برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’80px,0px,0px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_one_full]

[av_two_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_portfolio columns=’3′ one_column_template=’special’ items=’16’ contents=’excerpt’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ linking=” sort=’yes’ paginate=’yes’ query_orderby=’date’ query_order=’DESC’]
[/av_two_third]

[av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

خدمات برقی ساختمان تهران

اجرای:

[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_heading heading=’ادامه مقاله آموزشی’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

خدمات برقکاری

تیـر از پــاي آن بــر روي ســطح افقـی زمــین در جهــت مهــار داراي 30 ســانتیمتر

طــول باشـد
1-5.( شکل (
در مواردي که خطوط هوایی در مسیر مستقیم بیش از چهارصد متر طول داشته باشد

بایـد دو عـدد
مهار جانبی در هر چهارصد متر نصب شود (در اینگونه موارد تیر مهار شونده باید نـسبت

بـه سـطح
زمین در وضعیت عمودي قرار گیرد).

7-5-2-6-1 هر سیم مهار شامل بست نگهدارنده مهار کابل و مهار تیر، مهار سفت کن،

کلیپس (چهار عدد)، سیم
مهار هفت الا، میله مه ر چشمی و تاوه (صفحه نگهدارنده میله مهار ) خواهد بود (شکل ).6-1
8-5-2-6-1 نصب سیم مهار تیر شامل مراحل زیر است :
الف ـ نصب میله مهار، پس از استقرار تاوه در زمین، به گونهاي که زاویه آن بـا سـطح زمـین از 60
درجه کمتر نباشد.
ب ـ نصب بست نگهدارنده در محل تغییر قطر پایه بر روي لولهاي کـه داراي قطـر کمتـري

اسـت
1-6.( شکل (
ج ـ اتصال قلاب مهار سفتکن به بست نگهدارنده و عبور سیم مهار از قلاب چشمی آن

به گون هاي
که 40 سانتیمتر از طول سیم مهار برگردان شده و با دو عدد کلیپس بزرگ محکم شود.
د ـ عبور سیم مهار از حلقه میله مهار و کشش و محکم نمودن آن تا حد ممکن و بستن

به وسیله دو
عدد کلیپس به گونهاي که نخستین کلیپس 10 سانتیمتر از حلقه مزبور فاصله داشته و کلیـپس
دوم به فاصله 20 سانتیمتر از آن استقرار یابد (در این مرحله نصب مهار در مسی رهاي مستقیم و
بیش از چهارصد متر امکان پذیر میشود).
هـ ـ بازنمودن انتهاي سیم مهار هفت لا و پیچاندن آن به دور سیم مهار اصلی بهطور یکدرمیـان و
بهصورت چپ و راست (شش دور).
9-5-2-6-1 نصب پشتبند یا حایل اتکایی
در مواردي که به علت محدودیتهاي مختلف امکان نصب سیم مهار وجود نداشته باشد ممکن

است
از یک اصله تیر پشتبند در زاویه داخلی استفاده شود (شکل 7-1 ( مراحل نصب پشتبند

بهشـرح
زیر است:
الف ـ اندازهگیري فاصله محل استقرار تیر پشتبند از پایه اصلی (D (با توجه به موقعیت محل.
ب ـ بریدن بخشی از قسمت فوقانی تیر براساس طول تعیین شده در جدول -1 22 با

توجه به مقدار
Æ t = 15 5/ پ زاویه 301
220
/
/
Æ پشتبند با تیر اصلی (a .(
فصل اول : سیمها و کابلهاي فرکانس پایین (تلفن) 41
ج ـ برش طولی قطعه بریده شده تیر وتقسیم آن به دو نیملوله.
د ـ برش سر تیر پشتبند متناسب با زاویه α و جوشکاري دقیق آن به یک نیم لوله با

اسـتفاده از دو
قطعه تسمه بین تیر و نیمه لوله.
هـ ـ رنگآمیزي قسمتهاي جوشکاري شده با دو لایه رنگ ضدزنگ و رنگ نهایی.
و ـ آماده نمودن چاله نصب و استقرار تیر پشتبند در آن با توجه به مقادیر L) عمق

دفن شـده تیـر
پشتبند) و b ) زاویه تیر پشت بند با سطح زمین) مندرج در جدول -1 22 و بتن ریزي اطراف تیر
مزبور.

ز ـ اتصال نیملوله انتهاي تیر پشتبند به تیر اصلی با استفاده از دو عدد بست

نگهدارنده مهار تیر.
جدول -1 22 : ابعاد و زوایاي نصب تیر پشتبند
عمق نصب
(L (سانتیمتر
فاصله از تیر
اصلی (D (
سانتیمتر
زاویه با سطح
زمین (β (
درجه
زاویه با تیر
اصلی (α (
درجه
طول قطعه

برش
سانتیمتر
47 5 ْ 85ْ ۵٠ 100
45 10ْ 80ْ ٧۵ 100
40 13ْ 77ْ ١٠٠ 100
43 16ْ 74ْ ١٢۵ 90
45 20ْ 70ْ ١۵٠ 80
40 23ْ 67ْ ١٧۵ 75
30 25ْ 65ْ ٢٠٠ 75

-5-2-6-1 10 نصب کابل بر روي تیرهاي فلزي باید با توجه به موارد زیر : انجام شود
الف ـ انجام هرگونه عملیات نصب وسایل و تجهیزات روي پایهها باید پس از حصول

اطمینـان از
گیرایش بتن پاي تیر صورت گیرد.
ب ـ براي نصب کابل بر روي تیر فلزي ابتدا باید نگهدارنده قرقره سیار را در ارتفـاعی

مناسـب و
بالاتر از نگهدارنده مهار کابل بهطور محکم نصب و سپس قرقره سیار کابـل کـشی را بـر
روي آن قرار داده و با استفاده از جغجغه کابلکشی نسبت به کشیدن کابـل بـا

توجـه بـه
فواصل پایهها، درجه حرارت محیط و تنظیم شکم خط برابر منحن یهاي شکل 8-1 اقـدام
و کابل را بر روي مقره مهار نمود.
ج ـ پس از پایان کابلکشی در هر مرحله و محکم نمودن کابل باید نسبت بـه

جمـعآوري قرقـره
سیار و نگهدارنده آن اقدام شود.
42 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
د ـ پس از نصب پایه نخستین باید طول مناسبی از کابل براي مفصلبندي در

نظر گرفته شـده و
سپس نسبت به جدا نمودن مهار از کابل و قراردادن آن در قلاب نگهدارنـده مهـار کابـل
(قطعه A (و محکم کردن پیچهاي آن اقدام شود و نهایتاً قلاب مزبور به بست نگهدارنـده
مهار کابل (قطعه B ( متصل گردد (شکل ).9-1
هـ ـ در هر یک از پایههاي بعدي باید پس از نصب نگهدارنده کابل مهار کابـلهـا درون شـکاف
مربوط قرار داده شده و محکم شود.
و ـ در مواردي که پایهها در رأس زاویه انحراف خط قرار مـیگیـرد و همچنـین در تیرهـایی کـه
مفصل بر روي آن مستقر میشود، باید پس از بریدن و کوتاه کردن مهار کابل بـه انـدازه
لازم، دو سر مهار کابل قطع شده را بهوسیله دو عدد قلاب نگهدارنده مهار محکم کرده و
قلابها را به بست نگهدارنده مهار کابل نصب شده بر روي تیر متصل نمود (شکل ).9-1

اصول و روشهاي نصب کابلهاي تلفن زمینی
کلی اصول 1-6-3-1
1-1-3-6-1 در مجتمعهاي ساختمانی یا صنعتی بزرگ و مانند آن، که معمولاً استفاده از کابلهاي

تلفـن زمینـی
مطرح است، ممکن است با توجه به شرایط محل، کابل هاي مزبور را در داخل مجرا یـا کانـال

و یـا
مستقیماً در زیر سطح زمین دفن نمود.
1-3-6-1- 2 براي خوابانیدن کابلهاي تلفن باید از میزان درجه حرارتی که کابل میباید تحـت آن

کـشیده شـود
اطمینان حاصل نمود. درجه حرارت مجاز محیط براي کابل کشی کابلهاي پلاستیکی تلفن

بـه قـرار
زیر است :
– کابلهاي داراي عایق و غلاف پی -5 ـ وي ـ سی از تا +50 درجه سانتیگراد
– کابلهاي داراي عایق و غلاف پل یاتیلن از -20 تا +50 درجه سانتیگراد
3-1-3-6-1 کابلهاي پلاستیکی تلفن با عایق و غلاف پی ـ وي ـ سی و پلی اتیلن پس از نصب

ممکـن اسـت
حدر درجه رارت محیط بین -30 تا +60 درجه سانتیگراد مورد بهرهبرداري قرار گیرد.
4-1-3-6-1 تغییر جهت کانال کابل باید با شرایط مربوط به خم کردن کابل ها مطابقت کند.

حداقل شعاع خمـش
کابلهاي داراي عایق و غلاف پلاستیکی بهشرح زیر است :
الف ـ در مواردي که مسیر کابل داراي خمهاي متعدد است : 20 برابر قطر خارجی کابل
ب ـ در مواردي که مسیر کابل فقط داراي یک خم است : 15 برابر قطر خارجی کابل
5-1-3-6-1 کابل کشی با دستگاههاي مخصوص باید، با توجه به نیروي کشش مجاز کابل

مورد نظـر و حـداکثر
طول قابل کشش آن در کانال بهشرح زیر انجام شود :
الف ـ در مواردي که کابل پلاستیکی با محکم شدن جوراب کابل بـروي غـلاف خـارجی

در کانـال
کشیده می شود مقدار Fm) حداکثر نیـروي کـشش مجـاز ) و Lmax ) حـداکثر طـول

قابـل
کشش کابل) با استفاده از روابط زیر قابل محاسبه است :
Fm = 5/1 (D-S)S (kgf)
(کیلومتر)
ηW
FM
Lmax =
D : قطر خارجی کابل به میلیمتر
S : ضخامت غلاف به میلیمتر
W : وزن کابل برحسب کیلوگرم در هر کیلومتر
50 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
h : ضریب اصطکاك کابل در کانال حین کشش با توجه به مقادیر زیر :
1 : براي مواردي که مسیر خواباندن کابل مشخص نمیباشد.
0/9 : براي کانالهاي بتنی

0/5 0/3 تا : براي لولههاي پی ـ وي ـ سی یا پلیاتیلن سخت
ب ـ در مواردي که کابل از نوع سیم فولادي زره دار باشد معمـولاً کـشیدن آن

بـهوسـیله انـداختن
قلاب دستگاه کشش به سیمهاي مزبور صورت می گیرد و مقدار Fm با استفاده از

رابطه زیر
محاسبه میشود :
nd2
Fm = 10 6/ (kgf)
n : تعداد سیمهاي فولادي
d : قطر سیم فولادي برحسب میلیمتر
Fm : حداکثر نیروي کشش مجاز
2-3-6-1 نصب کابل در داخل کانال خاکی
1-2-3-6-1 براي نصب کابل هاي تلفن در داخل کانال خاکی ابتدا باید کانال مورد نظر با ابعاد

مشخص شده در
نقشه مربوط حفر و کف آن بهطور یکنواخت ماسهریزي و کوبیده شود ب ه گونهاي که

ماسـه متـراکم
داراي 5 سانتیمتر ضخامت باشد و سپس کابلها بر روي آن خوابانیـده شـده و مجـدداً بـر روي آن
ماسهریزي و کوبیده شود بهنحوي که قطـر ماسـه متـراکم 15 سـانتیگراد گـردد. آنگـاه یـک نـوار
پلاستیکی خبردهنده که مشخص کننده کابل تلفـن باشـد بـر روي آن کـشیده شـده و بـه

منظـور
حفاظت کابلها یک ردیف آجر به عـرض 22 سـانتیمتر بـر روي نـوار مزبـور چیـده وسـپس

عمـل
خاکریزي و کوبیدن به صورت لایه هاي 15 سانتیمتري تا سطح زمین ادامه یابد. خاك مورد

اسـتفاده
براي خاکریزي نباید داراي قلوه سنگهاي داراي قطر بیش از 10 ) سانتیمتر باشـد تـراکم

خـاك در
پیاد هرو باید 90 درصد و در سوارهرو 95 درصد باشد).
2-2-3-6-1 عرض کانال حفر شده به منظور نصب کابلهاي زیرزمینی بستگی به تعداد کابلهایی

خواهد داشـت
که در مجاورت هم قرار میگیرد، لیکن حداقل آن 40 سانتیمتر خواهد بود. همچنین عمـق کابـل از
سطح زمین بستگی به تعدادکابلهایی دارد که روي یکدیگر قرار می گیرد، لیکن بهطور کلـی

عمـق
کانال تلفن باید در پیاده رو 80 سانتیمتر با 80 سانتیمتر فاصله از دیوار و در سواره رو 120

سانتیمتر در
نظر گرفته شود. در مواردي که رعایت عمق کانال امکانپذیر نباشد ممکن است با استفاده

از حفـاظ
مکانیکی (لوله گالوانیزه یا لوله پی ـ وي ـ سـی 110×100 بـا 10 سـانتیمتر بـتن 200 کیلـوگرم در
مترمکعب) عمق حفاري را کاهش داد.
فصل اول : سیمها و کابلهاي فرکانس پایین (تلفن) 51
3-2-3-6-1 اگر تعداد کابلهاي مورد لزوم براي نصب در داخل کانـال خـاکی زیـاد باشـد بهتـر اسـت

بـهجـاي
قراردادن کابلها بر روي یکدیگر، کابلها پهلوي هم کشیده شود. حداقل فاصله کابل هاي

زیرزمینی
از یکدیگر در صورتی که دو کابل هم ولتاژ باشد برابر با 10 سانتیمتر و در صورتی که یک

کابل، کابل
فشار ضعیف و دیگري کابل فشار قوي یا کابل جریان ضعیف (دو کابل مجاور با ولتاژ هاي متفـاوت)
باشد باید 30 سانتمتر در نظر گرفتـه شـود (منظـور از فاصـله دو کابـل فاصـله هـوایی

بـین آن دو
میباشد). در مواردي که کابل تلفن بیش از 50 متر به موازات کابل فـشار قـوي 63

کیلوولـت قـرار
میگیرد، حداقل فاصله باید یک متر و چنانکه کابل فشار قوي 20 کیلوولت باشد

حداقل فاصله بایـد
50 سانتیمتر پیشبینی شود. در مواردي که کابل تلفن خاکی با کابل فشار قوي از 20 کیلوولـت بـه
بالا بهصورت متقاطع قرار میگیـرد، حـداقل فاصـله بایـد 50 سـانتیمتر در نظـر گرفتـه

شـود و در
صورتیکه رعایت فاصله یاد شده میسر نباشد، ممکن است با استفاده از حفاظ

مکانیکی مانند بلـوك
سیمانی یا بتنی فاصله مزبور به 30 سانتیمتر تقلیل داده شود.

خدمات برقکاری ازگل خدمات برقکاری اقدسیه خدمات برقکاری الهیه خدمات برقکاری اوین

خدمات برقکاری باغ فردوس خدمات برقکاری تجریش خدمات برقکاری جماران

خدمات برقکاری چیذر خدمات برقکاری دارآباد خدمات برقکاری شهرک محلاتی

خدمات برقکاری فرمانیه خدمات برقکاری فرشته خدمات برقکاری زعفرانیه خدمات برقکاری سوهانک خدمات برقکاری شهرک نفت خدمات برقکاری دربند خدمات برقکاری درکه خدمات برقکاری قیطریه

خدمات برقکاری کاشانک خدمات برقکاری کامرانیه خدمات برقکاری محمودیه خدمات برقکاری نیاوران خدمات برقکاری تهران ویلا خدمات برقکاری ستارخان خدمات برقکاری سعادت آباد

خدمات برقکاری شهرک غرب خدمات برقکاری شهرک مخابرات خدمات برقکاری شهرآرا

خدمات برقکاری صادقیه خدمات برقکاری فرحزاد خدمات برقکاری گیشا

خدمات برقکاری همایونشهر خدمات برقکاری اختیاریه خدمات برقکاری پاسداران

خدمات برقکاری سیدخندان خدمات برقکاری جردن خدمات برقکاری قلهک

خدمات برقکاری ظفر خدمات برقکاری میرداماد خدمات برقکاری ونک

خدمات برقکاری تهران پارس خدمات برقکاری حکیمیه خدمات برقکاری نارمک

خدمات برقکاری باغ فیض خدمات برقکاری پونک خدمات برقکاری جنت آباد

خدمات برقکاری شهرزیبا خدمات برقکاری شهرک نفت
4-2-3-6-1 در مواردي که کابل هاي تلفن به موازات لولههاي آب، گاز، فاضـلاب و

ماننـد آن کـشیده مـیشـود،
حداقل فاصله باید 30 سانتیمتر، و در صورتی که بهصـورت متقـاطع باشـد، حـداقل

فاصـله بایـد 20
سانتیمتر در نظر گرفته شود. در مواردي که رعایت فواصل یادشده امکانپذیر نباشد،

ممکن است بـا
استفاده از حفاظ مکانیکی فواصل مزبور را بین 10تا 15 سانتیمتر تقلیل داد.
5-2-3-6-1 در مواردي که کابل تلفن از زیر جاده یا سطح سخت عبور مینماید باید از

یک لوله محافظ بـا قطـر
متناسب با قطر کابل و بـه طـول لازم اسـتفاده نمـود و کابـل از درون آن عبـور نمایـد

و علامـت
مخصوص نشاندهنده کابل تلفن در محل مزبور نصب شود . در اینگونه موارد باید یک

لوله محافظ
اضافی خالی براي استفاده در کابلکشی هاي آتی پیشبینی شود و در درون لوله

مزبور یـک مفتـول
گالوانیزه نمره 4 که طول آن در هر طرف یک متر بیش از طول لوله یادشده باشد قرار

داده شود . در
محل ورود و خروج کابل از لوله باید کابل را بهوسیله ریختن خاك کوبیده یا ماسـه نـرم در زیـر آن
محافظت کرد
6-2-3-6-1 در هنگام کابلکشی باید دقت شود که کابل سر و ته کشیده نشود و اسـتقرار

قرقـره کابـل در کنـار
کانال خاکی به گونهاي باشد که چرخش کابل در جهت خواباندن آن باشد و کابل به آسانی

به درون
کانال هدایت شود. د مواردي که طول مسیر کابلکشی زیاد باشـد، بـه منظـور اجتنـاب

از صـدمه و
آسیب به کابل باید از قرقرههاي متحرك در فواصل هر دو متر در کف کانال و در

نقاط داراي انحناء
در دیواره آن استفاده شود و در صورت عدم دسترسی به لوازم نامبرده کابل باید

بهصورت دستی و با
52 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
رعایت شعاع خمش آن به داخل کانال هدایت و خوابانده شود.در مواردي که کابلکشی

با استفاده از
وینچ و قرقره کابل انجام میشود، حداکثر سرعت کابلکشی باید ده متر در دقیقه باشد.
3-3-6-1 کانالسازي با استفاده از لولههاي پی ـ وي ـ سی و کابلکشی کانالی
1-3-3-6-1 کانـالسـازي بـا اسـتفاده از لولـههـاي پـی ـ وي ـ سـی شـامل مـوارد زیـر

بایـد برابـر ضـوابط و
دستورالعملهاي مندرج در بخش سوم از فـصل اول نـشریه شـرکت مخـابرات ایـران

زیـر عنـوان
«دستورالعملهاي اجرایی شبکه انتقال» انجام شود :
الف ـ رعایت نکات ایمنی شامل استفاده از لوازم ایمنی، نصب نرده و هماهنگی

با ارگانهاي ذيربط
2 h ،( پهناي زیرین
1 h (و پیاد هرو (
ب ـ محاسبه ابعاد حفاري کانال شامل ژرفاي حفاري در سواره رو (
) w 1
1 w ( و زبرین (
) بهشرح زیر :
اگر شمار مجراي کابل در یک ردیف افقی (N (ج، شمار م اري کابل در یک ردیف عمودي (M (
و فواصل بین مراکز دو لوله مجاور برابر با /5 15 سانتیمتر باشد

=15 (5/ N + 1- 21) W1

=15 (5/ M + 1- 135) h1
=15 (5/ M + 1- 115) h2
W2 = W 1 + 1/0 hn
حداقل فاصله بالاترین مجراي کابل از سطح زمین باید در سواره رو 120

سانتیمتر و در پیـاد هرو
100 . سانتیمتر باشد
ج ـ حفاري و خاکبرداري شامل برش آسفالت با اره آسفالتبـر، خـاکبرداري در

زمـینهـاي سـخت بـا
کمپرسور و در زمینهاي نیمهسخت و سست با وسایل دستی یا بیل مکانیکی.
د ـ برخورد مسیر کانال با موانع شامل رعایت حداقل فواصل :
– در شرایط متقاطع : ایجاد انحناي لازم در لولهها و رعایت فاصله نیم متر از موانع به

گونهاي
که روي بالاترین لوله با توجه بـه بـالاترین ترمینـاتور حوضـچه از سـطح صـفر زمـین

30
سانتیمتر فاصله داشته باشد و پس از لوله گذاري روي آن به ارتفاع 10 سـانتیمتر بـتن ریـزي
شود.

– در شرایط موازي : فاصله لازم از لولهها اصلی آب، گاز و کابلهاي بـرق فـشار متوسـط 64
کیلوولت یک متر و از کابلهاي برق فشار متوسط 20 کیلوولت و لولههاي فاضلاب نیم متـر
خواهد بود.
فصل اول : سیمها و کابلهاي فرکانس پایین (تلفن) 53
هـ ـ حمل و نقل و انبارداري لوله هاي پی ـ وي ـ سی بـا اسـتفاده از چـارچوبهـاي فلـزي توسـط
جرثقیل و با توجه به حفاظت لازم در هنگام حمل در دماي زیر صفر و همچنـین در برابـر نـور
خورشید.
و ـ هموار نمودن بستر کانال و پوشش با 5 سانتیمتر ماسه فشرده و نشانهگذاري در فواصل

دومتري
باتقریب 0/2 . متر
ز ـ چگونگی برش، خمکاري، اتصال و لولهگذاري با رعایت فواصل حوضچهها وزوایاي مـسیر

عبـور
کانال.
ح ـ استفاده از حفاظ مکانیکی در مواردي کـه فاصـله بـالاترین مجـراي کابـل از سـطح

زمـین در
سواره رو کمتر از 120 سانتیمتر و در پیاده رو کمتر از 100 ) سانتیمتر باشد بتو نریزي با عیار 200
کیلوگرم سیمان در مترمکعب به ارتفاع 10 سانتیمتر بـر روي آخـرین ردیـف لولـهگـذاري

و در
صورتیکه فاصله از سطح زمین کمتر از 50 سانتیمتر باشد با استفاده از بتون مسلح).
ط ـ ماسهریزي لایه به لایه پس از هر ردیف نشانه و لولهگـذاري و فـشرده نمـودن آن بـا پـا روي
چوبی و نهایتاً ایجاد یک قشر ماسه فشرده به ضـخامت 20 سـانتیمتر بـر روي آخـرین

ردیـف
لولهها.
ي ـ خاکریزي و کوبیدگی خاك بهصورت لایه به لایه و پاکسازي محل.
ك ـ آزمایش و تمیز کردن لولههاي نصب شده بین دو حوضچه با استفاده از مندریل

(استوانه چوبی
به قطر 90 میلیمتر و طول 50 سانتیمتر براي مسیر مستقیم، 30 سـانتیمتر بـراي

مـسیر داراي
شعاع انحناي بیش از 15 متر و 20 سانتیمتر براي مسیر داراي شعاع انحناي کمتر

از 15 متر ) و
پاراشوت سیرآب شده که بهوسیله کمپرسور هوا صورت میگیرد.
2-3-3-6-1 کابلکشی کانالی یا نصب کابل درون کانال حاوي لوله یهاي پ ـ وي ـ

سی یا سیمانی بهشـرح زیـر
خواهد بود :
الـف ـ در مجـاري پــی ـ وي ـ ســی منـدریلزدن و تمیـزکــردن برابـر ردیـف «ك»

از بنـد
1-3-3-6-1 ، و در مجاري سـیمانی بـه کمـک ویـنچ و بـا اسـتفاده از یـک قطعـه کابـل
چهارمتري (از نوع کابل مورد نظر در کابلکشی) و بر سهاي سیمی ( کردنبراي تمیز ).
ب ـ رعایت نکات ایمنی شامل استفاده از علائم هشداردهنده و هماهنگی با ارگا نهـاي

ذيربـط در
صورت لزوم.
ج ـ انجام آزمون فشار هوا روي کابل هاي پرنشده (ایرکور) قبل و بعـد از کابـلکـشی

و اطمینـان از
سلامت کابل، فشار درون کاب لهاي ایرکور باید 12 پوند در اینچ مربع (12psi

(و رطوبت نسبی
آن 2 برابر با درصد باشد. در مواردي که فشار هواي درون کابل کمتر از مقدار

یادشده باشد باید
[/av_textblock]
[/av_one_full]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *