برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]

[av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=”]

 

خدمات برقی ساختمان

  • اجرای برق ساختمان کلی جزئی  

  • رفع خرابی تعمیر و نگهداری

  • هوشمند سازی برق ساختمان

  • نصب دوربین مداربسته و انتقال تصویر

  • سیستم های حفاظتی و ایمنی

  • اعلام حریق اعلام سرقت 

  • نصب آیفون صوتی تصویری

  • نورپردازی داخلی و نمای ساختمان

خدمات بصورت شبانه روزی 

تمام ایام هفته

تماس با ما
مشاوره رایگان
تماس با ما

09900035008 – 02122874957

مشاوره رایگان

09900082006

ادامه مقاله آموزشی

[/av_codeblock]

[/av_one_full][av_textblock size=” font_color=” color=”]

رفع خرابی برق

تجهيزات به كاررفته در اين محيط ها بايد مجهز به اتصالات مخصوص مربوط به نوع سيمكشي

مورد اسـتفاده باشـد
تا از نفوذ رطوبت به درون لوله ها وتجهيزات (چراغ ها، جعبه تقسيم ها، كليدها، پريزها،

وسايل مصرف كننـده وغيـره)
جلوگيري شود.

پ) با توجه به مفاد مندرج در بند “ب” كليه لوازم وتجهيزات به كار رفته در اينگونه محيط ها

بايـد از درجـه حفاظـت زيـر
برخوردار باشد:

– در محيطهاي نمناك

، لوازم و تجهيزات بايد از نوع ضد ترشح آب با درجه حفاظت

حداقل IP44 باشد.

– درمحيطهاي مرطوب، لوازم و تجهيزات بايد از نوع ضد آب تحت فشار با درجه

حفاظت حداقل IP45 باشد.

ت) كليه لوازم وتجهيزات به كاررفته بايد از نوع حفاظت شده، در برابر زنگ

زدگي وخوردگي باشد.

ث) قطعات فلزي به كاررفته در تاسيسات، از جمله لوله

هاي فولادي بايد داراي پوشش ضد زنگ باشد.

ويژه محيطهاي 1-8-1-3
سيستم لوله

كشي در محيطهاي

ويژه كه به علت شرايط محيطي خاص يا عملكردي،

از نظر ايمني مخاطره

آميـز بـوده يـا
تاثير نامناسبي بر نحوه كار تجهيزات، وسايل و لوازم دارد، بايد بر اساس

مقررات ويژه مربوط به هر يـك، طراحـي و اجـرا
شود. اين قبيل محيطها ممكن است شامل موارد زير باشد:

الف) محيطهاي درمـاني مخـاطرهآميـز همچـون اتـاقهـاي عمـل، كاتتريزاسـيون

قلـب، زايمـان، مراقبـت هـاي ويـژه
(ICU, CCU ( و مانند آن (به جلد سوم از سري نشريات شماره 287 با عنوان

“طراحي بناهاي درماني – سيستم هـاي
تاسيسات برقي” مراجعه شود)

ب) محيطهاي مخاطره آميز در سيلوها، پالايشگاه ها و مانند آن (به بند 4-5-1 نگاه كنيد).

پ) محيطهاي محل استقرار تاسيسات مربوط به شبكههاي كامپيوتري و مراكز كامپيوتر

ت) استخرهاي شنا و حوضچهها (702-7-60364 IEC (

ث) ساير انواع محيطهايي كه براي آن مقررات ويژه تدوين شده است.

2 -8 -1 هماهنگي لوله كشي و نصب تاسيسات برقي
پيمانكار يا مجري تاسيسات برق به منظور ايجاد هماهنگي و احتراز از دوبـاره

كـاري بايـد قـبلاٌ نقشـههـاي سـاختماني و
مكانيكي را مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار داده و ترتيب انجام عمليات مربوط به

لولهكشي و نصب تاسيسـات برقـي را
به نحوي فراهم نمايد كه با ساير فعاليتهاي ساختماني همآهنگ بوده و موجبات تداخل

و تاخير آن نشود. بـديهي اسـت

در صورتي كه عمليات مذكور تغييراتي در نقشهها ايجاد كند، مراتب بايد به واحد نظارت گزارش و پس از تاييد اجرا شود.

تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
1 برقلولهكشي
8 -1 اصول و روشهاي نصب لولههاي برق
20 از 26 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان
3-8-1 معيارهاي عمومي نصب مجاري و لولههاي برق
1 -3 -8 -1 تمامي سيمكشيهاي داخلي ساختمانها، اعم از روكار يا توكار، بايد در

داخل لولههاي مخصوص برق يا مجاري ويـژه
اين كار (ترانكينگها) متناسب با شرايط محيطي مندرج در بند 2-8-1 انجام شود و

براي اجـراي انشـعابهـا، خـمهـا،
زانوها، سه يا چهارراههها و غيره بايد از وسايل و متعلقات استاندارد و مخصوص

هر نوع لوله يا مجرا استفاده شود.
لولهكشي سيستمهاي 1 -8 -3 -2
سيستمهاي زير بايد توسط لولههاي جداگانه و يا تقسيمبنديهاي متفاوت در كانال (duct (انجام پذيرد:
الف) سيستم برقرساني به پريزهاي عمومي

ب) سيستم برقرساني به پريزهاي اضطراري

پ) سيستم برقرساني به فنكويلها

ت) سيستم روشنايي برق متناوب

ث) سيستم برق اضطراري – برق متناوب

ج) سيستم برق اضطراري – برق مستقيم

چ) سيستم آنتن و آنتن مركزي تلويزيون و راديو

ح) سيستم تلفن و فكس

خ) سيستم فراخوان

د) سيستم دربازكن

ذ) سيستم تصويري (تلويزيون مداربسته)

ر) سيستم مادر ساعت

ز) سيستم تشخيص، هشدار حريق و نشت گاز

ژ) سيستم صوتي

س) سيستم تلكس
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
1 برقلولهكشي
8 -1 اصول و روشهاي نصب لوله برقهاي

مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان 21 از 26
ش) سيستم كنترل تاسيسات مكانيكي ازقبيل تهويه مطبوع، آسانسور و غيره

ص) دستگاههاي يك فاز

ض) سيستم شبكه رايانه و سيستم چند رسانهاي

ط) شـــبكه مـــديريت ســـاختمان (BMS-System Management Building (و شـــبكه مـــديريت انـــرژي
(Energy Management System-EMS)

يادآوري:
مدارهاي سيستمهاي جريان ضعيف در موارد زير ممكن است به صورت يكجا كشيده

شود مشروط بر ايـن كـه ولتـاژ
هيچ يك از هاديها از ولتاژ اسمي عايقبندي هاديهاي فشار ضعيف مورد استفاده تجاوز نكند:

– تلفن، تلكس، فكس و نظاير آن؛

– زنگ اخبار، احضار، دربازكن؛

– خطوط ارتباطي سيستم اعلام حريق با

مركز آتشنشاني يا مركز اصلي.

3 -3 -8 -1 لولههاي حاوي هاديهاي الكتريكي، جعبهها، كابلهاي زرهدار،

تابلوها، زانوها و ساير لوازم مربوط به لولهكشـي بـرق
بايد براساس ضوابط مشروحه در بند 5-1 انتخاب شود به نحوي كه براي

محيط مورد مصرف مناسب باشد.

4 -3 -8 -1 مجاري سيم كشي (ترانكينگها) اعم از فلزي يا پلاستيكي،

توكار و يا روكار، بايد مجهـز بـه جعبـه تقسـيمهـا، جعبـه
انشعابها، قطعات اتصالي و انتهايي و انواع زانوها، (داخلي و خارجي)

و سهراهها و چهارراهههاي مناسب و مخصـوص
به خود باشد. مجاري سيمكشي كه از داخل آن علاوه بر سيمكشيهاي مربوط

به قدرت، سـيم كشـيهـاي تاسيسـات

فشار ضعيف نيز عبور ميكند، بايد حداقل به يك ديواره جداكننده دو نوع سـيمكشـي

مجهزباشـد وايـن جـدايي بايـد
درسراسر مجرا وجعبه تقسيمها وجعبه انشعابها وغيره برقرار باقي بماند.

مجاري فلزي بايد بـه پـيچهـاي مخصـوص
مداومت الكتريكي بدنه مجهز باشد و در سراسر سيستم مجرا، بدنهها به

طوركامل به يكديگرمتصل وهمگي به هـادي
حفاظتي تابلوي مربوط وصل شود.

5 -3 -8 -1 تمامي لولهكشيهاي برق بايد از تابلوي برق مربوط شروع و به

جعبه تقسيم يا جعبه كليـد و پريـز خـتم شـود، بـدين
معني كه باقيگذاردن سرلوله به طور آزاد و يا استفاده از سر چپقي براي

ختم لوله مجاز نيست.

6 -3 -8 -1 درمكانهاي نمناك ومرطوب كليه اتصاليهاي مجراها و لولهها بايد د

ر برابر رطوبت عايق وكليه درپـوشهـاي جعبـه
تقسيمها داراي واشربوده وبا پيچ به جعبهها متصل شود.

7 -3 -8 -1 درسيستم لولهكشي فلزي به منظور اجتناب از فعل و انفعالات

گالوانيك بايد حتيالامكان لولههـاي فلـزي نـاهمجنس
مورد استفاده قرارنگيرد.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
1 برقلولهكشي
8 -1 اصول و روشهاي نصب لولههاي برق

22 از 26 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان
8 -3 -8 -1 درمواردي كه از لولههاي غيرفلزي استفاده مي شود بايد كليه لوازم اتصال

آن نيز از همان نوع انتخاب شود.

9 -3 -8 -1 كليه لولههاي روكار و يا توكار بايد با خط الرآس ديوارها وسقف، موازي و يا

عمود برآن،به طرز منظمـي نصـب شـود.
همچنين فواصل لولهها از يكديگربايد مساوي بوده وشعاع خمش لولهها يكسان باشد.

اتصال لولههاي روكار بـه ديـوار
بايد به وسيله پيچ و مهره فلزي مناسب انجام شود به گونهاي كه ظاهركار كاملا تميز

و مرتب باشد.

10-3-8-1 درمواردي كه لولههاي برق از درز انبساط ساختمان عبور مي كند بايد از بوش

منبسط شونده استفاده شود ويـا ممكـن
است لوله اصلي را در داخل لوله بزرگتري قرارداد به نحوي كه بتواند آزادانه منقبض و

منبسط شود وانتهـاي ديگرلولـه
بزرگتر نيز به وسيله يك تبديل به دنباله لولهكشي وصل گردد ويك سيم رابط نيز بـه منظـور

حفـظ مـداومت اتصـال
زمين بين دو لولهكشيده شود.

11-3-8-1 خم كردن لوله ها – خم كردن لوله ها، درصورت لزوم، بايد به گونهاي انجام شود

كـه لولـههـا زخمـي نشـده و قطـر
داخلي آن به طور موثر نقصان نيابد.براي لوله هاي به قطر 25 ميلي متر مي توان از لوله

خمكـن دسـتي اسـتفاده كـرد
ليكن براي لولههاي بيش از 25 ميلي متر قطر بايد از ماشين خم كن استفاده شود

.شعاع داخلي انحناي لولـههـايي كـه
دركارگاه خم ميشود، درصورتي كه لوله حاوي هاديهـاي بـدون روكـش سـربي باشـد

نبايـد از 8 برابـر قطـر لولـه
كمترباشد ودر صورتي كه لوله حاوي هاديهاي داراي روكش سربي باشد 12 برابر قطر

لوله بايد درنظر گرفته شود.

12-3-8-1 تعداد خمها – در مسير لولهكشي بين دو نقطه اتصال مكانيكي مانند دوجعبه

(اعم از جعبه تقسـيم و يـا جعبـه كليـد و
پريز) و يا يك جعبه و يك بوشن ويا دو بوشن در صورتي كه تعداد خمها از چهارخم 90

درجه (مجموعĤ 360 درجـه)
بيشتر گردد بايد از جعبه كشش (box pull (استفاده شود.
13-3-8-1 درمواردي كه لوله ها دركارگاه بريده مي شود بايد لبه هاي تيز وبرنده آن از

داخل وخارج لوله صاف، و به كلي برطـرف
شود.
14-3-8-1 لولههاي لهشده و زدهدار نبايد در لولهكشي مصرف شود،و درهنگام نصب نيز

بايد دقت و مواظبت به عمل آيد كه لولـه
ها زخمي و معيوب نشود.

15-3-8-1 تمامي مجاري و لولهها بايد از يك نقطه اتصال تا نقطه اتصال ديگر

( جعبه تقسيم به جعبه تقسـيم يـا پريـز بـه پريـز
ومانند آن ) به صورت پيوسته امتداد يابد.

16-3-8-1 دهانه ورودي لولههايي كه از ساختمان خارج و يا به ساختمان وارد مي شود

بايد به طريـق مصـوب در برابـر آب وگـاز
مسدود شود.

17-3-8-1 كليه لولهها و مجاري وجعبه ها ومانند آن بايد درجريان نصب به طريق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود
گچ و شن و مواد خارجي مشابه به داخل آن جلوگيري شود.

18-3-8-1 لولهها بايد در هنگام نصب خالي باشد وسيم ها يا كابلها پس از پايان لولهكشي به داخل آن هدايت شود.

تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
1 برقلولهكشي
8 -1 اصول و روشهاي نصب لوله برقهاي
مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان 23 از 26
19-3-8-1 حـداقل فاصـله بـين لولـههـاي بـرق و سـاير لولـههـاي تاسيسـاتي از قبيـل آب،

بخـار، گـاز و امثـال آن بايـد 15
سانتيمترباشد.

20-3-8-1 در مسير لولهكشي روكار و يا توكار در هر نقطه اتصال چراغ، كليد، پريز و مانند آن بايد يك جعبـه متناسـب بـا مـورد
كاربرد نصب شود.

21-3-8-1 كليه هاديهايي كه به جعبه تقسيم يا جعبه كشش يا به تابلو وارد مي شود بايد در برابر ساييدگي حفاظـت شـود، بـه
اين ترتيب كه براي حراست پوشش عايق سيمها، در محل ورود هادي،

يا اتصال لوله به جعبه تقسيم و مانند آن، بايـد
يك بوشن فيبري و يا برنجي نصب شود مگر اين كه معادل آن در ساخت

جعبه در نظرگرفته شده باشد.

22-3-8-1 اندازه جعبههاي تقسيم يا كشش بايد طوري انتخاب شود كه

رفع خرابی برق ازگل رفع خرابی برق اقدسیه رفع خرابی برق الهیه رفع خرابی برق اوین

رفع خرابی برق باغ فردوس رفع خرابی برق تجریش رفع خرابی برق جماران رفع خرابی برق چیذر

رفع خرابی برق دارآباد رفع خرابی برق شهرک محلاتی رفع خرابی برق فرمانیه رفع خرابی برق فرشته

رفع خرابی برق زعفرانیه رفع خرابی برق سوهانک رفع خرابی برق شهرک نفت رفع خرابی برق دربند

رفع خرابی برق درکه رفع خرابی برق قیطریه رفع خرابی برق کاشانک رفع خرابی برق کامرانیه

رفع خرابی برق محمودیه رفع خرابی برق نیاوران رفع خرابی برق تهران ویلا رفع خرابی برق ستارخان

رفع خرابی برق سعادت آباد رفع خرابی برق شهرک غرب رفع خرابی برق شهرک مخابرات

رفع خرابی برق شهرآرا رفع خرابی برق صادقیه رفع خرابی برق فرحزاد رفع خرابی برق گیشا

رفع خرابی برق همایونشهر رفع خرابی برق اختیاریه رفع خرابی برق پاسداران رفع خرابی برق سیدخندان

رفع خرابی برق جردن رفع خرابی برق قلهک رفع خرابی برق ظفر رفع خرابی برق میرداماد

رفع خرابی برق ونک رفع خرابی برق تهرانپارس رفع خرابی برق حکیمیه رفع خرابی برق نارمک

رفع خرابی برق باغ فیض رفع خرابی برق پونک رفع خرابی برق جنت آباد رفع خرابی برق شهرزیبا

رفع خرابی برق شهرک نفت رفع خرابی برق شرق تهران رفع خرابی برق غرب تهران رفع خرابی برق شمال شهر رفع خرابی برق شمال تهران رفع خرابی برق جنوب تهران رفع خرابی برق شبانه روزی رفع خرابی برق مرکز تهران

فضاي كافي براي سيم ها وكابـلهـاي داخـل آن وجـود
داشته باشد.

23-3-8-1 درموارد اتصال لوله به جعبه در صورتي كه از بوشن يا مهره قفلي

(nut lock (استفاده شود جعبههاي مـدور نبايـد بـه
كاربرده شود.

24-3-8-1 تغيير نوع لوله (مانند فولادي به پلاستيكي ) بدون تعبيه نوعي جعبه

در محل تغيير مجاز نخواهد بود.

25-3-8-1 جعبههاي اتصال و جعبه تقسيمهاي فلزي مخصوص كشش بايد با

مهره قفلي يا بوشن متناسب با نوع لولهكشـي بـه
لوله متصل شود ودقت كافي به عمل آيد كه رزوههاي سر لوله به قدركافي به

داخل جعبه وارد شود و در نتيجه محـل
لازم براي نصب بوشن يا مهره قفلي و تامين اتصال الكتريكي محكم با جعبه مربوط به وجود آيد.

26-3-8-1 در لولهكشي فلزي كليه اتصالات اعم از لوله و جعبه ها وساير لوازم مربوط بايد

به نحوي انجام شود كه اتصـال مـوثر
الكتريكي تحقق پذيرد.

27-3-8-1 مجاري فلزي، جعبههاي تقسيم و كشش، تابلوها، كابلهاي زره دار و لوازم

لوله كشي مربوط، بايد بـه سيسـتم زمـين
اتصال داده شود.
28-3-8-1 درمواردي كه لولهها به كانال فلزي، يا تابلو، و يا هر نوع صفحه فلزي ختم مي شود،

اتصـال بايـد بـه وسـيله بوشـن
برنجي و واشر سربي انجام شود.

29-3-8-1 كليه مجاري و لولههايي كه به جعبه هاي تقسيم و يا كشش، تابلوها،

كابينـت هـا وماننـد آن خـتم مـي شـود، بايـد
به طريق مقتضي، علامت گذاري و مشخص شود.

30-3-8-1 در مواردي كه لولههاي برق از زير ديوار يا كف بتني ويا از زير پارتيشن عبور مـي كنـد،

بايـد قبـل از ديواركشـي يـا
بتنريزي بر حسب محل عبور لوله اصلي، لولههاي محافظ از نوع چدني، فولادي، يا سيماني

پيش بيني و نصب شود.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
1 برقلولهكشي
8 -1 اصول و روشهاي نصب لولههاي برق
24 از 26 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان
ورودي لولههايي كه از زير ديوار خارجي عبور ميكند بايد به نحو مقتضي، در برابر نفوذ آب

و گاز و ماننـد آن مسـدود
شود. در صورتي كه لوله برق با جاده يا لولههاي آب و گاز و امثال آن تقاطع داشته باشد

بايد از غلاف محـافظ فلـزي
مناسب استفاده شود.

31-3-8-1 كليه لوازم الكتريكي، بايد به طور كاملآ مستقل روي ديوارها نصب شـود

و اتكـايي بـه لولـههـاي بـرق مجـاور خـود
نداشته باشد.

32-3-8-1 سيمهاي كشيده شده درلوله ها يا مجاري بايد از هر نظرسالم و بدون

هيچ گونه شكستگي و پيچيدگي باشد و بين دو
جعبه تقسيم يا درمحلهاي دسترسي به سرسيمها بايد يكپارچه باشد.

توكار لولهكشي 1 -8 -4

1-4-8-1 در ديوارهاي بتني براي نصب و عبور لولههاي برق بايد هنگام قالب بندي محل لازم

در نظرگرفته شود. كنـدن شـيار
روي اين گونه ديوارها، يا سقف و كف بتني، پس از اتمام بتن ريزي، مجاز نخواهد بود.

2-4-8-1 در ديوارهاي آجري، شياركني ويا جاسازي و ايجاد سوراخ براي نصب لولههاي برق،

بايد پس از كاهگلكاري و يا گـچ
و خاك ديوارها و يا سقف انجام شود. عمق اين گونه شيارها بايد به نحوي باشـد كـه اولآ،

بـيش از نصـف ضـخامت
ديوار برداشته نشود و ثانيĤ ،سطح خارجي لوله نصب شده، حداقل 1/5 سانتيمتر زير

سطح تمام شده ديوار قـرار گيـرد.
شيارهاي فوقالذكر بايد حتيالمقدور با وسايل مكانيكي و در صورت عدم امكان دسترسي به

وسايل مـذكور بـا تيشـه
مخصوص انجام شود. عرض شيار بايد حتيالامكان متناسب با مجموع پهناي لولههاي مـورد

نظـر باشـد و در آوردن
شيار بيش از حد لزوم مجاز نمي باشد.

3-4-8-1 تمامي جعبههاي تقسيم، كشش وكليد و پريز بايد به گونهاي نصب شود كه لبه

خارجي آن با سطح تمـام شـده ديـوار
كاملا همسطح و تراز باشد.در مواردي كه اين گونه جعبـههـا پـايين تـر از سـطح ديـوار قـرار گيـرد،

بايـد بـه وسـيله
حلقه هاي قابل تنظيم (rings extension (لبههاي خارجي جعبه با سطح ديوار يكسان شود.

4 -4 -8 -1 كاربرد لولههاي بركمان و خرطومي پي – وي – سي در سيستم توكار به هيچ وجه

مجاز نمي باشد.

5 -4 -8 -1 لولههاي توكار بايد به طريقي نصب شود كه از پيچ وخمهاي اضافي امتناع شود

وحتي المقـدور از كوتـاهترين فاصـله
استفاده شود.

6 -4 -8 -1 لولههاي توكار بايد حداقل 15 ميلي متر زير سطح تمام شده ديوار يا سقف

نصب شود.

7 -4 -8 -1 در مواردي كه لولهها در كف نصب مي شود حداقل فاصله از روي لوله تا سطح

تمام شده، بايد سه سـانتيمتـر باشـد.
اين گونه لولهكشيها بايد فقط با استفاده از لولههاي فولادي يا پلاستيكي سخت انجام شود.

8 -4 -8 -1 جعبههاي تقسيم وكشش و امثال آن، بايد به گونهاي نصب شود كه سيمها و

كابلهـاي محتـوي آن بـدون تخريـب
ساختمان و يا خاكبرداري قابل دسترسي باشد ضمن اين كه حتي المقدور دور از انظار قرارگيرد.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
1 برقلولهكشي
8 -1 اصول و روشهاي نصب لوله برقهاي
مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان 25 از 26
9 -4 -8 -1 اتصالات بدون رزوه بايد به طور محكم انجام شود. در مكانهاي مرطوب

يا درجايي كه لوله در بـتن يـا زيـر خـاك و
امثال آن دفن مي شود، اتصال بايد از نوعي باشد كه از ورود آب به داخل لوله

هاجلوگيري كند.

10-4-8-1 كليه لولهها و لوازم مربوط به آن و ساير تاسيسات برقي كه در زير كار نصب مي شود

بايد پس از بازرسـي، آزمـايش و
تصويب مهندس ناظر پوشيده شود. بديهي است اين امر بايد به نحوي برنامهريزي و اجرا شود

كه موجبات تـاخير و يـا
اختلال در انجام ساير فعاليتهاي ساختماني را فراهم نكند.

روكار لولهكشي 1 -8 -5

1 -5 -8 -1 درسيستم لولهكشي روكار تمامي اتصالات بايد از نوع پيچي باشد و به وسيله

پـيچ ومهـره و بوشـن و زانـو و سـه راه
به يكديگر متصل شود. محكم كردن لولهها بايد به وسيله لوازمي انجام گيـرد كـه سـبب زدگـي

و يـا فرورفتگـي آن
نشود.

2 -5 -8 -1 محل وفاصله بستهاي لولههاي روكار به وسيله مهندس ناظر تاسيسات

برق دقيقĤ در كارگاه تعيين مي شود ليكن در
هرحال فاصله بست ها نبايد از 40 سانتي متر كمتر و از 100 سانتي متر بيشتر باشـد.

بسـت هـا بايـد بـه وسـيله رول
پلاگ و پيچ به ديوار يا سقف محكم شود. اين گونه بست ها بايد دو پيچه و از انواعي باشد

كه لوله با ديـوار يـا سـقف
تماس پيدا نكند و حداقل 6 ميلي متر با آن فاصله داشته باشد.در مواردي كه لوله بر روي

سطح فلزي نصب مي شـود
بايد از پيچ هاي فولادي مخصوص فلز استفاده شود و درصورتي كه لوله در روي سطح چوب نصب شـود

پـيچ هـاي
مخصوص چوب بايد به كار رود. استفاده از ميخ به منظور محكم كردن لوله ها، جعبه هاي تقسيم

، چـراغ هـا و غيـره
مجاز نمي باشد.

3 -5 -8 -1 لولههاي برق، در سقف كاذب نبايد روي رابيتس نصب شود بلكه اين گونه لولهها را

بايد از سـقف اصـلي عبـور داد. در
صورتي كه كليه لولههاي برق حتيالمقدور از كف اتاقها عبور داده شود از نظر آسيب ديـدگي

بيشـتر مصـون خواهـد
بود.
4 -5 -8 -1 اتصال لولهكشي به دستگاه هاي داراي لرزش (ماننـد موتـور) بايـد بـه كمـك

لولـههـاي فـولادي قابـل انعطـاف بـا
بوشهاي مناسب، كه حداقل طول آن 20 سانتيمترباشد، انجام شود.
5 -5 -8 -1 در لولهكشي روكار درصورتي كه از لولههاي فولادي سياه استفاده شود،

كليه لولهها، جعبه ،ها و سـاير وسـايل مربـوط
بايد با يك دست رنگ ضد زنگ و يا رنگ ثانويه پوشانده شود. نصب لولههاي فولادي سياه

در مكانهـاي تـر، يـا در
خارج ساختمان ها (فضاي آزاد) مجاز نخواهد بود.
6 -5 -8 -1 درسيستم لولهكشي روكار در مكانهاي تر داخل ساختمان ها، لولهكشي روكار

بايد بـه نحـوي انجـام شـود كـه بـين
تمامي لولهها، جعبهها و ساير لوازم مربوط به آن، و ديوار يا سطح اتكايي حداقل شش

ميليمتـر فاصـله وجـود داشـته
باشد.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
1 برقلولهكشي
8 -1 اصول و روشهاي نصب لولههاي برق
26 از 26 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان

6-8-1 لولهكشي روكار ضد انفجار
در محيط هاي مخاطره آميز كه ايجاد جرقه، قوس الكتريكي و دماي بالا خطرساز است

مانند محلهايي كـه گازهـاي
محترق وقابل انفجار، بخارهاي هادي جريان برق، مواد نفتي، رشته هاي قابل اشتعا

ل معلق در فضا و ماننـد آن وجـود
دارد، بايد كليه لولهكشيهاي برق براساس طبقه بنديها و استانداردهاي وزارت نفت،

يا يكي از استانداردهاي شـناخته
شده بين المللي مانند كميته بين المللي الكترونيك (IEC (و 70 NFPA انجام شود. (به بند 4-5-1 نگاه كنيد.)
[/av_textblock]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *