برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’80px,0px,0px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_one_full]

[av_two_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_portfolio columns=’3′ one_column_template=’special’ items=’16’ contents=’excerpt’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ linking=” sort=’yes’ paginate=’yes’ query_orderby=’date’ query_order=’DESC’]
[/av_two_third]

[av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

خدمات برقی ساختمان تهران

اجرای:

[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’سلام’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]
[/av_one_full]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

برق کار سیار

سیمها و کابلهاي فرکانس پـایین بـا روکـش و عـایق پلـی وینیـل کلرایـد ـ قـسمت اول ـ

روش هـاي عمـومی
اندازهگیري و آزمون، استاندارد ملی شـماره -1) 463 تجدیـد نظـر اول -) 1387 ،موسـسه

اسـتاندارد و تحقیقـات
صنعتی ایران.
[2 [سیمها و کابلهاي فرکانس پایین با روکش و عایق پلیوینیل کلراید ـ قسمت دوم ـ

کابـلهـاي زوج، سـهتـایی،
چهارتایی و پنجتایی براي نـصب داخلـی، اسـتاندارد ملـی شـماره (463-2 تجدیـد نظـر اول -)

1387 ،موسـسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
[3 [سیمها و کابلهاي فرکانس پایین با روکش و عایق پلیوینیل کلراید ـ قسمت سـوم ـ

سـیمهـاي تجهیـزات بـا
هادي تکمفتولی یا تابیده شده و عـایق پلـیوینیـل کلرایـد بـهصـورت تکـی، زوج و سـهتـایی،

اسـتاندارد ملـی
شماره 463-3) تجدید نظر اول -) 1387 ،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
[4 [کابلها و سیمهاي فرکانس پایین با عایق و غلاف PVC ،ق -4 سیمهاي توزیع با

هاد يهاي یکپارچه و
عای قبندي PVC بهصورت دوتایی، سهتایی، چهارتایی و پنجتایی، استاندارد ملی شماره

-4 463 ،موسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران.
[5 [کابلها و سیمهاي فرکانس پایین با عایق و پوشش PVC ،ق -5 سیم و کابل وسایل الکتریکی

با هاد يهاي
یکپارچه یا رشت هاي با عایق PVC و یا پوشش فلزي بهصورت تکسیمه یا دوسیمه،

استاندارد ملی
شماره 463-5 ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
[6 [کابل ها و سیمهاي فرکانس پایین ( عبا ایق و پوشش PVC ،( ق -7 سیمهاي توزیع

با هـاديهـاي یکپارچـه بـا
عایق PVC و پوشش پلی آمید به صورت 1 ،2 ،3 ،4 5 و سیمه، استاندارد ملی شماره

-7 463 ،موسسه اسـتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران.
[7 [کابلهاي فرکانس پایین با عایق پلیاولفین و غلاف پلیاولفین مقاوم در برابر نفوذ رطوبت،

قسمت اول : الزامـات
وجزییات عمومی طراحی، استاندارد ملی شماره -1 7738 –سال 1383 ،موسسه استاندارد

وتحقیقات صنعتی ایران.
[8 [تاسیسات الکتریکی ساختمانها ـ قسمت اول : اصول اساسی، ارزیابی مشخصه

هاي

کلی و اصطلاحات و تعاریف،
استاندارد ملی شماره -1 1937 – سال 1384 ،موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
[9 [دستورالعملهاي اجرایی شبکه انتقال، شرکت مخابرات استان تهران، معاونت نصب

و پـشتیبانی فنـی مـدیرعامل،
سال .1377
58 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
[10]
مقررات ملی ساختمانی ایران، مبحث 13 : طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمانها، وزارت

مسکن و شهرسـازي
ـ دفتر نظامات مهندسی.
[11 [استاندارد و آیین نامه سیم کشی ساختمانهاي مسکونی، تجاري و صـنعتی، وزارت نیـرو،

شـرکت تـوانیر، معاونـت
تحقیقات و تکنولوژي.
[12 [مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق ساختمان (جلد اول)، تاسیسات

برقی فشار ضعیف و فشار متوسط،
نشریه شماره -1) 110 تجدید نظر دوم) ـ معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور،

معاونت نظارت
راهبردي ـ دفتر نظام فنی اجرایی.

دامنه پوشش
در این فصل، وسایل ارتباطی شامل جعبه تقسیم و ترمینـال هـا، تلفـنهـا،

مراکـز تلفنـی الکترونیکـی
کم ظرفیت و با ظرفیت متوسط، مراکز تلفنی ردیفی، مراکـز تلفنـی دیجیتـال و

صورتحـساب گیـر کـه
می تواند بهصورت مستقل به مراکز تلفنی ضمیمه شده و عملکرد آن را تکمیل کند،

مورد بررسـی قـرار
میگیرد. هدف اصلی این فصل، معرفی استانداردهاي ساخت و تعیین خصوصیات و

ویژگی هاي عمـده
الکتریکی و مکانیکی وسایل ارتباطی، مشخص نمودن شـرایط و روشهـاي انـدازهگیـري

پارامترهـاي
عملکرد آنها و نیز ارایه ضوابط طراحی و اصول نصب وسایل و دستگاه هاي مذکور می باشـد.

بنـابراین،
نظر به لزوم هماهنگی و یکنواختی در تعیین مشخـصات فنـی و روشهـاي نـصب

وسـایل ارتبـاطی،
بخشهاي زیر پیشبینی و تدوین شده است.
· تعاریف و اصطلاحات
· استاندارد ساخت
· مشخصات فنی
· اصول و روشهاي طراحی و نصب
· پیوست
2-2 تعاریف و اصطلاحات
واژهها و اصطلاحات مورد استفاده در این فصل داراي تعاریف زیر خواهد بود.
تقسیم جعبه 2-2-1
جعبه تقسیم وسیلهاي است که امکان هدایت خطـوط تلفـن را در محـلهـایی کـه

انـشعاب در مـسیر
کابلکشی لازم باشد فراهم می کند، به طوري که در کیفیت سیگنال خللی وارد نشده

و از لحاظ ایمنی
نیز حفاظت لازم تامین شود. اجزاي اصلی یک جعبه تقسیم عبارتند از :
)1 بدنه جعبه (صندوق) که بسته به نوع کاربرد در فضاي باز یا داخل ساختمان، فلـزي

یـا کـائوچویی
میباشد.
)2 ترمینال ها یا شانهها که درون جعبه بهصورت ثابت نصب شده و سرکابلها به

روشهـاي مختلـف
که ممکن است توسط پیچ یا لحیمکاري باشد به آن متصل میشود.
کافو جعبه 2-2-2
جعبه کافو، جعبه تقسیم بارانی است که در فضاي باز مابین مراکز تلفن و جعبه

هاي

پست قرار میگیرد.
جعبه کافو از بخشهاي زیر تشکیل یافته است.
٦٢ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
)1 جعبه فلزي با دو درب در طرفین.
)2 یک یا چند فریم داخلی که ترمینالها به وسیله صفحههاي نگهدارنده ترمینال به آن

پیچ میشود.
)3 تسمههاي نگهدارنده که کافو را به سکوي بتونی محکم میکند
جعبه پست (روکار) در فضاي باز مابین جعبه کافو و جعبه تقسیم توکار که به مشترك

اتصال دارد، قرار
میگیرد.
ترمینالها 2-2-3
ترمینالها که براي اتصال الکترکی سرسیم ها و سرکابل ها به کار میروند، بسته به اینکه

در چـه نـوع
جعبه تقسیمی مورد استفاده قرار بگیرند، در ابعاد و ظرفیتهاي گوناگون تولید می شـوند.

بـراي مثـال،
کاربرد ترمینا لهاي 10 زوجی در جعبههاي پست و ترمینال هاي 25 زوجی در جعبههاي

بارانی است.
تلفن دستگاه 2-2-4
دستگاه تلفن را که بهعنوان فرستنده و گیرنده انتهایی مکالمات بهکار میرود، میتوان بـ هصـورت زیـر
تقسیمبندي کرد.
)1 تلفنهاي آنالوگ با شمارهگیر چرخان.
)2 تلفنهاي آنالوگ با شمارهگیر فشاري.
)3 تلفنهاي دیجیتال که قابلیت اتصال به شبکه
1
ISDN . دارد
5-2-2 مرکز تلفن الکترونیکی کمظرفیت
مرکز تلفن الکترونیکی کمظرفیت مرکزي است با کنترل میکروپروسسوري به همراه کلیـه

منـضمات و
متعلقات مربوطه با ظرفیت یک تا چهار خط شهري و چهار الی 22 خط داخلـی. ایـن دسـتگاه

از یـک
سیستم مرکزي تشکیل گردیده که کلیه خطوط داخلی و شهري به آن متـصل مـی شـود.

ایـن امکـان
وجود دارد که تلفن خاصی به عنوان کنسول اپراتور ضمیمه سیستم باشد. گوشیهاي تلفن

استاندارد که
به منزله تلفنهاي داخلی استفاده میشود بههمراه دستگاه نبوده و باید بهطور جداگانه تهیه

شود.
6-2-2 مرکز تلفن ردیفی
مرکز تلفن ردیفی، مرکز تلفن کمظرفیتی است کـه داراي سـیمکـشی و گوشـی تلفـن

خـاص بـوده و
بههمراه کلیه منضمات و متعلقات مربوطه ظرفیت یک تا دو خط شهري و 2 8 تا خـط داخلـی

را دارد.
ویژگی عمده این مرکز در آن است که روي هر دستگاه تلفن مشترك به تعداد کلیه خطـوط

داخلـی و
شهري کلیدي وجود دارد که براي تماس گرفتن با هر کدام از آنها کافی است کلید مربوط

به آن خـط

1- Integrated Services Digital Network
فصل دوم : وسایل ارتباطی ٦٣
فشرده شود. در واقع مرکز تلفن ردیفی از تعدادي گوشی تلفن خاص که بـه صـورت

ردیفـی (مـوازي،
پشتسرهم) به خط یا خطوط تلفنی متصل میشوند تشکیل شده و نیـازي بـه یـک

دسـتگاه مرکـزي
ندارد.
لازم بـه یـادآوري اسـت کـه سیـستمهـاي مـورد اسـتفاده در حـال حاضـر یـا

سیـستم هـاي بـا نـام
Systems Key و با ظرفیتهاي بالاتر از نظر عملکرد مشابه مراکز تلفـن ردیفـی

بـوده ولـی از نظـر
فناوري بیشتر مشابه مراکز تلفن الکترونیکی میباشند.
7-2-2 مرك تلفن الکترونیکی ظرفیت متوسط
مرکز تلفن الکترونیکی ظرفیت متوسط، مرکزي است با کنترل میکروپروسسوري یا کامپیوتري

به همراه
کلیه منضمات و متعلقات مربوطه با ظرفیت چهار تا شانزده خط ورودي و 32 تا 256 خط داخلـی.

ایـن
مرکز از دو بخش اصلی تشکیل یافته است، یک سیستم مرکزي کـه کلیـه اعمـال ارتبـاطی

را انجـام
میدهد و یک کنسول اپراتور که میتواند تلفن خاصی با امکانات ویژه اپراتـور باشـد. در صـورتی

کـه
اعمال کنترلی سیستم را بجاي سیستم پروسسوري، کامپیوتر انجام دهـد، کـامپیوتر مـذکور

مـی توانـد
جایگزین اپراتور شود. بنابراین کنترل مرکز تلفن میکروپروسسوري یـا میکروکـامپیوتري بـوده

و تمـام
1 فرمانها و کنترل سیستم باید بهصورت
SPC . باشد
8-2-2 مرکز تلفن دیجیتال
مرکز تلفن دیجیتال که در حال حاضر آخرین محصول و پیشرفت تکنولوژي در زمینه ارتباطی

می باشد،
امکانات متنوعی در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد که به عنوان نمونه میتوان به امکـان

افـزایش

برق کار سیار ازگل برق کار سیار اقدسیه برق کار سیار الهیه برق کار سیار اوین

برق کار سیار باغ فردوس برق کار سیار تجریش برق کار سیار جماران برق کار سیار چیذر

برق کار سیار دارآباد برق کار سیار شهرک محلاتی برق کار سیار فرمانیه برق کار سیار فرشته

برق کار سیار زعفرانیه برق کار سیار سوهانک برق کار سیار شهرک نفت برق کار سیار دربند

برق کار سیار درکه برق کار سیار قیطریه برق کار سیار کاشانک برق کار سیار کامرانیه

برق کار سیار محمودیه برق کار سیار نیاوران برق کار سیار تهران ویلا برق کار سیار ستارخان

برق کار سیار سعادت آباد برق کار سیار شهرک غرب برق کار سیار شهرک مخابرات

برق کار سیار شهرآرا برق کار سیار صادقیه برق کار سیار فرحزاد برق کار سیار گیشا

برق کار سیار همایونشهر برق کار سیار اختیاریه برق کار سیار پاسداران

برق کار سیار سیدخندان برق کار سیار جردن برق کار سیار قلهک برق کار سیار ظفر

برق کار سیار میرداماد برق کار سیار ونک برق کار سیار تهران پارس برق کار سیار حکیمیه

برق کار سیار نارمک برق کار سیار باغ فیض برق کار سیار پونک برق کار سیار جنت آباد

برق کار سیار شهرزیبا برق کار سیار شهرک نفت
ظرفیت تا چندین هزار شماره اشاره کرد. از آنجا که در این سیستمها، ارتباط صوتی بـه

شـکل آنـالوگ
وجود ندارد بسیاري مشکلات موجود در سیستمهاي آنالوگ نظیر تداخل، همـشنوایی،

تـضعیف و نـویز
نیز بسیار کاهش مییابد. علاوه براین امکان پیاده سازي پروتکلهاي ارتباطی نظیر ISDN

نیز در ایـن
مراکز وجود دارد که در آنصورت این سیستمها قابلیت برقراري ارتباط با شبکههـاي انتقـال دادههـاي
کلیه دستگاههاي ارتباطی اعم از تلفنی، کامپیوتري، فاکس و حتی تصویري را نیز پیدا

می کنـد. مراکـز
تلفن دیجیتال از نظر میزان ظرفیت محدودیتی ندارد و با ظرفیتهاي متوسط نیز قابل ارایـه

مـیباشـد
ولی از آنجا که بهدلیل تکنولوژي جدیدتر هزینه بالاتري را طلب میکند، معمولاً براي نیازهـاي

بـالاي
256 شماره مورد استفاده قرار میگیرد. مرکز تلفن دیجیتال داراي یک سیـستم مرکـزي

اسـت کـه در
ظرفیتهاي بالا ممکن است از چند کابینت تشکیل شده باشد و کلیه مدارهاي مربـوط

بـه داخلـیهـا،
شهريها، سوئیج، کنترل و… در ایـن کابینـت هـا قـرار دارنـد . تلفـن هـاي خاصـی نیـز تحـت عنـوان

1- Storcd Program Control
٦٤ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
کنسول هاي اپراتور بههمراه این مراکز میباشد که تعداد آن بنا بر ظرفیت سیستم باید قابل

تغییر باشد.
عموماً دستگاه، منبع تغذیه اي نیـز بـههمـراه دارد کـه بـا اتـصال بـه بـرق شـهري و تعـدادي

بـاتري
(48 ولت مستقیم) تغذیه مورد نیاز سیستم مرکزي را تامین میکند.
صورتحسابگیر 2-2-9
صورتحسابگیر دستگاهی است که فهرست مکالمات تلفنی را با مشخصات کامل شامل

ساعت، تاریخ،
شماره گرفته شده و مدت مکالمه ثبت میکند و معمولاً قابلیـت محاسـبه مبلـغ بـر مبنـاي

نـرخهـاي
دریافتی را دارد و بدین ترتیب دامنه کاربرد متنوعی را از کنترل مالی تا کمـک بـه برنامـه

ریـزي هـاي
مدیریتی پیدا میکند. مقادیر ثبـت شـده قابـل انتقـال بـه کـامپیوتر بـوده و امکـان چـاپ یـا

گـرفتن
گزارشهاي مختلف از این مقادیر وجود دارد.
این دستگاه عموماً در ظرفیت هاي یکخط، چهارخط یا هشتخط وجود دارد و بهصورت

سري بـرروي
خط تلفن نصب میشود و با برق شهر کار میکند.
3-2 استاندارد ساخت
مراکــز تلفــن دیجیتــال و الکترونیکــی کــمظرفیــت، بــا ظرفیــت متوســط و ردیفــی

و نیــز
صورتحــسابگیرهــا،تلف نهــا و جعبــه تقــسیمهــا کــه در سیــستم ارتبــاطی تاسیــسات

برقــی
کارهاي ساختمانی پیشبینی، نصب و مورد بهره برداري قرار میگیرند باید براساس

جدیدترین اصلاحیه
اســتانداردهاي شــناخته شــده و معتبــر جهــانی ماننــد کمیــسیون بــینالمللــی

الکتروتکنیــک
(Commission Electrotechnical International, IEC (و نیـز بـر طبـق آخـرین

توصـیههـاي
اتحادیــه بــینالمللــی ارتباطــات ـ تلفــن Telecommunication International, T-ITU(
(Telephone – Union بهشرح زیر طراحی، ساخته و مورد آزمون و بهرهبرداري قرار گیرد :
1-3-2 توصیههاي اتحادیه بینالمللی ارتباطات ـ تلفن (T-ITU(
– روشهاي سیم بندي و اتصال هاديهاي فلزي کابل 0009. L. Rec T-ITU
– واژهنامه اصطلاحات کیفیت انتقال تلفنی و دستگاههاي تلفن 10.P. Rec T-ITU
– تعاریف مورد استفاده در مشخصههاي کلی مدارات و اتـصالات تلفنـی
بینالمللی
ITU-T Rec. G.100
– درجهبندي بلندي صدا در سیستمهاي بینالمللی 121.G. Rec T-ITU
– درجهبندي بلندي صدا در اتصالات بینالمللی 111.G. Rec T-ITU
فصل دوم : وسایل ارتباطی ٦٥
– ویژگیهاي فنی دستگاههاي تلفن دکمهاي 23.Q. Rec T-ITU
– تعیین مشخصههاي حساسیت / فرکانس سیستمهاي تلفن محلی 64.P. Rec T-ITU
– اندازهگیريها در تجهیزات تلفنی مشترك 62.P. Rec T-ITU
ITU-T Rec. P.50 مصنوعی صداهاي-
– مشخصههـاي انتقـال در واسـطهـاي آنـالوگ دوسـیمه مراکـز تلفـن
دیجیتال
ITU-T Rec. Q.552
– اصول حفاظت در برابر اضافه ولتاژها و اضافه جریانها 11.K. Rec T-ITU
– ارزیابی ریسک صدمات حاصل از رعد و برق به ایستگاههاي مخابراتی 39.K. Rec T-ITU
ITU-T Rec. G.142 تلفن مراکز انتقال مشخصههاي-
– علل ایجاد نویز و روشهاي کاهش آن در مراکز تلفن 29.Q. Rec T-ITU

– مشخصههاي انتقال مراکز تلفن دیجیتال 551. Q. Rec T-ITU
– مشخصههاي عملکرد انتقال کانالهاي مدولاسیون کدپالسی (PCM (712.G. Rec T-ITU
– واسطهاي مراکز تلفن دیجیتال براي بهرهبرداري، مدیریت و نگهداري 513.Q. Rec T-ITU
2-3-2 استانداردهاي کمیسیون بینالمللی الکتروتکینیک (IEC(
– کابلهاي بدون غلاف براي سیمکشی نصب ثابت 3-60227 IEC

– تاسیسات الکتریکی ساختمانها ـ سیستمهاي سیمکشی 52-5-60364 IEC
– تاسیـسات الکتریکـی ســاختمانهـا ـ ســاختارهاي اتـصال زمــین و
هاديهاي حفاظتی
IEC 60364-5-54
– آزمونهاي محیطی 60068 IEC
مراجع سایر 2-3-3
– استاندادهاي شرکت مخابرات ایران، اداره تهیه استانداردها و بررسیهاي فنی

شبکه کابـل / اداره
کل پشتیبانی فنی و مهندسی شبکه کابل.
– مقررات ملی ساختمان، مبحث 13 ،طرح و اجراي تاسیسات برقـی سـاختمانهـا، دفتـر تـدوین و
ترویج مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازي

امپدانس نوعی گوشی تلفن استاندارد در فرکانس 300 تا 3000 هرتز بایـد در حـدود 600

اهـم باشـد،
مقاومت DC نوعی گوشی تلفن حدود 250 . اهم خواهد بود
7-4-4-2 ولتاژ نوعی که دستگاه تلفن باید بتواند به ازاء آن کار کند 48 ولت DC است. جریـان

حـداقل دسـتگاه
تلفن مذکور باید 20 میلیآمپر باشد.
8-4-4-2 در درون دستگاه تلفن باید تثبیت کننده ولتاژي پیشبینی شود تا در هنگام مکالمه،

زمانی کـه سـیگنال
صدا روي جریان خط تاثیر میگذارد ولتاژ مدارهاي تلفن ثابت باقی بماند.
9-4-4-2 تلفن استاندارد باید توانایی تولید زنگ با حداقل ولتاژ 40 ولت را داشته باشد که مقدار

ولتاژ زنگی اسـت
که با احتمال افت در طول مسیر مکالمه با امپدانس 1500 اهم بهوجود میآید.
-4-4-2 10 در صورتی که شمارهگیر تلفن از نوع چرخان باشد پالسهاي تولیدشده براي هـر یـک

شـماره بایـد بـا
رعایت 40 میلیثانیه صفر و 60 میلیثانیه یک تولید شود.
-4-4-2 11 سیگنال زنگ ورودي باید از طریق تک کوپلاژ خازنی به مدار زنگ تلفن متـصل شـود

بـه طـوري کـه
هنگام قرارداشتن تلفن در حالت وصل قلاب، مسیر DC براي جریان خط بهوجود نیاید.
-4-4-2 12 دستگاه تلفن باید مجهز به تصحیحکننده اتوماتیک پولاریته باشد تا به هرصورت

کـه ولتـاژ DC روي
خط به آن منتقل شده بتواند پولاریته مناسب را براي مدارات داخلی فراهم سازد.
جانبی صوت 13 2-4-4-
1
یعنی صداي فرد صحبتکننده که از طریق گوشی به گوش خـود او مـیرسـد در حـدي
باشد که صوت خود فرد را تحت تاثیر قرار ندهد.
-4-4-2 14 سطح صداي زنگ تلفن توسط ولوم یا کلید چندحالته قابل کنترل باشد.
-4-4-2 15 امکان تکرار شماره گیري با فشردن یک دکمه را داشته باشد. همچنین دستگاه تلفن باید

داراي امکـان
تبدیل نوع شمارهگیري پالس، تون باشد.
-4-4-2 16 در دستگاه تلفن باید امکان ایجاد وقفه کوتاه در حین شمارهگیري وجود داشته باشد

(قابلیت اتصال بـه
مراکز تلفن داخلی که بعد از گرفتن کد نیاز به زمانی کوتاه جهت دراختیارگذاشتن خط شهري

را دارد).

1- Side Tone
فصل دوم : وسایل ارتباطی ٨١
-4-4-2 17 کلیه انواع دستگاههاي تلفن مخصوص باید داراي مشخصات فنی زیر باشند :
)1 تلفنهاي مخصوص باید مجهز به شماره گیر دکمهاي باشند تا بتـوان بـه آسـانی بـا مراکـز

تلفـن
مربوطه ارتباط برقرار نمود.
)2 بدنه تلفنهاي مخصوص باید از پلاستیک فشرده و ضدضربه ساخته شود تـا ایکالیـدها،

اسـیدها،
روغن، رطوبت و… در آن بیتاثیر باشد.
)3 سیستم زنگ این تلفنها باید در باند فرکانس 25 تا 50 . هرتز باشد
)4 سیمهاي رابط گوشی و دهنی تلفن هاي مخصوص باید با روکش از نوع C.V.P و عایق باشد

تـا
در برابر رطوبت، مواد قلیایی و اسیدي مقاوم باشد.
)5 صداي زنگ این نوع تلفنها باید قوي و از فاصلههاي دور قابل شنیدن باشد و

کلاهک زنـگ آن
از ماده ضدزنگ و ایمن ساخته باشد.
18-4-4-2 جهت اطمینان از مقاومت دستگاههاي تلفن مخصوص، لازم است این دستگاههـا

تحـت آزمـون هـاي
محیطی زیر بر مبناي نوع کاربرد قرار گیرد.
1 (آزمون عایقکاري 2 (آزمون گردوخاك 3 ( آزمون مقاومت در برابر آب
4 (آزمون تغییرات دما 5 (آزمون لرزه 6 ( آزمون ضربه
7 (آزمون محکم بودن اتصالات 8 ( آزمون اشتعال
-4-4-2 19 در انواع تلفنهاي دیواري مخصوص معادن باید مشخصات فنی زیر ملاك عمل

قرار گیرد :
)1 نیروي الکتریکی تولیدشده در کپسولهاي دهنی دستگاه تلفن نباید موجب تولید

جرقه گردد.
)2 فرکانس تبدیلشده تلفن هاي دیواري در حدود 500 تا 1800 . هرتز باشد
)3 درصورتی که تلفن در مکانهاي پرسروصدا استفاده شده باید مجهز به میکروفون

با تقویـتکننـده
بوده و کابلهاي رابط آن به اندازه کافی طویل در نظر گرفته شود. کپسول دهنـی

دسـتگاه تلفـن
باید به میکروفون با تقویت کننده باتريدار متصل شده و بـاتري نیـز در یـک جعبـه تعبیـه شـود.
ضریب تقویت تقویتکننده باید قابل تغییر باشد تا بتوان قدرت صدا را با سطح سیگنال مورد نظـر
منطبق کرد.
)4 در صورت استفاده از تقویتکننده، دستگاه تلفن میبایست همـواره حتـی در مـواقعی

کـه بـاتري
میکروفون و تقویتکننده خالی است آماده بهرهبرداري باشد.
)5 مدارهاي تلفن باید کاملاً مطمئن بوده و برقراري ارتباط تلفنی با محلهایی کـه

احتمـالاً گـاز در
آنها نفوذ کرده، امکانپذیر باشد و حتی اگر مقدار گاز از حد مشخص تجاوز کنـد لازم

نباشـد کـه
تجهیزات تلفنی قطع شود.
٨٢ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
)6 تلفنها علاوه بر بادوام بودن باید خیلی سبک و کوچک باشد بهنحوي که بتوان به

سـهولت آن را
جابجا نمود و همچنین میبایست در مقابل صدمات ناشی از انفجار نیز مقاوم باشد.
-4-4-2 20 تلفنهاي دیواري مخصوص فضاي آزاد باید داراي ویژگیهاي فنی زیر باشند :
)1 این نوع تلفنها باید داراي جعبه کوچک، سبک و ضدزنگ باشند.
)2 در مدار این تلفنها باید شبکه تنظیمی وجود داشته باشد که صداهاي محیط و صحبت هاي

بسیار
بلند را که به گوش صدمه میزنند کاهش دهد.
-4-4-2 21 تلفنهاي خصوص ضد آتش باید داراي مشخصات فنی زیر باشند :
)1 بدنه تلفنهاي ضد آتش باید از پلاستیک غیرقابل اشتعال ساخته شده و در مقابل ضربه

خـارجی،
رطوبت، مواد چرب، اسیدها و… مقاوم باشد
)2 طراحی مدار دستگاه تلفن بهگونهاي باشد که هیچ مدار یا قطع هاي چه در شرایط

نرمـال و چـه در
شرایط غیرمتعارف تحت تاثیر جرقه و یا هرگونه گرمازایی شعلهور نشود.
22-4-4-2 مشخصات فنی مهم دستگاههاي تلفن مخصوص ضد آب عبارتند از :
)1 جعبه دستگاه تلفن ضد آ باید کاملاً در مقابل نفوذ رطوبت مقاوم باشد.
)2 اجـزاء و قطعـات الکترونیکـی بکاررفتـه در مـدارهاي تلفـن از نـوعی باشـد کـه توانـایی

5-4-2 مرکز تلفن الکترونیکی کمظرفیت
2 1-5-4 -سیستم کنترل این نوع مرکز تلفن باید میکروپروسـسوري یـا میکروکـامپیوتري

بـوده و کلیـه فـرامین
سیستم بهصورت SPC
1
در سیستم ذخیره و صادر شود.
2 2-5-4 -خطهاي ورودي همان خطوط تلفن شهري است و هرکدام باید با یک تک زوج سیم

تلفنی بـه ورودي
دستگاه متصل شود. اتصال خطوط شهري به دستگاه نباید هیچ خللی در عملکرد خطـوط

ایجـاد کنـد.
خطوط داخلی گوشیهایی است که به تعداد مورد نیاز در اتاق ها توزیع میشود. هرکدام از ایـن

خطـوط
باید با یک زوج سیم تلفنی به دستگاه متصل شود و هیچ سیم اضافی نباید براي داخلی ها

کشیده شود.
این امکان باید وجود داشته باشد که از تلفنهاي استاندارد معمولی بهعنوان گوشیهاي داخلی

اسـتفاده
نمود.

1- Stored Program Control
فصل دوم : وسایل ارتباطی ٨٣
2 3-5-4 -هنگام قطع برق شهري، دسترسی به خطوط شهري نباید از بین بـرود . بـدینمنظـور یـا بایـد

خطـوط
شهري بهطور اتوماتیک به تلفنهاي داخلی مشخص متصل شود و یا سیستم باید مجهز به

اینورتر یـا
UPS باشد و در هنگام قطع برق با استفاده از باتري بهکار خود ادامه دهد. در اینصورت در

لحظه قطع
برق نباید اختلالی در کار مرکز تلفن بهوجود آید.
2 4-5-4 -سیستم ارتباطی مرکز تلفن باید از نوع سوئیچ الکترونیک آنالوگ بهصورت Point Cross

بوده و هـیچ
نوع رلهاي نباید براي برقراري ارتباط صوتی وجود داشته باشد. تمام بردهاي تشکیلدهنده مرکز

تلفـن
باید داراي چاپ سبز باشد تا داراي استحکام بیشتر بوده و از هرگونه اتصالی یا خوردگی به

مرور زمـان
جلوگیري شود.
2 5-5-4 -تغذیه ورودي دستگاه باید %10± 220 ولت متناوب بوده و ولتاژ تغذیه استاندارد

خطوط داخلی 48 ولـت
مستقیم میباشد. این ولتاژ می تواند در دستگاه هاي کوچک بین 20 تا 30 ولت مـستقیم

کـاهش یابـد.
ولتاژ زنگ تولیدشده توسط مرکز تلفن باید حداقل 40 ولت متناوب بهعلاوه ولتاژ مستقیم

تغذیه گوشی
تلفن باشد.
2 6-5-4 -جریان الکتریکی که در هنگام گوشی برداشته باید از طریق مرکـز تلفـن تـامین

شـود،40 میلـیآمپـر
میباشد و این جریان باید همواره ثابت باقی بماند.
2 7-5-4 -طول خط (سیم) قابل اتصال به مرکز تلفن حداقل 300 متر باید باشد. اتصال خطوط

داخلـی و شـهري
به مرکز تلفن باید به وسیله یک جعبهتقسیم
1
با ترمینالهاي پیچی برقرار شود و شماره خطوط داخلـی
و شهري برروي جعبهتقسیم کاملاً مشخص باشد.
2 8-5-4 -حداقل ترافیک در مراکز تلفن کم ظرفیت 50 تا 70 درصد میباشـد. دسـتگاه بایـد توانـد

تغییـر دمـاي
محیط بین صفر تا 40 درجه سانتیگراد را تحمل کند.
2 9-5-4 -مرکز تلفن باید بتواند خطوط شهري را گروهبندي کند تا بتوان به نحوه استفاده از

آنهـا کنتـرل اعمـال
کرد. امکان تعیین سرویس شب و یا در مواردي که دستگاه خاصی بهعنوان اپراتور استفاده

نمـی شـود،
با تغییر داخلی، امکان جوابگویی زنگ شهري باید وجود داشته باشد.
2- 5-4 -10 موارد زیر باید در یک مرکز تلفن کمظرفیت قابل تغییر و برنامه ریزي باشد :
)1 توانایی خطوط داخلی در استفاده از گروههاي شهري، ارتباط بـا شهرسـتان و ارتبـاط بـا خـارج از
کشور.

1- MDF
٨٤ مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
)2 تعیین سرویس شب یا داخلی جوابگو.
)3 تعیین یا حذف محدودیت زمان مکالمه براي خطوط داخلی.
)4 کلیه اعمال برنامهریزي با پذیرش رمز قابل تغییر صورت بگیرد.
2- 5-4 -11 یک دستگاه تلفن خاص و یا یک دستگاه تلفن معمولی را باید بتوان تحـت عنـوان

اپراتـور یـا منـشی
تعریف کرد و پاسخگویی به زنگهاي شهري باید توسط آن انجـام شـود.وضـعیت خطـوط

شـهري و
داخلی باید برروي خود دستگاه اصلی و یا در صورت داشتن دسـتگاه تلفـن خـاص

بـه عنـوان کنـسول
اپراتور برروي تلفن اپراتور باید مشخص باشد. اپراتور باید بتواند پس از جوابگویی به خطوط شهري آن
را به هر خط داخلی که مایل بود انتقال دهد.
2- 5-4 -12 کلیه خطوط داخلی باید بتوانند بدون نیاز به اپراتور با یکدیگر صحبت کرده

و نیز در صورت مجازبـودن
باید بتوانند بدون نیاز به اپراتور از خطوط شهري استفاده کنند. خطوط داخلی بایـد امکـان

پـشت خـط
خط شهري و پخش موزیک براي آن را داشته و قابلیت انتقال مکالمه شهري به مـشترك

1 نگهداشتن
داخلی دیگر را بدون نیاز به اپراتور دارا باشد. همچنین این خطوط باید امکـان گـرفتن نوبـت

را بـراي
استفاده از خط شهري هنگامی که مشغول باشد، داشته باشد.
2- 5-4 -13 اپراتور باید بتوانند تمام برنامهریزيهاي سیستم را انجام دهد. اپراتور باید قادر

به ایجاد کنفرانس بـا دو
خط شهري بوده و بتواند یک خط شهر را پـشت خـط نگهداشـته و بـراي آن موسـیقی

پخـش کنـد.
مشترکین داخلی باید بتوانند با اپراتور تماس گرفته و با وي مکالمه کرده و یا مکالمهاي

شـهري را بـه
وي انتقال . دهند
2- 5-4 -14 درصورت استفاده از کنسول خاص در مرکز تلفن کمظرفیت، امکانات زیـر بایـد

بـراي اپراتـور فـراهم
شده باشد :
)1 اپراتور باید بتواند شماره اشغال را با فشردن یک کلید تکرار کند.
)2 اپراتور باید بتواند به زنگهاي داخلی یا شهري که همزمان به کنسول رسیدهاند بهصورت

انتخابی
یا نوبتی پاسخ دهد.
)3 اپراتور باید بتواند خطوط شهري را بهدلخواه در اختیار گرفته و استفاده کند.
)4 اپراتور باید بتواند در مواقع اضطراري به مکالمه دو مشترك داخلی و یا یک مشترك داخلی با خط
شهري همراه با بوقهاي هشداردهنده وارد شود.
[/av_textblock]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *