برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

سیم کشی ساختمان

مشخصات فني و موارد كاربرد سيم ها و كابل ها بر اساس استانداردهاي

ملي
سيمها و كابلهاي داراي عايق پلي وينيل كلرايد )PVC )با ولتاژ اسمي تا

و خود 750/450 ولت كه براي نصـب ثابـت
در تاسيسات برقي كارهاي ساختماني به كار ميروند، بايد برابر استانداردهاي

ملي ايران بـه شـماره -1 607- ،3 607،
-4 607 ،ساخته شده باشد . كابل ها و بندهاي قابل انعطاف و نيز كابل هاي

بالابر و كابـل هـاي اتصـالات متحـرك بـا
عايق پلي وينيل كلرايد با ولتاژ اسمي تا و خود 750/450 ولت كه در تاسيسات

برقي كارهاي ساختماني مـورد اسـتفاده

سیم کشی ساختمان پاسداران

قرار ميگيرند بايد براساس استانداردهاي ملي ايران به شماره -5 607 و -6 607 توليد شده باشند . مهم چنـين سـي هـا
كابل ها و بندهاي قابل انعطاف با پوشش لاستيكي (طبيعي، مصنوعي و يا مخلوطي از آن دو) با ولتـاژ اسـمي حـداكثر
750ولت و مورد مصرف در تاسيسات ياد شده بايد بر طبق استاندارد ملي ايران با شماره 1926 ساخته شـده باشـند .در
مواردي كه براي سيم و كابل مورد نياز استاندارد ايراني موجود نباشد بايد از استاندارد كميسيون بينالمللي الكترونيـك
(IEC (و يا ساير استانداردهاي معتبر جهاني مانند CENELEC،VDE ،BS و مشابه آن استفاده نمود.

سیم کشی ساختمان نیاوران

 

در بخشهاي زير انواع سيم و كابل هايي كه مطابق با استانداردهاي ملي ايران در كشور توليـد و در تاسيسـات برقـي
كارهاي ساختماني مورد استفاده قرار ميگيرند، بر اساس كـد مشخصـه طبقـه بنـدي وضـمن ارايـه مشخصـات فنـي
عمومي، موارد كاربرد آنها نيز مشخص و درج گرديده است . لازم به يادآوري است انواع سيم و كابلها بـا عـايق PVC
و تحت پوشش استاندارد ملي ايران به شماره 607 با دو رقم مشخص شده اند كه بعـد از شـماره ايـن اسـتاندارد قـرار
ميگيرند .

سیم کشی ساختمان تجریش

 

رقم اول نشان دهنده گروه اصلي سيم و كابل و رقم دوم مصرف نوع بـه خصـوص سـيم و كابـل در گـروه
اصلي ميباشد . چند گروه اصلي سيم و كابل به عنوان نمونه در اين استاندارد عبارتند از:
-0 سيمها براي سيمكشي نصب ثابت
-1 كابلها براي سيمكشي نصب ثابت
-4 بندهاي قابل انعطاف براي كاربردهاي سبك
-5 كابلهاي قابل انعطاف براي مصارف معمولي
-7 كابلهاي قابل انعطاف براي مصارف مخصوص

سیم کشی ساختمان ولنجک

 

تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
2 برق سيمكشي
4 -2 مشخصات فني و موارد كاربرد سيمها و كابلها بر اساس استانداردهاي ملي
مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان 5 از 24
ISIRI 1).607( نوع از سيم- 4-1 2
اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي 750/450 ولت بوده و هاديهاي آن از جنس مس به صورت تك مفتولي (گـروه
1 (ويا چند مفتولي تابيده شده منظم (گروه 2 (مطابق ضوابط استاندارد ملي شماره 3084 ساخته شود. جنس عايق بايد

سیم کشی ساختمان زعفرانیه

 

آميزهاي از پلي وينيل كلرايد نوع C مطابق استاندارد ملي شماره -1 607 بوده و هادي را در برگرفتـه باشـد . ضـخامت و
مقاومت عايق و هم چنين قطر خارجي سيم بايد مطابق مقررات و جدول 1 ( )از استاندارد ملـي شـماره -3 607 باشـد .
حداكثر دماي هادي در استفاده عادي اين گونه سيم ،ها 70 درجه سانتيگراد اسـت . سـيمهـاي نـوع 1).607 (ممكـن
است با سطح مقطع اسمي 1 تا 400 ميليمتر مربع ساخته شده و به صورت ثابت در محيط هاي خشك، در دستگاه ،ها
تابلوهاي سوييچ وتوزيع ونيزداخل لوله، به صورت روكاره يا توكار به كار ميرود. اسـتفاده از ايـن نـوع سـيم بـه طـور

سیم کشی ساختمان شمال تهران

 

مستقيم زير گچ مجاز نخواهد بود.

ISIRI 2).607( نوع از سيم- 4-2 2
اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي 750/450 ولت بوده و هاديهاي قابل انعطاف آن از جنس مس بايد بـا مقـررات
داده شده براي گروه 5 هاديها در استاندارد ملي شماره 3084 مطابقت نمايد.
عايق بايد آميزهاي از پلي وينيل كلرايد نوع C بوده و هادي را پوشش دهد . ضخامت و مقاومت عايق و هـمچنـين قطـر
خارجي سيم بايـد مطـابق مقـررات و جـدول 3 ( )از اسـتاندارد ملـي شـماره -3 607 باشـد . حـداكثر دمـاي هـادي در

سیم کشی ساختمان بالا شهر تهران

 

بهرهبرداري از اين نوع سيم ها 70 درجه سانتيگراد است . سيم هاي نوع 2).607 (ممكن است با سـطح مقطـع اسـمي
1/5 تا 240 ميليمتر مربع ساخته شده و براي سيمكشي نصب ثابت در مصارف عمومي مشابه سيم نـوع 1).607 (بـه
كار ميرود.

ISIRI 5).607( نوع از سيم 2 -4 -3
اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي 500/300 ولت بوده و هـادي هـاي آن از جـنس مـس بـه صـورت تـك مفتـولي

سیم کشی ساختمان سعادت آباد

 

(گروه 1 (مطابق استاندارد ملي شماره 3084 ساخته شود. جنس عايق بايد آميزهاي از پليوينيلكلرايـد نـوع C بـوده و
هادي را در برگرفته باشد. ضخامت و مقاومت عايق و هم چنين قطر خارجي سيم بايد مطابق مقررات و جدول شـماره
5 ( )از استاندارد ملي شماره -3 607 باشد . حداكثر دماي هـادي در اسـتفاده عـادي 70 درجـه سـانتيگـراد مـيباشـد.
اينگونه سيمها ممكن است با سطح مقطع اسمي 0/5 ، 75 0 /و 1 ميليمترمربع ساخته شده و در مكـانهـاي خشـك
براي سيمكشي داخلي به كار رفته و بايد از مصرف آن به طور مستقيم در زير گچ خودداري شود.

سیم کشی ساختمان شهرک غرب

 

ISIRI 6).607( نوع از سيم 2-4-4
اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي 500/300 ولت بوده و هاديهاي آن از نوع مس قابل انعطـاف بايـد بـا مقـررات
داده شده براي گروه هاديها در استاندارد ملـي شـماره 3084 مطابقـت داشـته باشـد.جـنس عـايق بايـد آميـزهاي از
پلي وينيل كلرايد نوع C بوده و هادي را پوشش دهد. ضخامت و مقاومت عايق و هـمچنـين قطـر خـارجي سـيم بايـد
مطابق مقررات و جدول شماره 7 ( )از استاندارد ملي شماره -3 607 باشد . حداكثر دماي هادي در بهـرهبـرداري عـادي

سیم کشی ساختمان تهران پارس

70 درجه سانتيگراد ميباشد. اينگونه سيمها ممكن است با سطح مقطع اسمي 0/5 تا 70 ميليمترمربع توليد شـده و
در تاسيسات برقي نصب ثابت،در نقاط خشك و براي اتصالات مدارهاي روشنايي، داخـل لولـه روي ديـوار يـا داخـل
ديوار به كار رفته ولي استفاده از اين سيم به طور مستقيم در زير گچ مجاز نميباشد.

سیم کشی ساختمان یوسف آباد

 

تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
2 برق سيمكشي
4 -2 مشخصات فني و موارد كاربرد سيمها و كابلها بر اساس استانداردهاي ملي
6 از 24 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان
ISIRI 7).607( نوع از سيم 2-4-5
اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي 500/300 ولت بوده و هادي جنس آن از مس به صـورت تـك مفتـولي (گـروه1 (
مطابق استاندارد ملي 3084 ساخته شود.جنس عايق بايد آميزهاي از پلي وينيل كلرايد نوع E بوده و هـادي را پوشـش

سیم کشی ساختمان میدان انقلاب

 

دهد. ضخامت و مقاومت عايق و همچنين قطر خارجي سيم بايد مطابق مقررات و جدول شماره 9 ( )از اسـتاندارد ملـي
شماره -3 607 باشد.اين نوع سيمها ممكن است با سـطح مقطـع اسـمي 0/5 تـا 6 ميلـيمترمربـع توليـد شـده و در
مكانهاي خشك براي نصب ثابت و سيمكشي داخلي وقتي كه دماي هادي حداكثر 105 درجه سانتيگـراد گـردد بـه
كار ميرود.
ISIRI 8).607( نوع از سيم 2 -4 -6
اين نوع سيم بايد داراي ولتاژ اسمي 500/300 ولت بوده و هاديهاي آن از نوع مس قابل انعطاف (گـروه 5 (مطـابق
استاندارد ملي شماره 3084 ساخته شود.جنس عايق بايد آميزهاي از پليوينيلكلرايد نوع E بوده و هاديها را پوشـش

سیم کشی ساختمان فرمانیه

 

دهد. ضخامت و مقاومت و همچنين قطر خارجي سيم بايد بر اساس مقررات و جدول شـماره (11 (از اسـتاندارد ملـي
شماره -3 607 باشد . سيمهاي نوع 8).607 (ممكن است با سطح مقطع اسمي 0/5 تا 6 ميلـيمترمربـع توليـد شـده و
براي تاسيسات نصب ثابت در مكانهاي خشك وقتي كه دماي هادي حـداكثر 105 درجـه سـانتيگـراد گـردد مـورد
استفاده قرار ميگيرد.

سیم کشی ساختمان اقدسیه

 

 

ISIRI 10).607( نوع از كابل 2-4-7
اين نوع كابل بايد داراي ولتاژ اسمي 500/300 ولت بوده و هاديهاي آن از جنس مس به صورت تك مفتـولي(گـروه
1 (و يا چند مفتولي تابيده شده منظم (گروه 2 (بايد با مقررات استاندارد ملي شماره 3084 مطابقت نمايـد. عـايق بايـد
آميزهاي از پلي وينيل كلرايد نوع C بوده و هاي را دربر گرفته باشد. رشته هاي به هم تابيده شده بايـد بـه وسـيله يـك
پوشش داخلي اكسترود شده شامل لاستيك غيرولكانيزه يا آميزهاي از پلاستيك پوشانيده شود. غلاف بايد آميـزهاي از
پلي وينيل كلرايد نوع ST4) استاندارد ملي شماره -1 607 (بوده و پوشش داخلي را در بر گيـرد. غـلاف بايـد كـاملاً بـا

سیم کشی ساختمان مرکز شهر تهران

 

پوشش داخلي در تماس بوده ولي به آن نچسبد . ضخامت و مقاومت عايق و نيز ضخامت غلاف و قطر خـارجي كابـل
بايد مطابق مقررات و جدول شماره 1 ( )از استاندارد ملي شماره -4 607 باشد . حداكثر دماي هادي در استفاده عادي از
اين كابل 70 درجه سانتيگراد است . اين نوع كابل ممكن است به تعداد 2 ،3 ،4 يا 5 رشته و به سـطح مقطـع اسـمي
1/5 تا 35 ميليمترمربع و براي تاسيسات ثابت و در مكانهاي خشك يـا مرطـوب، در محوطـههـا و فضـاي آزاد بـه
صورت رو كار تا توكار به كار ميرود. استفاده از اين كابل به صورت دفن مستقيم در زمين مجاز نميباشد.

سیم کشی ساختمان شرق تهران

 

ISIRI 41)607( نوع از بند 2-4-8
اين نوع بند با انعطاف پذيري بالا بايد داراي ولتاژ اسمي 300/300 و دو هادي بوده و هرهادي از دسـته هـاي بـه هـم
تابيده يا گروههايي از اين دسته ها كه به هم تابيده شده اند تشكيل شده باشد. هر دسته تابيده شـده از يـك يـا تعـداد
بيشتري از مفتول هاي نازك تخت مسي يا آلياژ مس تشكيل شده كه به صورت مارپيچ روي نخي از پنبه پلي آميـد يـا
مواد مشابه ديگر پيچيده شده است . عايق بايد آميزه اي از پلـي وينيـل كلرايـد نـوع D بـوده و هـادي را در بـر گرفتـه

سیم کشی ساختمان جنوب تهران

 

باشد.مقاومت هادي و ضخامت و مقاومت عايق و نيز ابعاد خروجي اين نوع بند بايد بر اساس مقررات و جدول شـماره
1 ( )از استاندارد ملـي شـماره -5 607 باشـد.بنـد نـوع 41)607 (ممكـن اسـت بـا سـطح مقطـع اسـمي 0/5 و 75 0/
ميليمترمربع ساخته شده و در كاربردهاي سبك و وسايل الكتريكي قابل حمل وقتـي كـه دمـاي هـادي حـداكثر 70
درجه سانتيگراد باشد مورد استفاده قرارميگيرد.

سیم کشی ساختمان مرکز تهران

 

تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
2 برق سيمكشي
4 -2 مشخصات فني و موارد كاربرد سيمها و كابلها بر اساس استانداردهاي ملي
مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان 7 از 24
ISIRI 42)607( نوع از بند 2 -4 -9
اين نوع بند تخت بدون غلاف بايد داراي ولتاژ اسمي 300/300 ولت و دو هادي بوده و هاديها بايد با مقـررات داده
شده براي گروه 6 هاديها در استاندارد ملي شماره 3084 مطابقت نمايد.عايق بايد آميزهاي از پلي وينيل كلرايد نـوع D
بوده و هادي را پوشش دهد.هادي ها بايد موازي قرار گرفته و با عايق پوشانيده شود.بايـد در دو طـرف عـايق شـياري

سیم کشی ساختمان میدان امام حسین

 

بين هاديها در نظر گرفته شوند تا جداسازي رشته ها از هم به سهولت انجام گيرد. ضخامت و مقاومـت عـايق و نيـز
ابعاد خارجي بايد بر طبق مقررات و جدول شماره 3 ( )از استاندارد ملي شماره -5 607 باشد . حـداكثر دمـاي هـادي در
استفاده عادي 70 درجه سانتيگراد ميباشد. اين نوع بند ممكن است باسطح مقطع اسمي 0/5 و 75 0 /ميلـيمترمربـع
توليد شده و در محيط هاي خشك براي اتصال وسايل الكتريكي قابل حمل و در مكانهايي كـه تـنش هـاي مكـانيكي

سیم کشی ساختمان دارآباد

 

كمي وجود دارد ميتواند استفاده شود . كاربرد اين نوع بندها در تجهيزات گرمازا مجاز نميباشد.

ISIRI 43)607( نوع از بند 2 -4 -10
اين نوع بند بايد داراي ولتاژ اسمي 500/300 ولت بوده و هادي مسي آن بايـد بـا مقـررات داده شـده بـراي گـروه 5
هادي ها در استانداد ملي شماره 3084 مطابقت نمايد. عايق بايد آميزه اي از پلي وينيل كلرايد نوع D بوده و هادي را در
بر گرفته باشد. پوشش بافته شده از منسوجات بر روي عايق اختياري است.بافت در صورت وجود بايد از پنبـه، ابريشـم

سیم کشی ساختمان مینی سیتی

 

يا جنس مشابهي بوده كه ممكن است با آميزه مناسبي اشباع شده باشد . ضخامت و مقاومت عايق ونيـز قطـر خـارجي
بايد مطابق مقررات و جدول شماره 5 ( )از استاندارد ملي شماره -5 607 باشد . حداكثر دماي هـادي در اسـتفاده عـادي
70 درجه سانتيگراد ميباشد. اين نوع بند ممكن است با سطح مقطع اسمي 0/5 و 75 0 /ميليمترمربع ساخته شـده و
به عنوان بند براي زنجيرهاي تزييني به كار ميرود.

سیم کشی ساختمان ازگل

 

ISIRI 52)607( نوع از كابل 2-4-11
اين كابل قابل انعطاف سبك بايد داراي ولتاژ اسمي300/300 ولت بوده و هاديهـاي مسـي آن بـه تعـداد 2 و 3 بـا
مقررات داده شده براي گروه 5 هـاديهـا در اسـتاندارد ملـي شـماره 3084 مطابقـت نمايـد. عـايق بايـد آميـزهاي از
پلي وينيل كلرايد نوع D بوده و هادي را در بر گرفته باشد. رشته ها در كابل گرد بايد به هم تابيده شده ودر كابل تخـت
رشتها بايد به طور موازي قرار گيرند.غلاف بايد آميزهاي از پلي وينيل كلرايد نوع ST5 بوده و رشته ها را در بـر گرفتـه

سیم کشی ساختمان خیابان شریعتی

 

باشد.ضخامت و مقاومت عايق و نيز ضخامت غلاف و ابعاد خارجي كابل بايد بر طبق مقررات و جـدول شـماره 7 ( )از
استاندارد ملي شماره -5 607 باشد . اين نوع كابل ممكن است با سطح مقطع اسمي 0/5 و 75 0 /ميليمتر مربع توليـد
شده و براي تجهيزاتي كه تنش هاي مكانيكي كم را تحمل كرده و دماي كار آنها حداكثر 70 درجه سانتيگـراد اسـت
به كار ميرود.

سیم کشی ساختمان ونک

 

ISIRI 53)607( نوع از كابل 2-4-12
اين كابل قابل انعطاف معمولي با غلاف PVC بايد داراي ولتاژ اسمي 500/300 ولت بوده و هادي هاي مسي آن بـه
تعداد 2 ،3 ،4 يا 5 بايد با مقررات داده شده براي گروه 5 هاديها در استاندارد ملي شده 3084 مطابقت نماينـد . عـايق
بايد آميزهاي از پلي وينيل كلرايد نوع D بوده و هادي را پوشش دهد . در كابل گرد، رشته ها و پركننـده هـا (fillers ) (در
صورت وجود) بايد به هم تابيده شوند و در كابل تخت رشته ها بايد به طور موازي قرار گيرند. غـلاف بايـد آميـزهاي از
پلي وينيل كلرايد نوع ST5 بوده و رشته ها را در بر گرفته باشد.ضخامت و مقاومت عايق و نيز ضخامت غـلاف و ابعـاد
خارجي كابل بايد مطابق جدول شماره 9 ( )از استاندارد ملي شماره -5 607 باشد . اين نوع كابل ممكن است بـا سـطح
مقطع اسمي 75 0 /تا 2/5 ميليمترمربع توليد شده و در مكانهاي خشك و در تجهيزاتـي كـه تـنش هـاي مكـانيكي

سیم کشی ساختمان شیخ بهایی

 

متوســطي را تحمــل كــرده و دمــاي كــار آنهــا حــداكثر 70 درجــه ســانتيگــراد اســت بــه كــار مــيرود.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
2 برق سيمكشي
5 -2 مشخصات فني و موارد كاربرد سيم ها و كابلها بر اساس استانداردهاي بين المللي
8 از 24 مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان
ISIRI 71)607 ( f كابل 2-4-13
اين كابل تخت با غلاف PVC بايد داراي ولتاژ اسمي 500/300 ولت براي كابلهايي كه سطح مقطع اسـمي هـادي

سیم کشی ساختمان شمال شهر

 

آنها از يك ميليمترمربع بيشتر نباشد و 750/450 ولت براي ساير كابلها بوده و هادي هاي مسي آن بايد بـا مقـررات
داده شده براي گروه 5 هاديها در استاندارد ملي شماره 3084 مطابقت نمايند. تركيب سطوح مقطـع اسـمي و تعـداد
هادي هاي مربوطه بايد بر اساس مقررات استاندارد ملي شماره -6 607 باشد . عايق بايد آميـزهاي از پلـي وينيـل كلرايـد
نوع D بوده و هادي را در برگرفته باشد. همچنين غلاف بايد آميزهاي از پلي وينيل كلرايد نوع ST5 بوده و رشتههـا را
در بر گرفته باشد.ضخامت و مقاومت عايق و نيز ضـخامت غـلاف بايـد بـر اسـاس مقـررات و جـدول شـماره 1 ( )از

سیم کشی ساختمان جردن

 

استاندارد ملي شماره -6 607 باشد . حداكثر دماي هادي در استفاده عادي 70 درجه سانتيگراد است . اين نوع كابلهـا
براي آسانسورها و بالابرها در تاسيساتي كه طول معلق و آزاد كابل ها از 35 متر و سـرعت حـداكثر آنهـا از 1/6 متربـر
ثانيه بيشتر نشود، به كار ميرود.

14-4-2 سيم كابل،ها ها و بندهاي قابل انعطاف با عايق لاستيكي
سيم ،ها كابلها و بندهاي قابل انعطاف با عايق بندي لاستيكي بايد بر اساس استاندارد ملي شماره 1926 توليد شـوند.
اين استاندارد براي سيم ،ها كابلها و بندهاي قابل انعطافي با ولتاژ اسمي حداكثر 750 ولت است كـه داراي عـايقي از

سیم کشی ساختمان بلوار ارتش

 

جنس لاستيك طبيعي يا مصنوعي يا مخلوطي از آنها بوده و براي استفاده در دماي هـادي تـا 60 درجـه سـانتيگـراد
مناسب ميباشند . انواع كابلها و بندهاي قابل انعطاف مشمول اين استاندارد با دو رقم مشخص ميشـوند كـه قبـل از

سیم کشی ساختمان شبانه روزی

آن شماره استاندارد ذكر ميگردد. اولين رقم نشاندهنده طبقه اصلي كابل يا بنـد قابـل انعطـاف بـوده و دومـين رقـم
نشاندهنده نوع مخصوص در طبقه اصلي است . دك مشخصـه انـواع مختلـف كابـلهـا و بنـدهاي قابـل انعطـاف بـا

سیم کشی ساختمان گیشا

 

عايقبندي لاستيكي بر اساس استاندارد ملي شماره 1926 به شرح زير ميباشد.

رديف نوع كابل يا بند كد مشخصه
1 بند قابل انعطاف بافتهاي 1926ISIRI51
2 بند قابل انعطاف با غلاف لاستيك سخت معمولي 1926ISIRI53
3 كابل قابل انعطاف با غلاف لاستيك سخت معمولي 1926ISIRI61
4 كابل قابل انعطاف با غلاف لاستيك سخت سنگين 1926ISIRI62

سیم کش ساختمان شبانه روزی

 

5 كابل قابل انعطاف با غلاف پلي كلروپرن معمولي 1926ISIRI65
6 كابل قابل انعطاف با غلاف پلي كلروپرن سنگين 1926ISIRI66
7 كابل الكتروجوشكاري با غلاف لاستيك سخت 1926ISIRI81
8 كابل الكتروجوشكاري با غلاف پليكلروپرن يا لاستيك مصنوعي معادل 1926ISIRI82

سیم کشی ساختمان لواسان

 

5-2 مشخصات فني و موارد كاربرد سيمها و كابلها بر اساس استانداردهاي بين ملل يال
درمواردي كه براي سيم، كابل و بند موردنظراستاندارد ايراني تدوين و ابلاغ نگرديده است، استانداردهاي IEC و سـاير
استانداردهاي معتبر جهاني از قبيل CENELEC ،VDE و BS بايد ملاك عمل قرار گيرد.در تدوين اسـتانداردهاي
ملي شماره -1 607 الي -6 607 و نيز شماره 1926 ،استانداردهاي كميسيون بين المللي الكتروتكنيك به شـماره IEC
1-60227 الي 6-60227 IEC و نيز 1-60245 IEC الي 4-60245 IEC مبناي كـار بـوده و در بسـياري مـوارد

سیم کشی ساختمان سوهانک

 

دقيقاً ملاك عمل قرار گرفتهاند . بدين علت از تكرار مشخصات فني وموارد كاربرد سيم ،ها كابلها و بنـدها بـر اسـاس
استانداردهاي IEC و كدهاي مشخصه آنها پرهيز ميگردد.
تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط
2 برق سيمكشي
5 -2 مشخصات فني و موارد كاربرد سيمها و كابلها بر اساس استانداردهاي بين المللي
مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي ساختمان 9 از 24
در استاندارد بينالمللي سيستم هماهنگ (System Harmonized CENELEC (نشانه شناسايي سيم ها و كابـلهـا

سیم کشی ساختمان قیطریه

 

عبارت است از حروف HAR يا نخي با رنگهاي متوالي مشكي– قرمز – زرد، كه همراه با نشانههاي استاندارد كشـور
سازنده بايد حداقل بر روي يك هسته علامت ،گذاري شود به طوري كه مثلاً سيمها و كابلهـاي اسـتاندارد آلمـان در
سيستم هماهنگ با علامت VDA HAR مشخص ميشود. در مواردي كه از نخ شناسايي اسـتفاده مـيشـود مليـت
استاندارد توليدكننده ممكن است با استفاده از طول رنگهاي مختلف نيز مشخص شود.
دك شناسايي مشخصات سيمها و كابلها در سيستم هماهنگ(CENELEC (در جدول 1-2 ارايه شـده اسـت.نشـانه

سیم کشی ساختمان الهیه

 

شناسايي سيمها و كابلها در سيستم استاندارد VDE وبا ت جه به كاربرد وسيع و با سابقه آنها بـراي كابـلهـاي فشـار
ضعيف و متوسط در اين كشور، در فصل -7 كابلهاي فشار ضعيف مطرح و معرفي گرديده اسـت . عمـدهتـرين انـواع
سيمها و كابلهاي عايق دارمورد استفاده در تاسيسـات برقـي كارهـاي سـاختماني بـر اسـاس اسـتانداردهاي سيسـتم
هماهنگ CENELEC و VDE به قرار زير است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *