برقکار شبانه روزی

09900035008

02122874957

تعمیرات برق ساختمان

نصب انواع لوستر

نصب ایفون و دوربین

و تمامی خدمات مربوط به برق ساختمان

تعمیرات برق ساختمان توسط کادر مجرب و متخصص ما انجام می‌شود – اعزام سریع و با مناسب‌ترین تعرفه‌ها، کیفیت و اطمینان تعهد ما به شما مشتری عزیز است.

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’80px,0px,0px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_one_full]

[av_two_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_portfolio columns=’3′ one_column_template=’special’ items=’16’ contents=’excerpt’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ linking=” sort=’yes’ paginate=’yes’ query_orderby=’date’ query_order=’DESC’]
[/av_two_third]

[av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]

خدمات برقی ساختمان تهران

اجرای:

[/av_textblock]
[/av_one_third]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ padding=’30px,0px,0px,0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ radius_sync=’true’ background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’ادامه مقاله آموزشی’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

برقکار سیار

ح ـ دسته بندي عناصر کابل
کابل هاي لایه اي هم مرکز : تمامی عناصر کابل باید به صورت

لایههاي هممرکز دسـتهبنـدي و بـه هـم
تابیده شود و یک رشته هادي عایقدار ممکن است براي مقاصد کنترلـی

(metering (بـا رنـگ سـفید ـ
شودقرمز افزوده .
یادآوري 1 : در صورت لزوم، میتوان از مواد پرکننده از جنس ضد رطوبـت و

بـدون خاصـیت مـویینگی،
براي گرد شدن کابل استفاده نمود.
یاد آوري 2 : لایه زهاي متوالی اج اي ساختاري کابل را میتوان به وسیله

قـرار دادن یـک لایـه میـانی از
جنس مواد ضد رطوبت و بدون خاصیت مویینگی از یکدیگر جدا نمود.
کابل هاي گروهی : در این نوع کابلها عناصر کابل باید در گروههـاي پایـه

20 عنـصري یـا، در صـورت
لزوم، در زیر گروه هاي 5 یا 10 عنصري دسته بندي شود. در کابـلهـاي مـورد

اسـتفاده بـراي انـشعابات
دیجیتالی، در صورت لزوم، اجزاي ساختاري کابل باید ترجیحاً در گروههـاي

دو، چهـار یـا هـشت جزیـی
دستهبندي شود.
گروههاي اصلی و فرعی در صورت وجود باید بهم تابیده شود.
یک هادي تکی عایقدار را میتوان براي اهداف کنترلـی اضـافه نمـود

: قطـر آن بایـد ترجیحـاً برابـر بـا

هاديهاي دیگر باشد و عایق آن به رنگ سفید ـ قرمز مشخص شود.
خ) مجموع شمار عناصر کابل
مجموع شمار عناصر کابل ترجیحاً باید، در مواردي که کابل شامل تا

30 عنصر است، مضربی از عدد پنج،
و در مواردي که بیش از 30 عنصر و حداکثر 60 عنصر باشد، مضربی

از عدد 10 و در مواردي که بیش از
60 عنصر باشد، مضربی از عدد 20 در نظر گرفته شود.
در مواردي که از کاب لهاي 2 ،4 8 یا عنصري استفاده میشود، تعداد

کل عناصر کابل ترجیحاً باید:
– براي کاب لهاي 24 عنصري، مضربی از عدد 4؛ و
– براي کاب لهاي بیش از 24 عنصر، مضربی از عدد 8 . باشد
هادي تکی عایقدار براي اهداف کنترلی را نمیتوان به عنوان یک عنصر در نظر گرفت.
تمام عناصر جمعبندي شده با هم، هسته کابل را تشکیل میدهد.
د ـ شناسایی عناصر کابل و هاديهاي عایقدار
براي کابلهاي با تابیدن گروه با 20 ) عنصر ای جزء ساختاري) یا با گروه هاي

فرعی 5 یا 10 عنصر ممکن
است از روش رنگبندي کامل و یا فقط از روش رنگبندي گروه 1 استفاده شود

. براي کابلهاي بـا تـاب
2 ،4 8 یا عنصري کد رنگ مشابه کد داده شده در جدول 5-1 خواهد بود، به

استثناي رنگ هاي متناسب

با عناصر 5 ،10 ،15 ،20 . و غیره
فصل اول : سیمها و کابلهاي فرکانس پایین (تلفن) 11
یادآوري ـ براي کابلهایی که هادي آن فقط تک رنگ است، هر سیم در کابل

را می بهتوان طور جداگانه
بر طبق درخواست خریدار شناسایی نمود.
در اینگونه موارد ممکن است با افزودن یک خط رنگی ردیاب به

رنگ استاندارد ارایه شده در جدول 5-1
انجام داد. این ردیاب را نمیتوان جایگزین کد رنگ نمود، ولی یک

گزینه تکمیلی اختیاري است کـه بـه
وسیله خریداري که آن را نیاز دارد، تعیین . شده است
ذ ـ ترتیب و شناسایی گروهها
ترتیب شمارهگذاري گروهها در کابل باید از مرکز کابل انجام شود.
در مواردي که فقط شماره هاي بلوك 1 استفاده میشود، هر گروه کابل

باید به وسیله یک نوار به صـورت
مارپیچ باز از جنس مواد ضد رطوبت و بدون خاصیت مویینگی یا رنگ

متمایز شناسایی شـود. کـد رنـگ
ترجیحی براي شناسایی نوارهاي روي گرو هها در جدول 6-1 . ارایه

شده است
روش دیگر این که، یک نوار که شماره گروه روي آن چاپ شده است

را میتوان اسـتفاده نمـود. بلنـدي
شماره چاپ شده باید از 3 میلیمتر کمتر نباشد و فاصله اندازهگیري شده

از مرکز تا مرکز چاپ نباید بیشتر
از 20 . میلیمتر باشد
در کابلهاي شامل بیش از 20 عنصر که فقط از شماره هاي بلوك 1 استفاده

میشود، گـروههـاي فرعـی
باید نوار شناسایی متناسب با گروهی که از آن شکل گرفتهاند را داشته باشد.
ر ـ پوشش هسته کابل
هسته کابل میتواند با یک لایه مح زافظ ا جنس مواد ضد رطوبت و بدون

خاصـیت مـویینگی نـوارپیچی
شود (براي مثال، نوارپیچی طولی یا مارپیچ، یک یا چند نوار با هم

پوشانی، یا یک روکش پیوسته نازك).
در صورت بکارگیري حفاظ فلزي این لایه محافظ باید اجباري باشد.
ز ـ حفاظ فلزي (الکتروستاتیک)
در مواردي که حفاظت الکتروستاتیک مطرح است باید، یک نوار محافظ

الکتروستاتیک از جنس مـس یـا
آلومینیوم با حداقل ضخامت 0/04 میلیمتر، یا یک نوار نازك از جنسهاي

نـامبرده بـا حـداقل ضـخامت
0/08 میلیمتر چسبیده به یک نوار پلاستیکی به صورت مارپیچی یا طولی

، با هم پوشانی حداقل 20 درصد
یا 6 میلیمتر هر کدام که کمتر باشد، به دور هسته کابل پیچیده شود.
یحفاظ فلزي م تواند با یک لایه محافظ بیرونی از جنس مواد ضـد رطوبـت

و بـدون خاصـیت مـویینگی
فراهم شود (براي مثال، نوارپیچی طولی یا مارپیچ، یک یا چند نوار با هم

یپوشانی، ا یک روکـش پیوسـته
نازك .)
12 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف

ساختمان
در کابلهاي حفاظدار باید یک یا چند سیم مسی قلعاندود در اتصال کامل

با سطح نوار فلزي پـیشبینـی
شود. این گونه سیمها ممکن است داراي مقطع گرد و یا داراي سطح تخـت

باشـد. حـداقل سـطح مقطـع
سیمها باید 0/125 می باشدلیمتر مربع .
س) مقاومت در برابر انتشار شعله
مقاومــت در برابـر انتــشار شــعله بایـد بــر طبــق آزمــون مــشخص شــده

در بنـد 2-3-7 اس ـتاندارد
ملی 1-463 ISIRI کنترل شود. عملکرد عدم انتشار شعله بر طبق استاندارد 3-60332 IEC نیز میتواند
لازم باشد.

1-4-1-3
کابلهاي هوایی فرکانس پایین با عایق و غلاف پی ـ وي ـ سـی ممکـن اسـت

در تاسیـسات تلفنـی

داخل ساختمانها و مراکز تلفن به صورت نصب ثابت در روي دیوار یا داخل لوله و یا

روي سینی کابل
مورد استفاده قرار گیرد. این نوع کابلها در صورتی که داراي حفاظ باشد ممکن

است در مـواردي کـه
حفاظت الکتروستاتیکی مطرح باشد نیز در موارد نامبرده به کار رود. کاربرد این

قبیل کابل ها در خارج از
ساختمان فقط به صورت نصب بر روي دیوار مجاز بوده و مصرف آن در زیر زمین

مجاز نخواهد بود.
اینگونه گابلها که باید برابر استانداردهاي 2 و 1-463 ISIRI) تجدید نظر اول)

طراحی و ساخته شده
باشد همچنین ممکن است علاوه بر اسـتفاده در تجهیـزات مخـابراتی در

تجهیـزات انتقـال داده هـا و
تجهیزات پردازش دادهها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
2-2-4-1 مشخصات کابلهاي هوایی مهاردار
ساخت استاندارد 1-4-2-1
کابلهاي فرکانس پایین مهاردار که فاقد ماده پرکننده بوده و داراي هـادي

مـسی، عـایق یکپارچـه و
غلاف ضد رطوبت پلیاولفین، حفاظ الکتروستاتیکی با سیم اتصال زمین

و مهار از سـیمهـاي فـولادي
گالوانیزه میباشد باید برابر استانداردهاي زیر یا یکی از استانداردهاي معتبر و

شناخته شـده بـینالمللـی
طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.
الف ـ کابلهاي فرکانس پایین با عایق پلیاولفین و غلاف پلیاولفـین مقـاوم د

برابـر نفـوذ رطوبـت
قسمت اول : الزامات و جزییات عمومی طراحی
ISIRI 7738-1
IEC 60708 ed1 (0-2005 – 06) : Low – frequency calbes with polyolefin ـ ب
insulation and moisture barrier polyolefin sheeth
2-2-4-1 مشخصات فنی و ساختمان کابل

براي مشخصات فنی و ساختمان کابلهاي هوایی مهادار به بند 2-5-1 .

نگاه کنید
3-2-4-1 انواع و موارد کاربرد
کابلهاي هوایی مهـاردار ممکـن اسـت در شـبکههـاي تلفـن محلـی بـراي

نـصب بـر روي پایـه هـا
مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. ایـن نـوع کابـلهـا ممکـن اسـت در انـواعT – 2Y) St (2Y – A
1
و

1 – حروف شناسایی کابل :
A – کابل ممکن است در خارج از ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.
Y 2 – عایق با غلاف از ماده پلیاتیلن.
(St – (حفاظ الکتروستاتیکی.
T – مهاردار

فصل اول : سیمها و کابلهاي فرکانس پایین (تلفن) 19
A – 2Y (L) 2Y -T 1
به صورت عناصر دو سیمه یا چهارسیمه تابیـده بـه یکـدیگر، بـا هـاديهـاي
عایقدار به قطرهاي مختلف مانند 0/4، 0/5 ، 0/6 0/8 یا میلیمتر با

شمار زوج هاي تا حداکثر 200 و بـا
ظرفیت خازنی کم یا زیاد، طبق رنگبندي استاندارد ساخته شود.
5-1 کابلهاي زمینی
کابل زمینی تلفن کابلی است که ممکن است مستقیماً در زمین دفن

و یا در داخل کانال نصب شود . در
2 این گونه کابلها هسته کابل ممکن است با هوا پر شود که در اینصورت کابل «گازي»
یا «پر نشده»
نامیده می شود و یا این که هسته با یک ماده پرکننده آب بندي شود

که به این نوع کابل «پر شده» یـا
«ژله فیلد» اطلاق میشود. کابلهاي زمینی برحسب مورد مصرف ممکن است

زرهدار و یـا بـدون زره
تولید گردد.

برقکار سیار ازگل برقکار سیار اقدسیه برقکار سیار الهیه برقکار سیار اوین برقکار سیار باغ

فردوس برقکار سیار تجریش برقکار سیار جماران برقکار سیار چیذر برقکار سیار دارآباد

برقکار سیار شهرک محلاتی برقکار سیار فرمانیه برقکار سیار فرشته برقکار سیار زعفرانیه

برقکار سیار سوهانک برقکار سیار شهرک نفت برقکار سیار دربند برقکار سیار درکه برقکار

سیار قیطریه برقکار سیار کاشانک برقکار سیار کامرانیه برقکار سیار محمودیه برقکار

سیار نیاوران برقکار سیار تهران ویلا برقکار سیار ستارخان برقکار سیار سعادت آباد برقکار

سیار شهرک غرب برقکار سیار شهرک مخابرات برقکار سیار شهرآرا برقکار سیار صادقیه

برقکار سیار فرحزاد برقکار سیار گیشا برقکار سیار همایونشهر برقکار سیار اختیاریه برقکار

سیار پاسداران برقکار سیار سیدخندان برقکار سیار جردن برقکار سیار قلهک

برقکار سیار ظفر برقکار سیار میرداماد برقکار سیار ونک برقکار سیار تهران پارس

برقکار سیار حکیمیه برقکار سیار نارمک برقکار سیار باغ فیض برقکار سیار پونک

برقکار سیار جنت آباد برقکار سیار شهرزیبا برقکار سیار شهرک نفت ساخت استاندارد 1-5-1

کابلهاي فرکانس پایین زمینی شامل پرنشده یا ایرکور و پر شده یا ژله فیلد

و هوایی مها ردار، که داراي
يدها مسی، عایق یکپارچه یا سلولی پلیاولفین و غلاف پلیاولفین مقاوم

رطوبت (مانند پلیاتیلن) مـی
اسـتانداردهاي از یکی IEC 60708 ed.1-2005-06 یا ISIRI 7738-1

استانداردهاي برابر باید باشد
بینالمللی معتبر و مشابه و یا توصیه هاي T-ITU طراحی، ساخته و

مود آزمون قرار گیرد.
2-5-1 مشخصات فنی و ساختمان کابل
ساختمان کابل و مهمترین مشخصات فنی آن برابر استاندارد 06-2005-ed1 60708 IEC بـه شـرح
زیر است :
هادي 1-5-2-1
– هادي باید از یک رشته سیم مسی نـرم بـا مقطـع گـرد و قطـر

حـداقل 0/4 میلیمتـر، و کیفیـت
یکنواخت بوده و داراي مشخصات مندرج در نشریه استاندارد 60028 IEC . باشد
– هادي معمولاً باید یکتکه باشد لیکن در موارد لزوم اتصال هاديها در صورتی

مجاز خواهـد بـود
که استقامت کششی محل اتصال از 90 درصد استقامت کششی هادي

یکتکه کمتر نباشد.

١ – حروف شناسایی کابل :
A -کابل ممکن است در خارج از ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.
Y 2 – عایق با غلاف از ماده پلیاتیلن.
(L – (نوار آلومینیوم

یادآوري ـ تولید عناصري با تاب متغیر ممکن است به ایجاد طول تـابی بـیش

از حـد تعیـین شـده در
برخی قسمتها شود که قابل قبول خواهد بود.
عناصر دستهبندي 1-5-2-4
– عناصر کابلها باید براساس گروه هاي پایه به گونه اي دسته بندي شود

که مجموع آن یک ترکیب
معمول کابل متشکل از شمار زوجهاي مورد لزوم باشد
– گروههاي پایه ممکـن اسـت از 10 زوج یـا پـنج عنـصر چهارسـیمه و

یـا 25 زوج یـا 25 عنـصر
چهارسیمه تشکیل شودد.
رنگبندي سیستم 1-5-2-5
رنگبندي کابلها برابر سیستم ارایه شده د جدول بند 3-5-1 . خواهد بود
پرکننده ماده 1-5-2-6
در کابل هاي پرشده با ژلهفیلد، به منظور جلوگیري از نفوذ آب به درون

هسته باید فواصـل و درزهـاي
موجود درون آن به وسیله ماده مناسبی بهطور پیوسته پر شود. ماده

پرکننده باید با دیگر اجـزاي کابـل
سازگار باشد. این سازگاري باید به وسیله روشهاي زیر مورد آزمون قرار

گیرد :
– مقــدار جــدایی روغــن از مــاده پرکننــده بایــد بــا شــرایط منــدرج

در بنــد 5 از اســتاندارد
نماید مطابقت . IEC 60811-5-1
– نقطه ذوب (point drop (باید از 70 درجه سانتیگراد کمتر باشد. تعیین

نقطه ذوب باید با شـرایط
مندرج در بند 4 از استاندارد 1-5-60811 IEC مطابقت نماید.
– ماده پرکننده باید از نظر وجود ترکیبات خورنده برابر بند 8 از اسـتاندارد

1-5-60811 IEC مـورد
آزمون قرار گیرد.
هسته پوشش 1-5-2-7
هسته کابل باید به وسیله یک لایه حفاظتی مانند یک یا چند نوار به صورت

طولی یا مارپیچی پوشیده
شود.
8-2-5-1 غلاف و حفاظ الکتروستاتیک
– غلاف کابل باید از جنس پلیاتیلن با لایه آلومینیوم ضد رطوبت باشد که

براي کابل هاي زمینی و
هوایی مناسب خواهد بود.
– براي کابلهاي هوایی مهاردار ساختمان غلاف باید به صورت عدد

لاتین (8 . (باشد
فصل اول : سیمها و کابلهاي فرکانس پایین (تلفن) 23
– کابلهاي داراي غلاف مدور نیز ممکن است به عنوان کابل هوایی مورد

استفاده قرار گیرد.
– نوار آلومینیوم مورد مصرف در این نوع کابلها باید حداقل در یک طرف با

قشري از مـاده پلیمـر
اندود گردد . در مواردي که از نوار آلومینیوم بدون لایه پلیمر استفاده

میشود حداقل ضـخامت آن
باید 0/15 . میلیمتر باشد
– پلیاتیلن مورد مصرف باید داراي حداقل 2 درصد کربن سیاه باشد.
– نوار آلومینیومی باید با حداقل همپوشانی 6 میلیمتر به صورت طولی با 20 درصد سـطح پیرامـونی
هسته، هر کدام که کمتر باشد بهکار برده شود.
– بخش پلیاتیلن غلاف باید به قشر پلیمر نوار آلومینیومی چسبیده و غلاف

حفاظتی بهطور محکـم
بر روي هسته قرار گیرد.
– در کابلهاي مهار سرخود بخش پلی اتیلن غلاف باید مهار و هسته کابل

را بهگونهاي بپوشاند کـه
ساختمان آن به صورت عدد لاتین (8 (درآمده و در آن مهار به موازات هسته

کابل، اما مجزاز آن
قرار گیرد.
– غلاف باید داراي استقامت مکانیکی و شکل پذیري کافی باشد. مطابقت

باید بر روي نمونه هایی از
غلاف پس از برداشتن نوار آلومینیومی و با اندازهگیري استقامت کششی

و ازدیـاد طـول در نقطـه
پارگی با روش تعیین شده در بند فرعی 2-9 از استاندارد 1-1-60811 IEC بررسـی شـود. میانـه

مقادیر استقامت کششی اندازهگیري شده نباید کمتر از مقادیر زیر باشد :
– در مورد پلی اتیلن با چگالی کم یا متوسط، 10 نیوتن بر میلیمتر مربع
– در مورد پلی اتیلن با چگالی زیاد، 16/5 نیوتن بر میلیمتر مربع
میانه مقادیر اندازهگیري شده ازدیاد طول در نقطه پارگی نباید کمتر از مقادیر زیر

باشد :
– در مورد پلی اتیلن با چگالی کم یا متوسط، 350 درصد
– در مورد پلیاتیلن با چگالی زیاد، 300 درصد
– نیروي لازم براي جداکردن نوار آلومینیوم از پلی اتیلن نباید از 0/8 نیوتن در

هر میلیمتر از عـرض
قطعه مورد آزمون کمتر باشد (به بند 2-3-5 از استاندارد 1.ed 60708 IEC نگاه کنید).
– غلاف کابل باید در برابر ولتاژ آزمون جرقه حداقل kvrms 8 یا kvdc 12 .

استقامت نماید
– در کابلهاي پرنشده غلاف کابلهاي باید در برابر فـشار گـاز درونـی برابـر بـا 50 تـا 100 کیلـو
پاسکال براي مدت 2 ساعت مقاومت کند.

– کابل هاي پرشده یا ژلهفیلد باید از نظر عدم نفوذ آب به درون کابل برابر

روش F5B از اسـتاندارد
2-1-60794 IEC مورد آزمون قرار گیرد.
24 مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی جریان ضعیف ساختمان
– مشخصههاي مکانیکی غلاف باید در طول مدت کاربري عادي به قدر کافی

ثابت بماند . این امر با
عت نیی ازدیاد طول در نقطه پارگی براساس بند فرعی 2-9 از استاندارد

1-1-60811 IEC پـس از
آزمون کهنگی در 2 ± 100 درجه سلیوس براي 10 شبانهروز براساس بند

فرعی 1-8 از استاندارد
.میشود بررسی IEC 60811-1-2
میانه مقادیر ازدیاد طول در نقطه پارگی نباید کمتر از 300 . درصد باشد
– غلاف پلی اتیلن باید حاوي 0/5 ± 2/5 درصد کربن سیاه با پراکندگی مناسب

باشد. میزان کـربن
ســـیاه (carbon black (بایـــد براســـاس روش تعیـــین شـــده در بنـــد

11 از اســـتاندارد
.شود اندازهگیري IEC 60811-4-1
– مقاومت غلاف در برابر تركخوردگی ناشـی از تـنش محیطـی بایـد بـا

الزامـات تعیـین شـده در
بند 8 از استاندارد 1-4-60811 IEC ،روش B ،مطابقت نماید.
خازنی شرایط 1-5-2-9
– ظرفیت خازنی بین سیمهاي عایقدار نباید از مقادیر ارایه شده در

جدول 9-1 . تجاوز کند
– ناموازنـه خـازنی بـین رو جهـا در هـر 500 متـر از طـول کابـل نبایـد

از مقـادیر جـدول -1 10
[/av_textblock]
[/av_one_full]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *