برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’80px,0px,0px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_one_full]

[av_two_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_portfolio columns=’3′ one_column_template=’special’ items=’16’ contents=’excerpt’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ linking=” sort=’yes’ paginate=’yes’ query_orderby=’date’ query_order=’DESC’]
[/av_two_third]

[av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

خدمات برقی ساختمان تهران

اجرای:

[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’30px,0px,0px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’ادامه مقاله آموزشی’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

خدمات برقی

اصول و روشهاي نصب سیمها و کابلهاي تلفن
1-6-1 سیستم سیمکشی و کابلکشی هوایی داخلی
1-1-6-1 سیستم سیم کـشی و کابـل کـشی تلفـن در داخـل سـاختمان بایـد

توسـط لولـههـاي مجـزا یـا بـا
تقسیمبنديهاي جداگانه در کانال (DUCT (انجام شود.
2-1-6-1 حداقل فاصله بین کابل هاي همولتاژ باید به اندازه قطر کابل ضخیم تر مجـاور

پـیش بینـی شـود . در
صورتی که ولتاژ کابلهاي موازي متفاوت باشد حداقل فاصله بین دو کابل مجاور باید 30 سـانتیمتر
باشد بدیهی است که کابلهاي تلفن باید در یک گروه نصب گردیده و حـداقل فاصـله

آن از دیگـر
کابلها برابر با فاصله یادشده (30 سانتیمتر) در نظر گرفته شود.
3-1-6-1 در مواردي که کابل هاي مخابراتی در داخل کانالهاي پیشساخته چند

منظـوره کـشیده مـیشـود،
محل نصب آن باید از پیش تعیین و بهطور جداگانه اختصاص داده شود و براي

منظور دیگـري نیـز
مورد استفاده ( قرار نگیرد براي جزییات کانال هاي پیش ساخته چند منظوره بـه فـصل هفـتم از جلـد
اول، نشریه -1 110 ،تجدید نظر دوم، رجوع شود).
4-1-6-1 در طرح و اجراي سیستم هاي لوله کشی، سیمکشی و کابلکشی تلفن، تمامی ضوابط عمومی ذي ربط

در فصلهاي اول، دوم و هفتم از نشریه -1) 110 تجدید نظر دوم) نیز باید رعایت شود.
5-1-6-1 کابلهاي مورد استفاده در سیستم تلفن باید از نوع حفاظدار و داراي یـک رشـته هـادي

مخـصوص
اتصال زمین باشد.
6-1-6-1 قطر سیم سیمها در سیستم کشی تلفن ساختمانها باید براساس محاسبه تعیین

شود لیکن حداقل آن
در هیچ موردي نباید از 0/6 میلیمتر کمتر باشد.
7-1-6-1 در مواردي که کابل از داخل تجهیزات یا تاسیسات فلزي عبور مینماید، هر یک از

سـوراخ هـا بایـد
داراي انحناهاي لازم با پوششهاي مناسب باشد تا از ایجاد خراشیدگی در کابل جلوگیري بعمل آید.
8-1-6-1 حداکثر تعداد کابلهاي داخل کانال، مجرا ویا لوله باید به گونهاي تعیـین شـود کـه

کـشیدن آن بـه
آسانی میسر و بازدید یا تعویض آن نیز به سهولت امکانپذیر باشد. با توجه به موارد یاد

شده توصـیه
میشود که قطر داخلی مجرا، کانال یا لوله مساوي یا بیشتر از 1/5 برابر قطر

خارجی کابل یـا دسـته
کا بلهاي کشیده شده در داخل آن باشد.

فصل اول : سیمها و کابلهاي فرکانس پایین (تلفن) 35
9-1-6-1 کابلهایی که به تجهیزات متحرك وصل میشود بایددر نقطه اتصال به دستگاه

به گونه اي بـسته و
محکم شود که هیچگونه نیرویی به ترمینالهاي کابل وارد نـشده و از کوتـاه شـدن یـا

عقـب رفـتن
عایقبندي یا غلاف کابل جلوگیري بعمل آید. در صورتی که کابل شامل هادي

حفـاظتی نیـز باشـد
طول آن باید بهقدري باشد که در صورت بروز نقص در وسیله بستن کابل، واردشدن

نیرو به ترمینال
هادي حفاظتی بعد از ترمینال هاي هادي هاي برق دار ممکن شود. وسیله بـستن

کابـل بایـد بـرق دار
نبوده و به گونهاي ساخته شده باشد که هیچ نوع اشکال مکانیکی در کابل بسته شده ایجاد نکند.
-1-6-1 10 هرگونه خم کاري در کابل ها باید به گونهاي انجام شود که موجب صدمه

و آسـیب بـه اجـزاء کابـل
نشود. به استثناي مواردي که به گونهاي دیگر در مقررات مربوط به کابلها مشخص

شده باشـد، در
تاسیسات نصب ثابت حداقل شعاع داخلی هر نوع خم به ترتیب زیر توصیه میشود:
الف ـ کابلهاي داراي روپوش ( فلزي زره، غلاف سربی و هادي هممرکز) (d+D(9 = r
ب ـ کابلهاي داراي غلاف آلومینیومی 15D = r
ج ـ کابلهاي داراي عایق و غلاف پلاستیکی:

– در مواردي که مسیر کابل داراي خمهاي متعدد است: 20D =r
– در مواردي که مسیر کابل فقط داراي یک خم است: 15D =r
D = قطر خارجی کابل
d = قطر بزرگترین هادي کابل
r = حداقل شعاع داخلی هر خم
-1-6-1 11 کلیه کابلهاي داخل و خـارج سـاختمان بایـد یـکتکـه بـوده و از کـاربرد دوراهـی

وسـط خـط در
آنخودداري شود.
-1-6-1 12 در مواردي که از مرکز تلفن داخلی استفاده میشود، اتاق مرکز تلفن باید از نظر

سیستم سـیم کـشی
داخلی و اتصال به خطوط تلفن شهري در محل مناسبی واقع شده و داراي ابعـاد لازم بـراي

نـصب
دستگاههاي مرکز تلفن و دیگر تجهیزات جریان ضعیف باشد و براي منظور دیگـري مـورد اسـتفاده
قرار نگیرد.
13-1-6-1 در مواردي که از مرکز تلفن داخلی استفاده نمیشود، جعبه انـشعاب اصـلی تلفـن

(MDF (بایـد در
محل مناسبی نصب شود که اتصال آن به جعبه تقسیمهاي داخلی و خطوط تلفن شـهري

بـهآسـانی
امکانپذیر باشد.
36 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
-1-6-1 14 ظرفیت جعبه تقسیمهاي داخلی باید با در نظر گرفتن توسعه هاي آتی بـه گونـهاي

تعیـین شـود کـه
براي اتصالات اضافی، محل کافی داشته و مجهز به ترمینال اتصال زمین باشد
-1-6-1 15 اتصالات بین جعبه تقسیم هاي (طبقات یا مناطق توزیع) و جعبه تقسیم اصلی یا

جعبه تقـسیم مرکـز
تلفن باید به وسیله کابل حفاظدار در لوله یا مجاري کابل صورت گیرد.
-1-6-1 16 سیم ها و کابلهاي مخابراتی که در شفت ها بهصورت عمودي نصب میشود باید

از نوع مقاوم حریق
بوده و آتش را از طبقهاي به طبقه دیگر منتقل نکند مگر اینکه در لولههاي غیرقابـل احتـراق

قـرار
داده شود و یا اینکه شفت حفاظت شده بوده و در طبقات داراي آتش بند (جداره ضدحریق) باشد.
-1-6-1 17 اتصال بین هر دستگاه تلفن و جعبه تقسیم انتهایی باید بهوسیله سـه رشـته هـادي ،

شـامل اتـصال
زمین باشد. در مواردي که ساختمان فاقد مرکز تلفن داخلی باشـد ممکـن اسـت از دو رشـته

هـادي
استفاده شود.
-1-6-1 18 اتصال دستگاههاي تلفن به خطوط داخلی یا خارجی ممکن است بهوسیله نصب

جعبه انتهـایی تلفـن
بهصورت ثابت یا با استفاده از پریز مخصوص تلفن با حداقل سه کنتاکت و چند شاخه

مربوط صورت
گیرد.
-1-6-1 19 هاديهاي اتصال زمین سیم ها و کابلهاي تلفن یابد از طریق یک هادي حفـاظتی،

ترمینـال زمـین
جعبه اصلی تلفن یا مرکز تلفن به الکترود اتصال زمین ساختمان متصل شود.
-1-6-1 20 در مواردي که کابلهاي تلفن بر روي دیوار نصب مـیشـود بایـد از بـستهـاي

کـائوچویی دوتکـه
مخصوص کابل استفاده شود بهطوري که در محل هاي بستکاري، کابل مستقیماً بـا

دیـوار تمـاس
نداشته باشد. براي نصب چند رشته کابل توصیه می شود که کابل هاي نامبرده

بهصورت موازي روي
دیوار نصب گردیده و از بستهاي ریلی استفاده شود. حداقل فاصله کابلها از دیـوار

بایـد حـدود دو
سانتیمتر در نظر گرفته شودو فاصله کابلها از یکدیگر حداقل دو برابر قطر کابل مورد نظر باشد.
-1-6-1 21 کابل هایی که بهوسیله بست نصب میشـود یـا بـر روي بازوهـاي افقـی قـرار

داده مـیشـود، بایـد
به گونهاي نگهداري شود که فاصله بستها یا بازوها از مقادیر زیر تجاوز نکند :
الف ـ کابلهاي بدون زره فلزي 20D
ب ـ کابلهاي داراي زره فلزي 35D
D قطر خارجی کابل میباشد. در مورد نصب کابل ها بهصورت قائم میتوان به مقادیر فوق

تا میـزان
پنجاه درصد اضافه نمود.
فصل اول : سیمها و کابلهاي فرکانس پایین (تلفن) 37
-1-6-1 22 فاصله اي که بهعلت استفاده از بستهاي ریلی یا دوتکه بین کابل و دیوار ایجاد مـی گـردد، بایـد در
گوشه ها (داخلی و خارجی) با نصب دو عدد بست به فاصله ده سانتیمتر از طرفین گوشه عیناً حفـظ و
رعایت شود.

خدمات برقی ازگل خدمات برقی اقدسیه خدمات برقی الهیه خدمات برقی اوین خدمات

برقی باغ فردوس خدمات برقی تجریش خدمات برقی جماران خدمات برقی چیذر

خدمات برقی دارآباد خدمات برقی شهرک محلاتی خدمات برقی فرمانیه خدمات

برقی فرشته  خدمات برقی زعفرانیه خدمات برقی سوهانک خدمات برقی شهرک

نفت خدمات برقی دربند خدمات برقی درکه خدمات برقی قیطریه خدمات برقی کاشانک

خدمات برقی کامرانیه خدمات برقی محمودیه خدمات برقی نیاوران خدمات برقی تهران ویلا

خدمات برقی ستارخان خدمات برقی سعادت آباد
خدمات برقی شهرک غرب خدمات برقی شهرک مخابرات خدمات برقی شهرآرا

خدمات برقی صادقیه خدمات برقی فرحزاد خدمات برقی گیشا خدمات برقی همایونشهر

خدمات برقی اختیاریه خدمات برقی پاسداران خدمات برقی سیدخندان خدمات برقی جردن

خدمات برقی قلهک خدمات برقی ظفر خدمات برقی میرداماد خدمات برقی ونک

خدمات برقی تهران پارس خدمات برقی حکیمیه خدمات برقی نارمک خدمات برقی باغ فیض

خدمات برقی پونک خدمات برقی جنت آباد خدمات برقی شهرزیبا
خدمات برقی شهرک نفت

-1-6-1 23 در مواردي که کابلهاي مخابراتی بر روي سینی کابل نصب می شود، کابلها بایـد

در نزدیکـی هـر
محل تغییر جهت مانند سه راه، چهارراه یا در انتهاي هر مسیر افقی یا قائم و همچنین

در هر 10 متر
در مسیرهاي افقی و در هر 1/5 متر در مسیرهاي عمود به سینی کابل محکم شود

(براي مشخصات
و روش نصب سینیهاي کابل و نحوه دسترسی به کابل ها به بند 3-1-6-7 از فصل هفـتم

نـشریه
110-1 ، تجدید نظر دوم، رجوع شود).
2-6-1 نصب کابل یهاي هوا ی مهاردار بر روي دو یا چند تیر
1-2-6-1 در مواردي که اجراي کابلکشی زمینی در خارج از ساختمان در برخی مناطق

شهري یا اطـراف آن،
پرهزینه یا بهعلت شرایط محیطی و جغرافیایی مشکل بوده و یا اینکه کابـلهـا در

معـرض فـساد و
خوردگی قرار گیرد، ممکن است از سیستم خطوط هوایی بهصورت نصب کابل مهادار

بر روي دو یـا
چند تیر استفاده شود. سیستم خطوط هوایی معمولاً بین ساختمان ها، محل عبور

راه آهـن، کانـال یـا
راههاي عمومی و یا براي اماکن دورافتاده ممکن است بهکار رود.
2-2-6-1 این گونه سیستم اها ب ید حتیالمقدور بهصورت مستقیم بوده و ارتفاع تیر

با توجـه بـه مـورد و شـرایط
محل، میزان شکم خط (Sag (و فواصل آزاد از خطوط تا زمین تعیین شود.
3-2-6-1 به طور کلی پایه هاي نصب کابلهاي تلفن هـوایی بایـد کـاملاً در امتـداد

نیـروي ثقـل زمـین و بـا
استحکام کافی در زمین نصب شود بهطوري که نیروي وارده از جانب کابلها یا باد

و مانند آن سبب
خمش پایه نشود.
4-2-6-1 در مواردي که خطوط هوایی مخابراتی به موازات خطوط هوایی بـرق

کـشیده شـده یـا بـه صـورت
متقاطع با آن قرار میگیرد، فواصل خطوط نسبت به هم باید برحسب مقدار ولتاژ خطوط بـرق، نـوع
سیم یا کابل هر یک از دو سیستم از نظر عایقبندي، و موقعیت خطـوط نـسبت بـه یکـدیگر برابـر
جدول -1 20 . رعایت شود
[/av_textblock]
[/av_one_full]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *