.
(starter) راهانداز 4 -2 -14
وسيلهاي است كه معمولاً در لامپهاي فلورسنت، سبب پيشگرمشدن ضروري الكترودها شده

امداد برق جنوب تهران

و در تركيـب بـا امپـدانس
سري بالاست، افزايش سريعي در ولتاژ اعمالي به لامپ را به وجود ميآورد.
(ignitor ) ايگنيتور 4 -2 -15
وسيله اي است كه به تنهايي و يا همراه با تجهيزات ديگر، به منظور ايجاد پالس ولتاژ برايراهاندازي لامپهاي تخليـهاي
كه فاقد پيشگرم شدن الكترودها ميباشند، استفاده ميگردد.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط

4 روشناييچراغهاي
3 -4 استانداردهاي ساخت
مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان 3 از 29
سرخود بالاستلامپ 4 -2 -16
وسيلهاي است كه جداكردن اجزاء آن بدون صدمهزدن دايمي بـه آن، امكـانپـذير نيسـت.

ايـن لامـپ شـامل كلاهـك،

امداد برق ساختمان

منبع نور و اجزاء اضافي لازم براي راهاندازي و عملكرد پايدار منبع نور ميباشد.
17 -2 -4 لامپ بخار سديم فشار كم
لامپ تخليهاي است كه در آن، تشعشع حاصل از بخار سـديم در فشـار نسـبي 0/1 تـا 1/5

پاسـكال، سـبب توليـد نـور
ميگردد.
نورافكن 4 -2 -18

لامپي است كه در آن نور بر روي صفحه يا جسم موردنظر به نحوي متمركز ميشود كـه شـدت

روشـنايي خيلـي بيشـتر
از شدت روشنايي محيط اطراف ميباشد. نورافكنها به دو صـورت

واگـرا (floodlights (و همگـرا (spotlights (توليـد
و مورد استفاده قرار ميگيرند.
3-4 استانداردهاي ساخت

امداد برق پاسداران

چراغهـاي روشـنايي كـه در تاسيسـات برقـي كارهـاي سـاختماني بـه كـار مـيرونـد بايـد برابر

جديـدترين اصـلاحيه
استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و يا يكي از استانداردهاي شـناخته

شـده و معتبـر جهـاني ماننـد
كميسيون بين المللي (IEC (به شرح زير طراحي، ساخته و مورد آزمون قرار گيرد.

1 -3 -4 استانداردهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
– طبقهبندي و علائم مشخصه حباب لامپهاي روشنايي 3083 ISIRI

– مقررات ايمني و تعويضپذيري لامپهاي رشتهاي تنگستن

امداد برق ستارخان

براي مصارف روشنايي عمومي و مشابه
ISIRI 2910

امداد برق ازگل امداد برق اقدسیه امداد برق الهیه امداد برق اوین امداد

برق باغ فردوس امداد برق تجریش امداد برق جماران امداد برق چیذر امداد ب

رق دارآباد امداد برق شهرک محلاتی امداد برق فرمانیه امداد برق فرشته

امداد برق زعفرانیه امداد برق سوهانک امداد برق شهرک نفت امداد برق دربند

امداد برق درکه امداد برق قیطریه امداد برق کاشانک امداد برق کامرانیه

امداد برق محمودیه امداد برق نیاوران امداد برق تهران ویلا امداد برق ستارخان

امداد برق نیاوران

امداد برق سعادت آباد امداد برق شهرک غرب امداد برق شهرک مخابرات

امداد برق شهرآرا امداد برق صادقیه امداد برق فرحزاد امداد برق گیشا

امداد برق همایونشهر امداد برق اختیاریه امداد برق پاسداران

امداد برق سیدخندان امداد برق جردن امداد برق قلهک امداد برق ظفر امداد برق میرداماد

امداد برق ونک امداد برق تهران پارس امداد برق حکیمیه امداد برق نارمک امداد برق باغ فیض

امداد برق پونک امداد برق جنت آباد امداد برق شهرزیبا امداد برق شهرک نفت

امداد برق تهرانپارس

– لامپهاي بخار جيوه با فشار زياد 2702 ISIRI

– سرپيچ لامپهاي فلورسنت لولهاي و نگهدارنده راهاندازها 2610 ISIRI
– لامپهاي فلورسنت لولهاي براي مصارف روشنايي عمومي 687 ISIRI

– بالاست لامپهاي فلورسنت 700 ISIRI
– راهاندازهاي لامپهاي فلورسنت 1560 ISIRI
– درجات حفاظت تامينشده به وسيله محفظهها (كد IP ( 2868 ISIRI

2 -3 -4 استانداردهاي كميسيون بين المللي الكتروتكنيك

چراغها 4 -3-2 -1
– چراغ ها، بخش 1 ،الزامات عمومي و آزمون ها 1-60598 IEC
– چراغ ها، بخش 2 ،الزامات خاص، چراغهاي عمومي (كاربرد عام )نصب ثابت 1-2-60598 IEC
– چراغها، بخش2 ،الزامات خاص، چراغهاي توكار 2-2-60598 IEC
– چراغ ها، بخش 2 ،الزامات خاص، چراغهاي روشنايي خيابانها و جادهها 3-2-60598 IEC

– چراغها، بخش2 ،الزامات خاص، چراغهاي نورافكن واگرا (floodlights (5-2-60598 IEC
– چراغ ها، بخش 2 ،الزامات خاص، چراغهاي ترانسفورماتور سرخود با لامپ
رشتهاي IEC 60598-2-6

امداد برق سیدخندان

تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
4 روشناييچراغهاي
3 -4 استانداردهاي ساخت

4 از 29 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان

– چراغ ها، بخش 2 ،الزامات خاص، چراغهاي روشنايي صفحه و استوديوهاي
تلويزيوني و فيلمبرداري
IEC 60598-2-17
– چراغ ها، بخش 2 ،الزامات خاص، چراغهاي استخرهاي شنا و كاربردهاي
مشابه
IEC 60598-2-18
– چراغ ها، بخش 2 ،الزامات خاص، چراغهاي روشنايي اضطراري 22-2-60598 IEC
– چراغ ها، بخش 2 ،الزامات خاص، چراغهاي محيطهاي كلينيكي بيمارستان ها

و مراكز بهداشتي
IEC 60598-2-25
– دستگاههاي الكتريكي طبي، بخش41 2 ، -الزامات ايمني چراغ هاي جراحي و

امداد برق هفت تیر

چراغهاي تشخيص بيماري
IEC 60601-2-41
2 -2-3 -4 لامپها و تجهيزات جانبي چراغها
– لامپهاي رشتهاي تنگستن براي مصارف روشنايي عمومي، الزامات عملكرد 60064 IEC
– لامپهاي فلورسنت (با دوكلاهك)، مشخصات عملكرد 60081 IEC
– راهاندازهاي (glow (براي لامپهاي فلورسنت 60155 IEC
– لامپهاي بخار جيوه با فشار زياد، مشخصات عملكرد 60188 IEC
– لامپهاي بخار سديم كمفشار، مشخصات عملكرد 60192 IEC

– لامپهاي هالوژن تنگستن 60357 IEC
– سرپيچ لامپهاي فلورسنت لولهاي و نگهدارنده راهاندازها 60400 IEC
– لامپهاي رشتهاي، مشخصههاي ايمني، بخش 1 ،لامپهاي رشته اي تنگستن
براي مصارف روشنايي عمومي
IEC 60432-1
– لامپهاي رشتهاي، مشخصههاي ايمني بخش 2 ،لامپهاي هالوژن تنگستن براي
مصارف روشنايي عمومي

IEC 60432-2
– لامپهاي بخارسديم با فشار زياد 60662 IEC
– لامپهاي فلورسنت (با يك كلاهك)، مشخصات عملكرد 60901 IEC

_ بالاست براي لامپهاي فلورسنت لولهاي، الزامات عملكرد 60921 IEC
– بالاست براي لامپهاي تخليه، الزامات عملكرد 60923 IEC
– راهاندازها، الزامات عملكرد 60927 IEC
– لامپهاي بالاست سرخود براي مصارف روشنايي عمومي، الزامات ايمني 60968 IEC
– لامپهاي بالاست سرخود براي مصارف روشنايي عمومي، الزامات عملكرد 60969 IEC

– خازنها براي استفاده در مدارهاي لامپهاي فلورسنت لولهاي و لامپهاي تخليه،
الزامات عمومي و ايمني
IEC 61048

– لامپهاي متال هالايد 61167 IEC
– لامپهاي فلورسنت (با دو كلاهك)، مشخصههاي ايمني 61195 IEC
– لامپهاي فلورسنت (با يك كلاهك)، مشخصه هاي ايمني 61199 IEC
– روش آزمون تشعشعات الكترومغناطيسي بالاستهاي الكترونيكي براي لامپهاي
فلورسنت با دو يا يك كلاهك
IEC CISPR 30
– سيستم بينالمللي كدبندي لامپها 61231 TS IEC

– درجات حفاظت تامين شده توسط محفظه ها (كد IP (60529 IEC
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
4 روشناييچراغهاي
4 -4 چراغطبقه هابندي
مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان 5 از 29
B.S. استانداردهاي 4 -3 -3

– چراغ ها، بخش 101 ،مشخصات براي الزامات عمومي و آزمون ها 101 Part 4533 BS

– چراغ ها، بخش 102 ،مشخصات چراغها براي روشنايي صحنه، و
استوديوهاي تلويزيوني، فيلمبرداري و عكاسي

BS 4533 Part 102
BS 4533 Part 102-2 توكار چراغهاي مشخصات، 102 2- بخش، ها چراغ –
BS 4533 Part 102-22 اضطراري چراغهاي مشخصات، 102-22 بخش، ها چراغ –
– چراغ ها، بخش 51-102 ،مشخصات چراغها با نوع حفاظت N 51-102 Part 4533 BS
– چراغ ها، بخش 55-102 ،مشخصات چراغهاي بيمارستاني و
ساختمانهاي مراكز بهداشتي

BS 4533 Part 102-55
– چراغ ها، بخش -6 102 ،مشخصات چراغهاي ترانسفورماتور سرخود
با لامپ رشتهاي
BS 4533 Part 102-6

مراجع ساير 4 -3 -5

– مقررات ملي ساختمان، مبحث 13 :طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها، وزارت مسكن و شهرسازي، دفترنظامـات
مهندسي

4 -4 طبقهبندي چراغها

چراغها بر حسب نوع حفاظت در برابر برقگرفتگي، درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت وغبار، و جنس سطوح نگـهدارنـده

چراغ طبقهبندي ميشود:
1 -4 -4 طبقهبندي بر حسب درجه حفاظت در برابر برقگرفتگي
چراغها با توجه به نوع حفاظت در برابر برقگرفتگي به چهار گروه به شرح زير طبقهبندي ميشود:

گروه 0 – چراغهايي را شامل مي شود كه در آن حفاظت در برابر خطر برقگرفتگي صرفاً بـه عـايقبنـدي اساسـي متكـي
باشد. اين امر بدان معني است كه هيچ وسيله اي براي اتصال قسمتهاي هادي در دسترس (در صورت وجود) بـه هـادي
حفاظتي سيمكشي تاسيسات وجود ندارد و در صورت بروز نقص در عايقبنـدي اساسـي حفاظـت در برابـر بـرقگرفتگـي

متكي به شرايط محيط اطراف ميشود .
گروه I – چراغهايي را شامل ميشود كه در آن حفاظت در برابر خطر برقگرفتگي صـرفاً بـه عـايقبنـدي اساسـي متكـي
نباشد بلكه پيش بيني اضافي ديگري براي اتصال قسمتهـاي هـادي دردسـترس بـه هـادي حفـاظتي (سيسـتم زمـين)
سيمكشي ثابت نيز شده باشد تا در صورت بروز نقص در عايقبندي اساسي قسمتهاي مزبور برقدار نشود.

گروه II – چراغهايي را شامل ميشود كه حفاظت در برابر خطر برقگرفتگي صرفاً به عـايقبنـدي اساسـي متكـي نباشـد
بلكه پيشبيني اضافي ديگري نيز همچون عايقبندي مضاعف يا تقويت شده در آن در نظر گرفته شده باشد. در اين نـوع
طبقهبندي پيشبيني اتصال زمين حفاظتي با شرايط محل نصب منظور نشده است.

گروه III – چراغهايي را شامل ميشود كه در آن حفاظت در برابر خطر برقگرفتگي متكي بر تغذيه با ولتاژ خيلـي ضـعيف
ايمني )SELV )ميباشد و ولتاژهاي بيش از آن در چراغ توليد نميشود.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط

4 روشناييچراغهاي
4 -4 چراغطبقه هابندي
6 از 29 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان
2 -4 -4 طبقهبندي بر حسب درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و غبار
درجه حفاظت چراغها از نظر نفوذ رطوبت و غبار بر اساس «شماره IP «مطابق استاندارد شماره 2868 ايـران زيـر عنـوان
«درجات حفاظت تامين شده به وسيله محفظهها (كدIP «( يا 60529 IEC طبقهبندي ميشـود. حـروف I وP بـه

معنـاي
حفاظت بينالمللي و مخفف كلمات (Protection International (ميباشد كه با يك عدد دو رقمي همـراه اسـت.

رقـم
مشخصه اول كه درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهاي برقدار و نفوذ اشياء خـارجي را نشـان مـيدهـد در
جدول (1-4 الف) آمده است و رقم مشخصه دوم كه درجه حفاظت در برابر آب را نشان ميدهد در جـدول (1-4 ب) ذكـر
شده است.

طراحي و محاسبه روشنايي
نورپردازي روشهاي 4 -5 -1
روشهاي نورپردازي از نظر ترتيب استقرار منابع نوري به چهار دسته به شرح زير

قابل طبقه بندي است:
1-1-5-4 نورپردازي موضعي كه شامل يك واحد روشنايي تكي با توان مصرفي كم است

و براي هر كارگر، ماشين يـا ميـز كـاردر
سطحي نزديك به محل كار نصب ميشود و در آن يكنواختي روشنايي مطرح نميباشد.

2-1-5-4 روش نورپردازي عمومي كه در آن واحدهاي روشنايي در سطحي نسبتاً نزديك به سقف

و يا لااقـل بـا فاصـله كـافي از
سطح كار نصب ميشود. در اين روش نورپردازي فواصل چراغها از يكديگر يكسان بوده و بدون

توجه بـه محـل اسـتقرار
ماشينها، مبلمان يا ساير وسايل به گونهاي تعيين ميشود كه روشنايي به صورت يكنواخت

توزيع گردد.
3-1-5-4 نورپردازي گروهي روش ميانهاي است بين نورپردازي موضعي و عمومي كه در آن واحدهاي

روشنايي نزديك بـه سـقف
و يا با فاصله قابل ملاحظه از سطح كار نصب ميشود. در اين روش فواصـل نصـب چـراغهـا يكسـان

نمـيباشـد لـيكن
واحدهاي مزبور در ارتباط با محل استقرار سطوح كار، ماشين ،ها موقعيت اپراتورها و مانند آن

قرار مي گيرد به گونـهاي كـه
روشنايي كافي براي هر ماشين، اپراتور يا سطوح كار ديگر تامين شود. در اين سيستم تامين

روشنايي يكنواخت مـدنظر
نميباشد.
4-1-5-4 در روش نورپردازي تركيبي عمومي و موضعي روشنايي يكنواخت براي تمامي

محيط به وسيله واحـدهاي روشـنايي كـه
طبق روش نورپردازي عمومي نصب ميشود تامين شده و در مواردي كه شدت نور بيشتري

مورد نياز است از چـراغهـاي
موضعي استفاده ميگردد.
2 -5 -4 روشهاي محاسبه روشنايي
عمدهترين روشهاي محاسبه روشنايي و موارد كاربرد آن به شرح زير است:
اي نقطهروش 4 -5-2 -1
در اين روش كه بر اساس قانون عكس مجذور فاصله استوار است، شدت شار نوري )I )بر حسب

عكـس مجـذور فاصـله
منبع نور از نقطه اندازه گيري (D ( تغيير ميكند و شدت روشنايي )E )در هر سطح عمـود بـر

پرتوهـاي نـور بـا اسـتفاده از
فرمول 2 D
I
=E قابل محاسبه است . بنابراين شدت روشنايي در سطوح افقي

روشنايي E)h ( و عمودي E)v ( به شرح زيـر
خواهد بود:

3 D
× XI و Ev= 3 D
×HI
4 -1 شكل Eh=
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
4 روشناييچراغهاي
5 -4 طراحي و محاسبه روشنايي
12 از 29 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان
اين روش كه براي محاسبه نور مستقيم قابل استفاده است در نورپردازي

موضعي و در مواردي كه يك منبع نور واحد
مطرح است غالباً به كار ميرود.
1 2 -2-5 -4 روش استفاده از ضريب چراغ يا ضريب كاربردي

در نورپردازي فضاهاي داخلي نور غيرمستقيم سطوح انعكاسي مانند سقف،

ديوار و سطوح كار نيز بايد مورد محاسـبه قـرار
گيرد. از جمله روشهاي محاسباتي متداول در اين زمينه روش استفاده از ضريب بهره

چراغ يا ضريب كاربردي اسـت كـه
به ويژگيهاي توزيع نور چراغ ،ها ترتيب استقرار و خصوصاً ارتفاع نصب آن بسـتگي دارد.

ايـن ضـريب مضـافاً بـه شـكل
هندسي فضاي محصور و خواص انعكاسي ديوارها، سقف، كف و مبلمان نيز مـرتبط اسـت .

در ايـن روش محاسـبه شـار
نوري و در نتيجه تعيين تعداد چراغها با استفاده از جدول 3-4 به دو صورت زير امكانپذير است:

-1 محاسبه شاخص فضا، K از رابطه 1 ( )جدول 3-4 و تعيين ضـرايب نگهـداري و بهـره چـراغ از

جـداول مشخصـات
چراغها و محاسبه شار نوري چراغها بر حسب لومن از فرمول 2 ( )جدول مزبور. در اين روش

ارتفاع سطح كـار 85 0 /متـر
در نظر گرفته ميشود.
به سه بخش سقفي، مياني و كفي مطابق شكل 2-4 و محاسبه ضرايب بخشهـا 2- 2

تقسيم بندي فضاي مورد محاسبه
(ضرايب كاواك) از فرمول )3 ، )تعيين انعكاس موثر سقف(cc ρ(وآ(pc ρ(با توجه به ضرايب

انعكاس واقعي سـقف
و ديوارها و يا كف و ديوارها به كمك جداول مربوط
به صورت اعداد واحد و به دست آوردن ضرايبMFوCU از جـداول 3
مشخصات چراغها و محاسبه شار نوري چراغها ϕ بر حسب لومن از رابطه )2 ، )

در اين روش تعيين ارتفـاع سـطح كـار در
اختيار طراح است.

شكل :2 -4 تقسيمبندي فضاي اتاق

3 -5 -4 نرمافزارهاي طراحي روشنايي

برخي توليدكنندگان چراغها نرمافزار طراحي روشـنايي نسـبتاً كامـل و در عـين حـال سـاده اي،

بـه همـراه پايگـاه داده و
اطلاعات پخش نور انواع چراغ ،ها از قبيل اداري تجاري، تزييني، صنعتي، فضاي آزاد و مخصوص،

را در اختيـار طراحـان
قرار ميدهند تا با استفاده از آن به مطلوبترين نتايج روشنايي دست يابند. در طراحي روشنايي

با استفاده از نـرمافزارهـاي
مذكور و نيز با توجه به كاربري محيط و همچنين چگونگي مبلمان داخلي فضا، شبيه

سازي فضاي موردنظر با چـراغهـاي
متناسب انجام شده و در نتيجه قبل از انجام هر گونه عمليات اجرايي و حذف هزينه، با شبيه سـازي

محـيط در نـرمافـزار،
ميزان روشنايي مشخص و بر اساس نتايج، در صورت وجود آلودگي نوري و با كمبـود، بـا تغييـر

در پارامترهـاي طراحـي،
روشنايي فضا به نحو مطلوب تامين ميشود.
[/av_textblock]

[/av_one_full]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *